Kommuneplanens arealdel er nå ultimo april 2015 endelig sluttbehandlet i bystyret etter en lang prosess. Venstre har hele tiden støttet opp om hovedprinsippenene bak planen; bybåndtankegangen

Skien kommune
Skien kommune, Foto: Kenneth Berg

Den er riktig som prinsipp – en mer kompakt byutvikling er presist hva byområdet vårt trenger nå. Og må ses i sammenheng med utvikling av Skien og Grenland som etterhvert et definert storbyområde, hvor effektive kollektivløsninger må styrkes av økt bruk, og hvor også andre kjennetegn ved velfungerende bysamfunn må styrkes og utvikles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jeg vil si litt generelt om planen og presentere forslag vi har lagt fram underveis i hovedutvalg for teknisk primært. De fleste av disse er vedtatt av posisjonen, enkelte enstemmig. Først mer generelle betraktninger:

80 % av forventet boligbygging vil komme sentralt, det følger av av bybåndstrategien og er forøvrig langt på vei en formalisering av hvordan det også faktisk har vært de seneste årene. Så kan selvsagt avgrensingen av bybåndet diskuteres. Men rammene er det vi selv som har vedtatt, noen vil si akseptert, andre vil si har ikke forstått. Noen utilsikta virkninger vil et såpass strengt regime få. Men vi må også huske at i rammen ligger et antall mulige boliger utenfor bybåndet på 1200 boliger i planperioden. Det er et høyt antall for vår kommune.

Arbeidet med nye næringsarealer for Grenland pågår utover de områdene som planen legger opp til. Det er et svært viktig arbeid- som man samarbeider om i Grenland. Å peke på næringsareal i fbm Skyggestein og etterhvert forbindelse mot ny 134 er interessante tanker. vi trenger varierte arbeidsplasser mer enn noe, og attraktive næringsområder er sm m flere andre faktorer, viktig for å tiltrekke seg etablerere og videreutviklere av eksisterende bedrifter.

For Venstre er bybåndet viktig, likedan at planverket bygger på en bevisst holdning til verdien av dyrka og dyrkbar mark. Nå skal samfunnsbegrunnelsen være sterk om man skal få bygge ned god landbruksjord. Venstre har tatt opp tanken om verdsetting av landbruksjord i smh m nydyrkingsfond. Det vil raskt vise seg relevant mener vi – og et regjeringsoppnevnt utvalg sier forøvrig det samme. Planen legger også til rette for en viktig og ønskelig utvikling av lokalsamfunn og bygder, ikke noe frislepp men med gode muligheter for å finne attraktive landlige steder å bo.
Vi har hele veien vært mot Bervikåsen. Vi mener det av flere grunner er et feilgrep å legge opp til dette store feltet som spiser av kvoten for bolig utenfor det definerte bybåndet. Men i formannskapet var det bare Venstres stemmer imot.
Jeg sa i bystyret at det er hverken tid eller sted nå for å ta opp bybåndsdefinisjonen. Nå må denne strategien få sette seg og virke. Så jeg stemte ikke for punktet i fellesforslaget 23.04 om å ta opp denne strategien på nytt. Jeg stemte heller ikke for punktet om ” å oppfordre til å sende inn dispensasjonssøknader” , dispensasjonsmuligheter foreligger og er kjent. Og er vanskelig å håndtere som det allerede er.
Administrasjonen har all ære av å ha lagt fram en gjennomarbeidet og sammenhengende plan. I aller siste runde kom det politisk begrunnede justeringer. Flere av de politiske innspillene burde kommet langt tidligere, vi medgir det. Men viktigst likevel, Planen tåler og kommunen vil ha nytte av – mener vi- nytte av de tilleggsforslagene som nå synes å samle flertall. Planen er og vil fortsatt være et imponerende stykke arbeid og et av våre viktigste styringsverktøy.
Nedenfor følger forslag Venstre har tatt initiativ til ifbm behandling av arealdelen, disse ble lagt fram i teknisk hovedutvalg og har med unntak fulgt saken tom sluttvedtak:

– I påvente av dette ( dvs av flere næringsarealer) ønskes vurdert muligheter for fortetting innenfor eksisterende næringsareal slik at dagens infrastruktur kan utnyttes ytterligere.

– Gartneritomta/ Dalenetomta foreslås som LNF- område men under følgende forutsetning: Hots er innforstått med at omdisponering av Dalenetomta til LNF vil medføre kostnader (sanering, tilbakeføring) og det er derfor en forutsetting for å stemme for tilbakeføring til LNF at kommunen sier seg villig til å ta sin del av kostnadene for dette ( ikke vedtatt, V endret syn og vant fram m kompromiss Lnf/ bolig i bystyret)

– Dersom Dalenetomta vedtas som LNF – område, vil Hots påpeke følgende:
I behandlingen av budsjett/ handlingsprogram for BDK 2015 ble det vedtatt å be om sak i forbindelse med kompensering for nedbygging av landbruksjord (jordflytting/ nydyrking). Det bør vurderes hvorvidt dette arealet kan egne seg som prøveprosjekt for jordflytting. Hovedutvalget mener også at man ved dette kunne få belyst effekten av prising/ gebyrlegging av nedbygging av landbruksjord, eksempelvis sett i sammenheng med store og arealkrevende samferdselstiltak som E18 og banetraseer ( utgikk pga vedtak om Lnf/ bolig)

Hots ønsker i kommende planperiode ingen større boligfelt utenfor bybåndet og avviser derfor å avsette Bervikåsen (ca 250 boenheter) til boligformål. Hots mener også at området knytter seg mer naturlig til Moflata skolekrets enn til Åfoss skolekrets. Moflata skole har i planperioden ikke ledig kapasitet ( kun Venstres stemmer i formannskapet)

Det er vedtatt et forprosjekt vedr evt framtidig Århusbru. Avhengig av konklusjonene i denne utredningen, kan det bli aktuelt å revurdere omfang og premisser for boligbygging Gulset øst ( Enstemmig)

Hots ønsker å imøtekomme utviklingsplan/ søknader for arealet Hyniveien 104 etter framlagt alternativ 2. Hots vurderer at det bør være mulig å samordne utvikling av Hyniveien 104 og framføring av en evt framtidig Århusbru. ( flertall)

Formannskapets vedtak vedr ” røde låver” følges opp ved å inngå som tema i landbruksmeldingen og komme til politisk behandling i forbindelse med denne – uavhengig av rullering av arealdelen ( Enstemmig)

Hovedutvalget ønsker å dispensere fra krav til uterom i Murbyen og frikjøpsordning for uterom bør derfor ikke iverksettes. Hovedutvalget ønsker å lempe på bestemmelser i sentrumsplanen for å stimulere til at flere bygårder kan utvikles til boligformål ( vedtatt i Hots og formannskap, men trukket etter anbefaling fra adm)

Vår stemmemåte forøvrig fører det for langt å gå inn på. På enkelte punkter delte Venstre seg, bl a vedr Dalenetomta, bybåndvurdering og’ dispensasjonpunket’ .

 

Signy Gjærum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**