Vi mener

Foto: Steinar Bleken

Venstre er det sosialliberale partiet i Nord-Trøndelag. Vi vil skape et samfunn der folk har frihet til å forme sine egne liv, samtidig som de tar ansvar for hverandre og miljøet. Sosialliberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte menneske.

Under kan du lese og laste ned valgprogrammet til Nord-Trøndelag Venstre for perioden 2015-2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Nord-Trøndelag Venstres politiske program 2015-2019

Nord-Trøndelag Venstre har seks visjoner for fylket:

 1. Et liberalt Nord-Trøndelag
 2. Et grønt Nord-Trøndelag
 3. Et kunnskapsrikt Nord-Trøndelag
 4. Et skapende Nord-Trøndelag
 5. Et aktivt Nord-Trøndelag
 6. Et moderne Nord-Trøndelag

1. Det liberale Nord-Trøndelag

Stuper Nord-Trøndelag-01

Vi har en grunnleggende tro på menneskers frihet til å skape sitt eget gode liv.

Å være sosialliberal betyr å bygge politikk på ideen om frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Vi har en grunnleggende tro på menneskers frihet til å skape sitt eget gode liv. Samtidig skal det være et sikkerhetsnett og gode ordninger for de som trenger støtte fra samfunnet.

I Venstre vil være utålmodige i vårt arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet.

Venstre er fylkets fremste miljøparti. Vi må få stoppet klimaendringene. Samtidig er vi bevisste på behovet for å sikre biologisk mangfold og å ta vare på naturressursene.

Nord-Trøndelag skal være et raust og varmt fylke der vi tar vare på hverandre – et inkluderende fylke med rom for alle.

En av de viktigste frihetskampene i dag er retten til et privatliv. Venstre vil la folk leve sine egne liv og kjempe innbitt mot inngrep i uskyldige menneskers privatliv.

I Venstre er vi glade i Nord-Trøndelag. Vi vil bidra til å forme Nord-Trøndelags framtid.

Venstre vil at Nord-Trøndelag skal være det liberale, grønne, skapende, aktive og moderne fylket.

1.1 LOKALDEMOKRATI

Et sosialliberalt parti vil ha et samfunn basert på åpenhet og uavhengighet. Den enkelte borger må sikres nærhet til, og ha størst mulig innflytelse over politiske avgjørelser. Regjeringens forslag til kommunereform må forsterkes av en regionreform. Kommunereformen må innebære at det bygges sterkere kommuner som kan overta flere oppgaver fra staten og fylkene, mens de nye, store regionene må overta oppgaver fra staten. Venstre er av den oppfatning at fylkesutvalgmodellen vil gi et mer levende folkestyre og en mer åpen forvaltning enn den eksisterende parlamentariske modellen. Venstre vil forholde seg til det politiske flertall dersom det ikke er flertall i fylkestinget for å endre styreformen.

Nord-Trøndelag Venstre vil i fylkestinget være en sterk pådriver for å få gjennomført sammenslåingen av Trøndelagsfylkene til en ny folkevalgt forvaltningsregion. Etableringen av nye store forvaltningsregioner vurderer vi som helt avgjørende for å få flyttet nye oppgaver fra staten og over til de nye regionene. Her kan fylkesmannens miljø- og landbruksforvaltning og de regionale høgskolene være eksempler på oppgaver som bør overføres til regionene. Venstre vurderer etableringen av de folkevalgte regionene som helt avgjørende for å gi en fleksibilitet i kommunereformen.

Synkende politisk interesse er en utfordring for demokratiet, fordi det overlater viktige beslutninger til andre enn folkevalgte organ. Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nært mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Fylkeskommunen skal derfor gi innbyggerne mulighet til å følge og medvirke i de demokratiske prosessene.

1.2 PERSONVERN

Som en konsekvens av teknologiutviklingen har det blitt stadig enklere å gripe inn i folks privatliv og gjennomføre overvåkning på internett som ville vært uakseptabelt i dagliglivet. En flom av enkelttiltak har ført til en helhet som er på grensen til å overskride menneskets grunnleggende rett til privatliv. Venstre vil alltid stå opp for den lille borgeren i møtet med den store staten.

Venstre vil:

 • Si nei til overvåkningskameraer på skoler og kollektive transportmidler
 • Årlig vurdere personvernet i fylkeskommunale IKT-systemer.

1.3 INKLUDERING

Tallet på flyktninger i verden er rekordhøyt, og mange flyktninger og asylsøkere møter ekskludering og fordommer i den nye kulturen. Et liberalt fylke tar imot de som har måttet flykte fra det de holder kjært med åpne armer. Venstre ønsker seg et samfunn der alle får like muligheter til å utfolde seg. Dessverre havner mange utenfor fellesskapet, og trenger en hjelpende hånd. Venstre vil jobbe aktivt for et inkluderende og varmt Nord-Trøndelag.

