Tidlig innsats for å sikre like muligheter

Samfunnets krav til formell kompetanse øker og det å gjennomføre videregående opplæring har blitt avgjørende for å lykkes videre i livet. Både faglige og sosiale forhold kan føre til frafall i den videregående opplæringen. Innsatsen for å løfte elever som strever må komme allerede i barnehagen.

Innsatsen for å sikre barn en utbytterik skolegang begynner i barnehagen, blant annet gjennom et aktivt og bevisst arbeid med språkstimulering. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Barnehagene må få tilbud om å øke kompetanse på barns språkutvikling, slik at de raskt kan sette inn tiltak og sikre at barn får utvikle et rikt ordforråd.

Skolene trenger kompetanse i å forebygge og avdekke lærevansker, og ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning ved behov. Norge bruker mesteparten av de spesialpedagogiske ressursene sent i skoleløpet i stedet for å fange opp utfordringene tidlig. Venstre vil endre den spesialpedagogiske oppfølgingen, slik at tiltak iverksettes tidlig og følges opp på en god måte.

Venstres skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like. En godt tilpasset opplæring vil gjøre elevene mer motiverte og bidra til bedre trivsel og resultat. Å sikre tilpasset opplæring for alle elever krever kartlegging av elevers styrker og utfordringer. Kartleggingsprøver er et viktig verktøy for lærere slik at de kan tilrettelegge undervisningen best mulig for hver enkelt elev. Nasjonale prøver er viktig for skoleeier og skoleledelsen for å sikre at alle elever får god opplæring. Skoler som presterer på et lavt nivå over tid vil også bli kartlagt og kan dermed bli tilført økte ressurser for å sikre lærerne økt kompetanse. Mestringsfølelse for elevene er viktig, og god oppfølging er et steg i riktig retning. Kartlegging og rapportering er imidlertid ikke et mål i seg selv, og må innrettes slik at lærerens tid i størst mulig grad brukes med elevene.

Barnehager av høy kvalitet styrker språkutvikling, sosialisering og evne til læring som igjen bidrar til sosial mobilitet. Det pedagogiske tilbudet må fange opp og støtte de barna som trenger det mest. Foreldrenes inntekt skal ikke ha betydning for barns mulighet til å gå i barnehage. Derfor vil Venstre innføre gratis kjernetid for 4-5 åringer fra lavinntektsfamilier.

Deltagelse i barnehage og SFO/AKS er lavest hos de barna som kunne hatt størst utbytte av tilbudet. Samtidig forutsetter en stor del av leksene som gis når barna starter i skolen faglig oppfølging fra foreldre. Dette fører til at mange barns muligheter til å greie seg i skolen og samfunnet, blir påvirket av foreldrenes forutsetninger. Venstre ønsker å tilby mer målrettet leksehjelp til elever som trenger det mest, gratis kjernetid i barnehagen til lavinntektsfamilier og tilsvarende forsøk i SFO/AKS der det også gis et utvidet aktivitetstilbud og inkludert økt fysisk aktivitet.

Foreldres holdninger til skolen og skolearbeid har mye å si for barnas resultater. Foreldre som er engasjerte i skolen er et viktig bidrag for at barn skal lykkes på skolen. Derfor vil Venstre styrke samarbeidet mellom skolen og hjemmet, for eksempel ved å gi veiledning til foresatte i hvordan de kan følge opp skolearbeidet og skolehverdagen på en god måte.

Derfor vil Venstre:
• Sikre gratis barnehage til de som trenger det mest
• Ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse tilgjengelig på hver enkelt skole
• At spesialpedagogisk undervisning gis av pedagoger
• Gjennomgå regelverket for taushetsplikt slik at skolen kan dra nytte av kunnskapen barnehage, barnevern og helsevesen sitter på om det enkelte barn, uten at det går på bekostning av barnets
personvern.
• Ha forsøk med målrettet gratis kjernetid i SFO/AKS, som også inkluderer et utvidet aktivitetstilbud
• Tilby foresatte veiledning i hvordan de kan følge opp skolearbeidet og skolehverdagen på en god måte
• Innføre en mer prioritert leksehjelp til dem som trenger det mest, og at denne gis av pedagogisk personale
• At testing, kartlegging og byråkrati begrenses til det som beviselig har positiv effekt på læring og trivsel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**