Innlegg: Forstår ikke Venstre

KrFs kommunestyrerepresentant Tord Langmoen angrep Venstre i EUB 14.mars, i innlegget “Politikk er mer enn prat”. Bakgrunnen er at Venstre har rettet kritikk mot KrF ved flere anledninger. Knut Bakkehaug mener Langmoens innlegg viser at han rett og slett ikke har forstått Venstres kritikk av KrF. Bakkehaugs svarinnlegg stod på trykk i EUB 21.mars. Les det her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Forstår ikke Venstre

Med innlegget ”Politikk er mer enn prat” i EUB 14.mars viser KrFs Tord Langmoen at han ikke har forstått Venstres kritikk mot KrF.

Tett knyttet til politikk er demokrati. Dersom vi skal ha et levende demokrati er det er forutsetning at det er forskjellige meninger om politiske spørsmål. Noen vinner flertall og andre ikke. En grunnleggende forutsetning for at demokratiet skal fungere er velgerne. Skal velgerne kunne ha noen berettiget oppfatning av hva de skal stemme på og hvilke verdier og politikk som vil bli forsøkt ført av dem man stemmer på er det en forutsetning at partier og politikere har en tydelig mening og står for denne.

Eidsvoll Venstre har valgt å ta tydelig standpunkt i mange saker ved å fremme interpellasjoner, spørsmål og alternative forslag i sakene som behandles i kommunestyret. I tillegg til dette har Eidsvoll Venstre gjennom hele perioden jobbet hardt og målrettet med å synliggjøre og forklare egne synspunkter i avisen, på egen nettside og i kommunestyresalen.

Det er likevel ikke slik at Eidsvoll Venstre for enhver pris står alene. Vi fremmet sammen med Høyre en interpellasjon om livestreaming i kommunestyret. Det er ingen andre partier som har samarbeidet om en interpellasjon på denne måten. Det er også slik at Eidsvoll Venstre i 2007 støttet AP sitt forslag til budsjett og handlingsplan, da Høyres budsjettforslag hadde en inndekning i form av ubegrunnet økning av kommunens inntekt.

I forbindelse med budsjettarbeidet høsten 2013 ble Eidsvoll Venstre også invitert til å være med å forsøke å utarbeide ett felles forslag til budsjett og handlingsplan. Eidsvoll Venstre var enig i mange av tiltakene i dette budsjettet, men fant ikke å kunne godta inndekningen da denne var for upresis; med for store og svakt begrunnede innsparinger. Da Eidsvoll Venstre trakk seg ut av dette samarbeidet ble det gitt en grundig forklaring som også er lagt ut på nett, slik at interesserte velgere også kunne få muligheten til forstå hvorfor vi trakk oss ut.

KrF fortsatte samarbeidet, noe Eidsvoll Venstre i utgangspunktet ikke har kritisert. I forbindelse med behandlingen av verbalforslag til dette budsjettet møtte undertegnede for Tord Langmoen ved formannskapets behandling av disse verbalforslagene. Her opplevde jeg at AP, Høyre og Frp strøk alle verbalforslag utover noen få de selv hadde fremmet. Også Krf og EDB sine forslag ble nedstemt uten at det ble gitt anledning til noen form for debatt. Etter at budsjettet ble underkjent ble det lagt fram nytt forslag til budsjett for 2014. Dette forslaget var i stor grad utarbeidet i samarbeid mellom administrasjonen og Finansutvalget, som består av AP, Høyre og Frp. Dette budsjettforslaget innebar blant annet nedleggelse av kinodriften i Eidsvoll. I formannskapet spurte Tord Langmoen om hvor mye som ble igjen av kinodriften med den innsparing som var foreslått. Han fikk da vite at kinoen ble nedlagt. Til tross for dette valgte både Krf og EDB på nytt å støtte dette forslaget til budsjett for 2014. Ved denne budsjettbehandlingen var det kun ett alternativ til flertallets forslag om budsjett; Eidsvoll Venstres forslag – som i korte trekk var å følge Fylkesmannens forslag om å dekke inn underskudd med fondsmidler for å kunne få til godt gjennomarbeidede kutt i kommunens utgifter i budsjettet for 2015.

KrF valgte i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2014 å rose AP, Høyre og Frp for at de hadde vist ansvar ved å samarbeide om budsjett og handlingsplan. Jeg synes ikke det er noen god uttalelse. Disse tre partiene har nå samarbeidet om tre vedtak til budsjett og handlingsplan. Ingen av partiene har i særlig grad opplyst velgerne hvorfor de har valgt dette samarbeidet og hvilke store saker de har oppnådd. Eidsvoll kommune var på ROBEK og den økonomiske situasjonen er på mange måter fortsatt utfordrende. Alle partiene i kommunestyret har tatt denne situasjonen innover seg, og alle partiene som valgte å legge fram eget forslag til budsjett og handlingsplan ville fått sitt forslag godkjent av Fylkesmannen og således bidratt til at Eidsvoll kommune kom ut av ROBEK.

Det jeg hadde håpet på med min kritikk av Krf var at Krf kunne synliggjøre hva de vil og hvorfor. Prat om samarbeid forteller ikke noe som helst om KrFs alternativ, eller hva de har oppnådd i de to budsjettene de har samarbeidet med Ap, Høyre og FrP om. Heller ikke etter Langmoens siste innlegg i EUB vet vi noe som helst om det.

Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant for Eidsvoll Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**