Venstre vil:

 • Jobbe mot fordommer og hverdagsrasisme i skolen
 • Arbeide for universell utforming på alle fylkeskommunale bygg
 • Økte midler til tilrettelegging for bevegelseshemmede
 • Følge opp fylkeskommunens regionalplan for et inkluderende samfunn

2. Det grønne Nord-Trøndelag

Jernbane Nord-Trøndelag-01

Klimaendringene krever umiddelbar handling

Klimaendringer er vår tids største utfordring. Hvert 10. minutt utryddes en art, polene krymper inn og havet blir stadig surere. Venstre erkjenner at klimaendringene krever umiddelbar handling, og mener klima må stå øverst på agendaen for å sikre fremtidige generasjoners frihet. Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Vi vil gi våre barn og barnebarn like gode muligheter som vi selv har hatt.

Norske fylker og kommuner spiller en avgjørende rolle for å få til kutt i klimagassutslippene, og for å tilrettelegge og planlegge framtidens nullutslippssamfunn. Den kommende valgperioden er helt avgjørende om Norge skal nå sine klimamål.

Omleggingen til utslippsfrie løsninger er en viktig start på omstillingen til nullutslippssamfunnet. Godt over 20 prosent av Norges totale klimagassutslipp kan reduseres ved hjelp av kommunale- og fylkeskommunale virkemidler.

2.1 Klima

Venstre vil gjøre det vi kan for at Nord-Trøndelag oppfyller sitt mål om redusere klimagassutslippene med minst 1/3 innen 2020.

I tillegg til å redusere klimagassutslippene, er det av avgjørende betydning at CO2 innholdet i lufta begrenses med økt binding av CO2. Økte investeringer i skogkultur er derfor et viktig virkemiddel for å utnytte ressursgrunnlaget i Nord-Trøndelag til å bidra til økt binding av CO2. Tiltak for å forhindre at skogbestand hogges før de når biologisk hogstmodenhetsalder vil gi samme effekt.

2. 2 Miljø og naturvern

Tapet av naturmangfold, er i tillegg til klimaendringene, den største miljøutfordringen vi har. Naturmangfoldloven må legges til grunn i all arealplanlegging slik at bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold sikres. Natur- og miljøtenkningen må være et overordnet prinsipp i all politikk. Utfordringen er å få integrert miljøpolitikken i de lokale beslutninger som tas og sikre en bærekraftig utvikling. Fremtiden kan bli en ren fornøyelse dersom vi evner å handle.

Alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode og sammenhengende naturområder. Det må derfor legges godt til rette for å kunne leve miljøvennlig i fylket. Naturen må være tilgjengelig for alle. Bevaring av større naturområder med liten grad av tekniske inngrep er en forutsetning for innbyggernes naturopplevelser og for biologisk mangfold.

Venstre vil:

 • Bruke planverket for å sikre biologisk mangfold, kulturlandskap, lokal byggeskikk og verdifulle kulturminner
 • Ta vare på lakseelvene i Nord-Trøndelag, samt verne om villaksen og styrke dialogen mellom forskjellige interesser for å sikre våre villaksstammer.
 • Utarbeide en helhetlig plan for vindkraft
 • oppgradere og optimalisere eksisterende utbygde vassdrag istedenfor å ha nye store vannkraftutbygginger
 • Ikke bygge ut Trongfossen
 • Ha planer for opprydning av miljøgifter i havneområdene i hele fylket
 • Ivareta jordvernet for å sikre mulighetene for matvareproduksjonen på lang sikt og under ulike forhold
 • Beholde Trondheimsfjorden fri for torskeoppdrett
 • Opprette et eget sikkerhetsfond for opprydding i oppdrettsnæringen
 • Redusere utslippene av kvikksølv og andre miljøgifter
 • Verne om allemannsretten og sikre allmennheten tilgang til strandsonen.

2.3 Kollektivtransport

God kollektivtransport er avgjørende for at vi i framtiden skal ha en velfungerende regional utvikling.

