Skien Venstres innspill til kommuneplanens arealdel

Skien kommune
Skien kommune, Foto: Kenneth Berg

I bystyremøtet 23.04.15 ble kommuneplanens arealdel sluttbehandlet. Jeg antar det vil være av interesse for Venstremedlemmer og – sympatisører å få en oversikt over de forslag Venstre har lagt fram underveis i prosessen. Med gårsdagens bystyremøte friskt i minne, presenterer jeg her de tre forslag Venstre sendte alle gruppeledere få dager før sluttbehandling og etter vårt gruppemøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Disse tre punkter ble på et gruppeledermøte før bystyret støttet og inngikk så i et omforent fellesforslag i flere punkter, lagt fram av gruppeleder for AP. Jeg konstaterer følgende etter behandlingen av arealdelen:

Venstre , vi/ jeg, lykkes ikke/ nesten aldri med å synliggjøre oss. Våre forslag druknet i går i fellesforslaget. ( Og det skjer stadig vekk, kanskje særlig i Hots ) Fellesforslaget ble presentert av AP. Venstre ble av de andre partiene ikke nevnt som initiativtaker til bl.a Dalenekompromisset. Jeg fikk ordet som nr 4 eller 5. Avtalen var jeg skulle få ordet først. Trøsten for Venstre er at forslagene fikk gjennomslag og ble vedtatt.

Pkt 2 ble omarbeidet noe i fellesforslaget. Men hovedintensjonen ble ivaretatt. Basert på opplysninger som kom fram sent i prosessen – i 12. time, la Venstre fram et kompromissforslag (pkt 3) vedr Dalenetomta. Dette ivaretok jordvernhensyn så langt realistisk og kombinerte det med boligutvikling slik også var administrasjonens opprinnelige forslag. Området ligger innenfor det etterhvert omdiskuterte bybåndet. Og styrker slik sett den byutviklingen vi ønsker. Men i første omgang må området da tas ut av planen, høres og deretter behandles som egen bystyresak

Her er de tre forslagene slik Venstre la dem fram for gruppelederne. I bystyret ble pkt 1 og 2 vedtatt mot 5 stemmer. Pkt 3 mot 6 stemmer, her delte Venstre seg.

 

1. Århus nord gnr 5/11 har i nåværende arealplan ligget inne til boligformål. Området
er konsekvensutredet, berører ikke dyrkbar mark og er slik bystyret
ser det, velegnet for boligbygging. Arealet tas inn igjen i framtidig arealdel og inngår i den 20% andel som planlegges utenfor bybåndet. Utbyggingsmuligheter på Bervikåsen reduseres med tilsvarende antall boliger.

2. Område 104, tidligere Gjerpen Gartneri består av opparbeidet og bebygd gartneritomt på 3.8 mål samt et inneklemt restareal på 4.9 mål som pt er opplagsplass for masser og derav krevende å gjendyrke. Bystyret ønsker å ta område 104 ut av planen. Spørsmålet om bolig på deler av / hele gartneritomta sendes på høring. Et nytt formål kan ev tas inn i planen gjennom et bystyrevedtak. Dersom formål bolig vedtas, vil utbyggingsmuligheter på Bervikåsen bli å redusere med tilsvarende antall boliger.

3. Dalenetomta. Bystyret ser at av det totale areal på ca 36 mål vil mellom 11-13 mål være mulig å tilbakeføre til landbruksformål og forbli LNF område. 23- 25 mål vurderes å ikke være egnet for tilbakeføring til landbruk og kan avsettes til boligformål. Bystyret ønsker på denne bakgrunn å ta Dalenetomta ut av planen. Spørsmålet om bolig på deler av arealet sendes på høring. Et nytt formål kan ev tas inn i planen gjennom et bystyrevedtak.

Til grunn for bystyrets standpunkt ligger flere forutsetninger som bør ivaretas i arbeidet med framtidig reguleringplan og stilles som rekkefølgekrav dersom formål bolig vedtas;

1. De 11-13 mål som i hovedsak ikke har vært bebygd, overflaterenses for deretter av tiltakshaver å avsettes som grøntområde, ev leies ut eller selges til landbruksformål.
2. Det skal framkomme en tydelig buffersone mot dyrkbar mark på naboeiendom.
3. Det etableres sammenhengende og trygg skolevei fra det nye boligområdet.
4. Det legges stor vekt på å komme fram til løsninger som på best mulig måte ivaretar trafikksikker adkomst til det framtidige boligområdet; om nødvendig i form av enklere veiutbedringer.