Nei til fjorddeponi i Førdefjorden

Førdefjorden
Førdefjorden, Foto: Simo Räsänen / wikimedia commons (CC BY-SA 3.0)

– I regjeringserklæringa kan vi lese at regjeringen vil drive kunnskapsbasert styring og legge føre var-prinsippet til grunn. De peker også på viktigheten av å sikre fremtiden for fiskeri- og havbruksnæringen. Når regjeringen nå velger å åpne for deponi i Førdefjorden, så settes alt dette til side, sier Venstres miljøpolitiske talsmann Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ola-Elvestuen-presentasjon
Ola Elvestuen

Elvestuen viser til at Miljødirektoratet på et miljøfaglig grunnlag fraråder å dumpe gruvemasse i den nasjonale laksefjorden, på bakgrunn av de ferske tilleggsundersøkelsene. Også Fiskeridirektoratet har valgt å opprettholde sine innsigelser av hensyn til biologisk mangfold og sterke samfunnsinteresser knyttet til fiskeri og sjømatnæringene.

Venstre om: naturvern til havs

– En samlet fiskeri- og havbruksnæring, som står for enorm verdiskaping og mange arbeidsplasser i området, har sendt et opprop der de går i mot planene. Mer entydige råd kan vi ikke få, sier Elvestuen.

Verdiene i fjorden er for viktige til at vi skal sette dem på spill for kortsiktige næringsinteresser

Ola Elvestuen

Deponi kolliderer med miljø – og næringsinteresser

Utredningene viser at denne saken ikke bare handler om miljø mot næring, men at det i tillegg er snakk om kolliderende næringsinteresser.

– Verdiene i fjorden er for viktige til at vi skal sette dem på spill for kortsiktige næringsinteresser, og attpåtil på bekostning av de langsiktige næringsinteressene som fiskeriet og havbruket representerer, understreker Elvestuen.

– Føre-var prinsippet må ligge til grunn, og de to relevante direktoratene Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har styrket kunnskapsgrunnlaget for å si nei til sjødeponi i Førdefjorden. Mer entydige faglige råd kan vi ikke få, sier Elvestuen.

Venstre tar saken til Stortinget

Å si ja eller nei til sjødeponi for gruveavfall er avgjørende spørsmål for lokalmiljøene rundt fjordene, og for miljøet i fjordene. I Norge har vi en demokratisk tradisjon for at det er de folkevalgte på Stortinget som best kan veie ulike interesser mot hverandre i viktige saker.

– Derfor har vi lagt frem et forslag som skal behandles i Stortinget om gruvedeponiene. Nå er det opp til Arbeiderpartiet om disse planene kan settes ut i livet, sier Elvestuen.

Følgende forslag fremmes:

  • Stortinget ber regjeringa etablere ein praksis om at saker som omhandlar store gruveutbyggingar der vesentlege interesse står mot kvarandre skal leggast fram for Stortinget for endeleg avgjerd.
  • Stortinget ber regjeringa legge fram saka om gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden for Stortinget før innsigelse i reguleringsplan og utsleppsløve vert slutthandsama.
  • Stortinget ber regjeringa om at saken om gruvedrift og sjødeponi i Repparfjord leggast fram for Stortinget før utsleppsløyve vert slutthandsama.

Les om forslaget fra Ola Elvestuen (V) og Bård Vegar Solhjell (SV)

Bli med på oppropet

2015-04-20 22.18.00

Last ned plakaten, skriv navnet ditt på, ta en selfie og bruk bildet som ditt profilbilde i sosiale medier. Legg gjerne også ut bildet på vår kampanjeside på facebook.

Last ned plakaten på bokmål Fjorddeponiplakat BM

Last ned plakaten på nynorsk Fjorddeponiplakat NN

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**