Venstre vil:

 • Stille krave om nullutslippsbiler / lavutslippsbiler i tilknytning til utlysning av drosjeløyver.
 • Styrke kollektivtransporten og sikre samordning av de ulike tilbudene
 • Utvide ordningen med bestillingstransport
 • Senke prisen for ungdom og pendlere på kollektivtransport.
 • At det skal være gratis å ta med sykkel på alle offentlige transportmidler i hele fylket
 • Sikre helhetlig opprusting og elektrifisering med dobbeltspor på Trønderbanen og elektrifisere Meråkerbanen.
 • Forlenge noen av avgangene på Trønderbanen til Grong
 • Opprettholde hurtigbåtsambandet Trondheim – Vanvikan
 • Ved kommende anbudsutlysning stilles det krav om større hastighet og bedre regularitet (start, bølgehøyde og is), for hurtigbåtsambandet Namsos – Rørvik – Leka
 • Utvikle bedre rabattordninger ved hurtigbåtene, som gjør dem konkurransedyktig i forhold til privatbilkjøring.

2.4 Vei, ferje og havner

Et godt veisystem er viktig for å forflytte både personer og varer til og fra de ulike regionene i fylket vårt. Skal vi klare å videreutvikle næringslivet må vi ha gode transportløsninger overalt i fylket. Vi er alle avhengige av gode og trygge veier og vi må derfor gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet. I flere øysamfunn i fylket er båt eller ferje den eneste mulige reisemåten.

Venstre vil:

 • Fullføre asfaltprogrammet med målsetting om at alle fylkesveier skal ha asfalt innen 2020.
 • Arbeide for fortgang i opprustningen av – hvilke veier av fylkesvegstrekningene Verdal – Riksgrensen, Åsen – Frosta, Malm – Verrabotn, Ytre Namdal – E6, fylkesvei 705 Hell – Stjørdal og fylkesvei 765 i Lierne.
 • Sikre fullfinansiering av samferdselspakken for Fosenvegene
 • Ha et løft i utbygging av sykkel- og gangstier
 • Ha nullvisjonen som ledetråd i fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid i Nord-Trøndelag
 • Arbeide for gode trafikksikringstiltak til alle barne- og ungdomsskoler
 • Omklassifisering av FV-17 Steinkjer – Bodø til nasjonal stamvei, med utvidet åpningstid på fergesambandene på strekningen.
 • Fjerne og sikre fullfinansiering av planovergangene i Stjørdal sentrum og Skogn.
 • Arbeide for å få på plass et helhetlig logistikksenter i Indre Trondheimsfjord som tar hensyn til frakt med jernbane, vei, fly og sjøverts transport.
 • Utvikle havna på Skogn.
 • Arbeide for å sikre egne rassikringspenger til Nord-Trøndelag.
 • Sikre opprustning av E6 og E14
 • Arbeide for en kystvei på ytre Fosen
 • Utbedre strekningen Namsos-Lund.

3. Kunnskapsfylket Nord-Trøndelag

 

3.1 Den videregående skolen

Nord-Trøndelag skal ha en videregående skole som holder høy faglig kvalitet og hvor elevene trives og opplever mestring. Hver enkelt elev skal kunne velge mellom skoler med ulike spesialiseringer og få undervisning tilpasset sine evner og forutsetninger. Det er derfor viktig med lærere som har frihet til å utøve arbeidet sitt og med gode og fleksible ordninger for kompetanseheving.

Økt gjennomføring av videregående opplæring er viktig for den enkelte elev og for samfunnet. Det er derfor svært viktig at en styrket skolehelsetjeneste kan arbeide helsefremmende og forebyggende med elevenes fysiske og mentale helse (og med sosiale forhold).
Venstre vil:

 • Øke fokuset på elevenes gjennomføring i den videregående opplæringen
 • Øke elevenes valgmuligheter til å prioritere praktiske fag i den videregående skolen
 • Ha mer veksling mellom opplæring i skole og bedrift i første år på yrkesfaglige studieretninger.
 • At lærerne skal ha mulighet til å utøve god læring, ha gode arbeidsforhold og få mindre administrativ byrde.
 • Drive aktiv rekruttering av de best kvalifiserte lærerstudentene fra utdanningsinstitusjonene og øke antallet lektorer i den videregående skolen
 • Sørge for god opplæring av skoleledere innen kunnskapsledelse, drift og utvikling.
 • Styrke yrkesfagene gjennom satsning på økt kompetanse, praktisk mestring og læring.
 • Øke satsningen på rådgivningstjenesten og karriereveiledning i videregående skole.
 • Ha nulltoleranse for overfor mobbing og klare rutiner for håndtering av alle typer mobbesaker
 • Styrke skolehelsetjenesten i de videregående skolene.
 • Styrke hjem-skole samarbeidet, særlig for å unngå frafall.
 • At flere får lærlingeplasser og at rutinene for oppfølging av lærebedrifter bedres for å unngå frafall i lærlingperioden.
 • Aa tettere samhandling med arbeids- og næringsliv.
 • Styrke satsningen på hospiteringsordninger for ungdomskoleelever.
 • Støtte Ungt Entreprenørskap og bidra til økt fokus på entreprenørskap i den videregående skolen.
 • Utvikle lærernes kompetanse og motivasjon gjennom å innføre et kompetanseår for lærere i den videregående skolen
 • Innføre en ordning med fritt skolevalg
 • Styrke landslinjene ved de videregående skolene i Meråker og Grong
 • Vurdere alternative og mer utfordrende undervisningsopplegg for skoleflinke elever.
 • Ta i bruk e-leveringsplattformer og fjernundervisning der det er hensiktsmessig
 • Styrke internasjonalineringen i de videregående skolene

