Et levende folkestyre og en åpen kommune

Hasselbakken, Asker
Hasselbakken. Foto: Ivar Knai

Venstres visjon er et levende folkestyre der beslutninger tas nært dem det angår og der folk får økt innflytelse over egen hverdag. For Venstre er det viktig å gi mer makt til kommunene. Da må kommunene settes i stand til å håndtere flere oppgaver.

Asker Venstre er positiv til en kommunereform, men skal Asker slå seg sammen med en eller flere andre kommuner må det kunne gi økt lokalt selvstyre, bedre kvalitet på tjenestene og mer samordnet samfunnsutvikling.

Åpenhet om beslutninger er avgjørende for et velfungerende demokrati. For Asker Venstre er det viktig å styrke det lokale folkestyret i vår egen kommune. Nærhet mellom borgere og folkevalgte, åpenhet om politiske og administrative prosesser bidrar til tillit.

Asker Venstre vil:

  • Ha mest mulig åpenhet om kommunens arbeid og beslutninger, både i politiske og administrative saker.
  • Bevare servicetorget for å opprettholde kommunenes service til borgerne.
  • Sikre god ivaretakelse av universell utforming for bevegelseshemmede og personer med sansetap ved nybygg og rehabilitering av offentlige bygninger og på alle offentlige steder.
  • Etablere et forsøk med stemmerett for 16-åringer. Gjennomføringen må skje i et nært og godt samarbeid med kommunens skoler.
  • Initiere en gjennomgang av dagens styringsstruktur i Asker for å styrke lokaldemokratiet.
  • Arbeide for en restriktiv holdning til delegering av politiske saker fra kommunestyre til administrasjonen, blant annet oppfølging av interkommunale selskaper.
  • Påse at det er en høy terskel for å unnta saker offentlighet.

 

Mer om vår politikk for kommunal forvaltning i Asker:

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**