3.2 Forskning og høyere utdanning

Høyere utdanning og forskning og utvikling(FoU) danner grunnlaget for verdiskapning og vekst i større grad enn tidligere. Sterk satsning på utdanning og forskning er nødvendig for å sikre velferd, miljø og et nyskapende næringsliv.

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) skal styrke mulighetene for økt utdanning og forskning i hele fylket. Andre viktige forskningsinstitusjoner er Trøndelag Forskning og Utvikling, HUNT Forskningssenter, Bioforsk Midt-Norge og Helse Nor-Trøndelag. Universitet- og høgskolesektoren står overfor en strukturendring. Venstre ønsker at de regionale høgskolene skal bli en del av det nye folkevalgte regionale nivået. Dette for å sikre og styrke aktiviteten til Høgskolen i Nord-Trøndelag i den strukturendringen som er varslet i universitets- og høgskolesektoren.
Venstre vil:

 • Bidra til et godt høgskolemiljø som tilbyr et relevant og godt undervisningstilbud.
 • At FoU-miljøene brukes aktivt i det regionale utviklingsarbeidet som fylkeskommunen har ansvaret for.
 • Videreutvikle HUNT og biobanken på Levanger.
 • Jobbe for en “blå” Høgskoleutdanning i Ytre Namdal.

4. DET SKAPENDE NORD-TRØNDELAG

Aker i Verdal. Foto: Steinar Johansen

Vår næringspolitikk kjennetegnes av en politikk som baner veien for fremgang for alle næringsaktører.

Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Utdanning, forskning og utvikling (FoU) er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Venstre vil satse på en helhetlig og ambisiøs næringssatsning i Nord-Trøndelag som vil øke antallet vekstbedrifter. I klartekst betyr det at Nord-Trøndelag bør bli bedre til å utvikle det eksisterende næringslivet og skape bedre forutsetninger for nyetableringer i Nord-Trøndelag.

I Nord-Trøndelag utgjør småbedriftene en stor del av sysselsettingen og verdiskapningen i fylket. For næringslivet er det utfordrende å rekruttere kompetent arbeidskraft. Med dette på dagsorden skal Nord-Trøndelag Venstres næringspolitikk kjennetegnes av en politikk som baner veien for fremgang for alle næringsaktører.

Venstre vil:

 • Skape en aktiv fylkeskommunal næringspolitikk ved å reise langt flere næringspolitiske saker i fylkestinget.
 • Øke kunnskapen om fylkets næringsliv blant ansatte og politikere i fylkeskommunen
 • Stimulere til nytenkning for målrettet samarbeid mellom etablerte bedrifter, sentrale organer, fylkeskommune, kommuner, høgskolen, videregående skoler, sykehus og finansinstitusjoner, samt utnytte nærheten til Trondheimsregionen.
 • Forsterke tilgangen på kvalifisert arbeidskraft gjennom målrettet videreutvikling av Nord-Trøndelag som attraktivt bostedsfylke og støtte opp om, og samordne, trainee-ordningene i Namdalen og på Innherred ved å legge dem inn under JOBBiNT.
 • Utvikle konkurransedyktige næringsarealer for et mangfoldig næringsliv i hele Nord-Trøndelag, med utgangspunkt i helhetlige arealplaner som ivaretar både etablerte og nye bedrifters behov.
 • Sikre god veiledningskompetanse på forskningsordningene SkatteFUNN og IFU/OFU.
 • Legge til rette for fullbredbåndsdekning og mobildekning, samt utbygging av fiber i hele fylket
 • Styrke interessen for å starte egen virksomhet ved å støtte Ungt Entreprenørskaps arbeid sammen med skoleverket, samt støtte opp under inkubatoraktiviteter og lette tilgangen på rådgiving for nyskapere
 • Legge til rette for at stedsutviklingsmidler kan benyttes på andre steder enn i kommunesentrene.
 • Stimulere til miljøsertifisering av bedrifter gjennom å sette av en årlig post i regional utviklingsprogram
 • Opprette en fylkeskommunal støtteordning for kommunale og private grunnlagsinvesteringer i næringsarealer, industrikaier og kaier til næringsformål
 • Bidra med fylkeskommunal finansiering av næringsparker og næringshager.
 • Overføre de fylkeskommunale inntektene fra konsesjonskraft til kommunale næringsfond i de kommunene hvor kraften er produsert.
 • Støtte kompetansetiltak for etablerere

4.1 DET MARITIME NORD-TRØNDELAG

Fiskeri og havbruk er en viktig næring for verdiskapning og sysselsetting på kysten. Venstre vil utvikle en sjømatpolitikk som sikrer en konkurransedyktig og allsidig sjømatnæring gjennom nyskaping, produktutvikling, videreforedling og eksportfremmende tiltak. Oppdrettsnæringene har fortsatt et vekstpotensial, også for nye arter, men veksten i næringen må begrenses av det som er miljømessig bærekraftig.

Venstre vil:

 • Øke satsingen på kompetanse og rådgivning for å få en god utvikling i fiske- og havbruksnæringen.
 • Styrke den maritime utdanningen på videregående- og fagskolenivå
 • Støtte opp om biologiske metoder for avlusning, og kreve mer effektive tiltak mot rømming, sykdom og lakselus fra oppdrettsanleggene
 • Stimulere til økt rekruttering innenfor de mindre fartøysklasser innenfor de tradisjonelle fiskeriene.
 • Styrke Ytre Namdal Fagskole sine tilbud om maritim utdanning

4.2 LANDBRUK

Bonden er en selvstendig næringsdrivende med et spesielt forvalteransvar. Derfor er det viktig at gründermentalitet og nytenkning får en sentral plass innenfor landbruket. Lokale myndigheter må i større grad få lov til å se landbrukspolitikken i sammenheng med øvrig næringspolitikk. Landbruksfagene på Høgskolen i Nord-Trøndelag er sammen med den samlede landbrukskompetansen i fylket essensiell i videreutviklingen av en moderne og robust landbruksnæring i fylket.

Venstre vil ha et sterkt landbruk og økt landbruksproduksjon i Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag skal fortsatt ha en allsidig husdyr- og planteproduksjon. Det skal satses både på volum, småskalaproduksjon og tilleggsnæringer.

Venstre vil:

 • Gi en egen fylkeskommunal investeringsstøtte til de mest kapitalkrevende husdyrproduksjonene
 • Øke satsningen på kompetanse og rådgiving for å få en god utvikling av landbruket
 • Ha økt satsning på økologisk landbruk for å nå målet om 20 % økologisk landbruksproduksjon innen 2025
 • Øke støtten og rådgivningsinnsatsen for å stimulere til økt produksjon av fornybare energikilder fra landbruket
 • Bygge nye fylkeskommunale bygg i tre for å sikre en raskere overgang til fornybare materialer
 • Støtte arbeidet med utbygging av mini-, mikro og småkraftverk, samt satse på bioenergi.
 • Stimulere til økt satsning på nisjemat, opplevelser og tilleggsnæringer i landbruket.
 • Videreføre arbeidet med å videreutvikle kystskogbruket og bidra til å stimulere til en økning av investeringene i skogkulturen i Nord-Trøndelag.
 • Arbeide med utvikling av nye produkter som kan utvikles med tre som råstoff.
 • Stimulere til økt produksjon av lokale alkoholprodukter
 • Arbeide for å nå målet om 1,5% økning i matproduksjonen i Nord-Trøndelag per år, basert på lokale ressurser.

4.3 UTMARKSNÆRINGENE

For å redusere konfliktene mellom tamrein og rovdyr og husdyr og rovdyr trengs forutsigbar politikk og større lokal forankring.

Venstre vil:

 • Ha et effektivt uttak av rovdyr som gjør urimelig stor skade
 • Sikre større lokal forankring i rovdyrpolitikken
 • Erstatningsordningen for rovdyrskader må baseres på at om ikke alle tap utover normaltapet erstattes, har forvaltningen bevisbyrden for at tapene har andre årsaker enn rovdyr.
 • Ha en sterkere satsning på forebyggende tiltak

4.4 SAMISK NÆRING OG SAMISK KULTUR

Reindriften er den avgjørende kulturbærer som sikrer at vår sørsamiske urbefolkning klarer å videreføre sitt språk og sin kultur. Som primærnæring er reindriften svært utsatt ved at de fleste utviklingstiltak kommer i konflikt med næringens beitegrunnlag.

Venstre vil bidra til at reindriftsnæringen sikres en fremtid i Nord-Trøndelag. Det må legges til rette for mer effektiv uttak av skadedyr og større ressurser til forebyggende tiltak mot rovdyrskader i reindriftsnæringen. Tilskuddsordningen for reindrift i det sørsamiske området endres, slik at tilskuddene gir på grunnlag av antall dyr på beite, og ikke slaktede dyr.

Samfunnet har et ansvar for å gi urbefolkningens kultur i Nord-Trøndelag anledning til å utvikle seg på egne premisser. Venstre vil styrke de sørsamiske institusjonene. Samisk formkultur skal vies særlig oppmerkesomhet og sikres bevaring og utvikling gjennom opplæring og forskning.

Venstre vil:

 • Ta hensyn til reindriften i arealplanleggingen
 • Redusere rovviltskadene på rein
 • Videreføre satsningen på samisk kultur gjennom regionalt utviklingsprogram.
 • Arbeide for utbygging av nye Saemien Sijte etter dagens planer.

5.5 REISELIV OG TURISME

De positive effektene av en velfungerende reiselivsnæring er store, både i form av et bedre og mer attraktivt servicetilbud til lokalbefolkningen, sysselsetting og verdiskapning. Venstre vil derfor styrke reiselivsnæringen gjennom en målrettet satsing på grunnlag av Nord-Trøndelags særegne natur, kulturhistorie og miljø.

Venstre vil:

 • Legge til rette for opplevelsesturisme
 • Støtte opp om reiselivssatsninger
 • Utvikle sykkel- og fotturisme som en viktig del av fylkets turisttilbud.
 • Arbeide for at turisme utvikles i større grad som tilleggsnæring i landbruket

 

5. DET AKTIVE NORD-TRØNDELAG

Barn aktiv nord-trøndelag-01

Venstre vil videreutvikle hele det nordtrønderske kulturlivet.

Venstre vil bidra til et aktivt kultur og idrettsliv for å skape et inkluderende, meningsfylt og trygt samfunn. Å kunne engasjere seg i frivillige lag og foreninger med basis i lokalmiljøet, kultur, historie og tradisjoner skaper aktivitet, tilhørighet og identitet. Naturen i Nord-Trøndelag gir gode muligheter til fysisk aktivitet og friluftsliv er viktige forutsetninger for folkehelse og trivsel.

For Venstre er en større kultursektor og et kreativt Norge et mål i seg selv. Venstre vil videreutvikle det nordtrønderske kulturlivet, både det profesjonelle og det frivillige. Det frivillige foreningslivet er kunnskapsformidler, kulturbærer og samfunnsbygger.

5.1 Sats på frivilligheten

Venstre er opptatt av å sette frivillige lag og foreninger fri fra byråkrati og offentlig styring, slik at frivilligheten kan blomstre på egne premisser. Engasjement i frivillige lag og foreninger har stor betydning både for samfunnet og for menneskene som deltar.

Venstre vil:

 • prioritere barne- og ungdomsorganisasjonene
 • avbyråkratisere tilskuddsordningene for frivillige organisasjoner
 • skape gode og forutsigbare rammevilkår for frivillige lag og organisasjoner
 • gjøre fylkeskommunale lokaler tilgjengelige for frivillige organisasjoner

5.2 Idrett og friluftsliv

For Venstre er det viktig at folk har god tilgang natur og friluftsområder i sine nærmiljø samt lett tilgjengelige idrettsanlegg og fasiliteter. Vi er opptatt av bredde og toppidrett og vil legge opp til gode vilkår for idretten generelt over hele fylket.

Idrett er viktig for både trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Den offentlige innsatsen må i sterkere grad rettes inn mot å sikre mangfoldet i idretts-Norge og gi tilbud som aktiviserer barn og unge. Breddeidretten er en viktig arena for inkludering. Tilskuddsordninger må støtte opp om lokalt engasjement, ikke reserveres for store prosjekter.

Venstre vil:

 • bidra til at nye boligområder og nærmiljø får god tilgang på friluftsmuligheter
 • tilrettelegge bedre for at folk kan bevege seg i og nyttiggjøre naturen
 • gi forutsigbare tilskudd til friluftsrådene til tilrettelegging og aktivitet, samt utstyr til effektiv drift og forvaltning av friluftsområder
 • styrke mangfoldet i idretts- og friluftsaktiviteter ved å støtte allsidige tiltak i nærmiljøet, uorganisert idrett, støtte bredden i idrettsarbeidet i kretser og klubber, samt turistforeningene og andre friluftsorganisasjoner
 • satse på regionale og interkommunale idrettsanlegg
 • videreføre talentutvikling innenfor et bredt spekter idretter gjennom det arbeidet som drives på toppidrettslinjene i de videregående skolene
 • Sikre idretten en god, langsiktig og forutsigbar finansiering
 • Arbeide for økt satsning på masseidrett spesielt rettet mot barn og unge.
 • Investeringsmidler til idrettsanlegg på Regionalt utviklingsfond videreføres
 • Arbeide for å få ned etterslepet på spillemidler i Nord-Trøndelag
 • Opprettholde tilbudet innen idrettsfag i videregående skole og arbeide for spisset toppidrett i videregående opplæring.
 • Styrke folkehelseperspektivet i bruk av investeringsmidler innenfor idrettens område

5.3 VELFERD OG FOLKEHELSE

Venstres hovedmål for helse- og sosialpolitikken er å forebygge sykdom og sosiale problemer, samt å gi befolkningen nødvendige helsetjenester. Venstre vil fornye velferdssamfunnet gjennom å fremheve enkeltmenneskets rettigheter og plikter, samtidig skal det offentliges ressurser brukes til fordel for de som trenger det mest.

En liberal folkehelsepolitikk handler om å gi alle mennesker muligheten til å velge å leve sunne og aktive liv. Grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet.

Venstre vil:

 • Sikre funksjonshemmede og bevegelseshemmede bedre deltagelse i samfunnslivet gjennom bedre transportordninger og bedre tilgjengelighet til offentlige bygg (universell utforming).
 • Opprettholde lokalsykehusene i fylket med minimum følgende funksjoner: akuttberedskap innen indremedisin, generell kirurgi og enklere ortopedi, fødetjenester samt anestesi tilstrekkelig for kirurgi, akutt indremedisin og fødselshjelp.
 • Satse på forebyggede folkehelse gjennom målrettet samarbeid mellom fylkeskommunen, fylkesmannen, kommunene, helseforetaket og frivillige organisasjoner
 • Opprettholde rekrutteringstiltakene for tannleger
 • Arbeide for et større antall rusbehandlingsplasser innen rusbehandling i helseforetaket, fortrinnsvis i Nord-Trøndelag, samt øke fokuset på forebyggende arbeid mot rus blant barn og unge.
 • Arbeide for å bedre tilbudet til folk med psykiske vansker, og vektlegge psykisk helse i folkehelsearbeidet for å unngå at unge blir uføre.
 • Arbeide for tiltak som får flere til å bruke sykkel
 • Kalorimerke mat i fylkeseide- og kommunale kantiner.
 • Opprettholde to fullverdige lokalsykehus i Nord-Trøndelag

5.4 Kultur

Kulturen skal være et viktig element i utviklingen av et attraktivt Nord-Trøndelag med høy livskvalitet for dens innbyggere. Alle i Nord-Trøndelag skal ha tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet. Venstre vil bidra til et aktivt kultur- og idrettsliv for å skape et inkluderende, meningsfylt og trygt samfunn.

Venstre er kritisk til dagens sterke sentralstyring av norsk kulturliv og vil ha en samlet gjennomgang av kulturpolitikken med sikte på å erstatte dagens statlige detaljstyring med desentralisering av makt ned på regionalt nivå.

Venstre vil jobbe målrettet innenfor kulturfeltet slik at alle kan oppleve kunst og kultur uavhengig av bosted, økonomiske og sosiale forhold og funksjonsdyktighet.

Venstre vil:

 • styrke «Den kulturelle skolesekken» og «Den naturlige skolesekken»
 • Gi gode, langsiktige økonomiske rammevilkår for spel, festivaler og andre kulturprosjekter
 • Stimulere til utvikling av filmmiljøet i Nord-Trøndelag
 • styrke samarbeidet med kommunene i kulturminnesaker
 • utvide tilskudd til å sikre et representativt utvalg av verneverdige bygg og kulturmiljøer
 • videreutvikle bibliotekene som arenaer for læring, opplevelse og fantasi, og øke tilgangen til digitale bøker
 • øke støtten til nye og etablerte museer i fylket, og gi de små museene bedre rammevilkår til å fungere sammen med de store.
 • Bidra til at Opplevelsessenteret i Rock City blir en del av Museet Midt
 • Gi museer og kulturminner støtte til å videreutvikle sin formidling
 • Bidra til at lag og foreninger får forutsigbare rammer for sin aktivitet på regionalt nivå
 • Styrke kulturminnevernet gjennom å etablere et kulturminnefond på fylkeskommunalt nivå
 • Arbeide for å få realisert kulturminnetiltaket Bergkunstreisen i Nord-Trøndelag
 • Arbeide for at Norsk Revyfestival og Norsk Revyfaglig senter skal gis status som nasjonalt knutepunkt.
 • Arbeide for at Stiklestad nasjonale kultursenter får status som regionalt pilegrimssenter
 • Sette av økonomiske virkemidler for å sikre vedlikehold av Steinvikholm Slott
 • Støtte stedsutviklingsprosjekter for å skape kreative møteplasser for å utnytte verdiskapningspotensialet i kultursektoren.
 • Styrke bruken av nynorsk målform gjennom å sette av en årlig pott i regionalt utviklingsprogram.
 • Sette byggeskikk på dagsorden i forbindelse med tildeling av lån og støtte til byggetiltak som fylkeskommunen har ansvaret for.
 • Lage en ny plan for profesjonell kunst.


6. Det moderne Nord-Trøndelag

Verden er i stadig endring. Mennesker forflytter seg og utviklingen av ny teknologi skyter fart. Politikken må holde følge, og sørge for at Nord-Trøndelag inkluderer tilflyttere og minoriteter, og at teknologiutviklingen ikke går på bekostning av folks privatliv. I fremtiden vil Norge generelt og Nord-Trøndelag spesielt gjennomgå økonomiske utfordringer. Oljeinntektene avtar, andelen pensjonister øker drastisk og klimautfordringene krever kraftige tiltak. Venstre vil stå i bresjen for en bærekraftig økonomi som gir mer til de som trenger det mest.

6.1 Bærekraftig fylkesøkonomi

Fylkeskommunens økonomi gjennomgår store problemer som en konsekvens av uansvarlig økonomisk styring. I årene som kommer vil utfordringene øke, og fylkeskommunens utgifter må reduseres. For Venstre er det viktigste høy kvalitet, fornøyde brukere og effektiv bruk av midler, ikke om det er fylkeskommunen selv eller private selskaper som leverer tjenestene. Venstre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk.

Venstre vil:

 • legge rette for at eldre arbeidstakere kan stå i arbeid utover dagens pensjonsalder
 • jobbe målrettet for å senke sykefraværet
 • Sørge for positiv resultatgrad i fylkeskommunens drift
 • selge unødvendig fylkeskommunal eiendom
 • konkurranseutsette fylkeskommunale tjenester hvor det er hensiktsmessig
 • Legge til rette for offentlig-privat samarbeid (OPS) i fylkeskommunal infrastruktur

6.2 NTE

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk er 100 prosent eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune og forvalter store vannkraftressurser i Nord-Trøndelag. I tillegg har selskapet en viktig monopolrolle som netteier.

NTE med de avkastningsmuligheter selskapet gir fylkets innbyggere, skal sikres for framtida. Med utgangspunkt i den usikkerhet som ligger i den pågående kommune- og regionreformen, ønsker Venstre å overføre en majoritet av eierskapet i NTE fra fylkeskommunen og til kommunene i fylket. Dette bør gjennomføres snarest mulig, med utstedelse av B aksjer uten stemmerett og begrenset utbytterett til kommunen. Men organisere selskapets vedtekter slik, at B aksjene kan omdannes til A aksjer med fulle rettigheter, om Nord-Trøndelag Fylkeskommune blir sammenslått med andre fylker til en ny region. Dette vil sikre at eierskapet til NTE tilhører befolkningen i Nord-Trøndelag i framtida, uavhengig av den administrative organiseringen på regionalt nivå.

Ved en overføring av en majoritet av eierskapet i NTE til kommunene, ønsker Venstre at dette skal skje ved en fordelingsmodell som vektlegger både innbyggertall og kraftproduksjon. Samt at en del av aksjene fordeles likt på alle kommunene.

Venstre vil:

 • Overføre en majoritet av eierskapet til kommunene i Nord-Trøndelag. Dette organiseres ved utstedelse av B aksjer, fram til alle eventualiteter iden pågående regionreformen er avklart.
 • Aksjene som overføres til kommunene, skal fordeles etter kommunenes innbyggertall, etter størrelsen på kraftproduksjonen i kommunene og en andel som fordeles likt på fylkets 23 kommuner.
 • Overskuddet fra NTE skal fortsatt bidra til å gi nordtrønderne bedre offentlige tjenester
 • Se på mulighetene for å utvikle langsiktige fastprisavtaler som kan tilbys husholdninger, landbruk og småbedrifter til samme betingelser som tilbys industrien.
 • Effektivisere eksisterende kraftproduksjon
 • NTE bør bidra til satsinger på alle typer fornybar energi.
 • At NTE konsentrerer sin virksomhet innen produksjon/salg av kraft og bredbåndsutvikling.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**