En demenslandsby, – kan det være noe for Skien?

- Venstre vil fremme forslag om en statlig medfinansiering på 5 mrd. kr. for å få fart på samlokalisering og bygging av lokalmedisinske sentra og opprustning av legevaktene, sier Ketil Kjenseth. , Foto: Dreamstime.com

Forekomsten av demens er stigende med økende alder. Det vil si at i aldersgruppen 65-69 år er mindre enn 1% rammet, mens blant de som er over 90 år har ca 40% en demenssykdom. Fra rundt 2020 må vi regne med en stor vekst i antall innbyggere over 80 år, og gruppen over 90 år forventes å øke kraftig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Demens fører, som mange vet, til en gradvis svekkelse av sentrale funksjoner som hukommelse og evne til å orientere seg og kan utvikle seg over mange år.

Med denne bakgrunn er det nødvendig at Skien kommune, på samme måte som de fleste andre kommuner i landet, må bygge ut sitt hjelpetilbud.

I Nederland har de utviklet et nytt konsept for demensomsorg, kalt demenslandsby, et konsept som den senere tid også har vakt interesse flere steder i Norge.

Dette er en skjermet landsby for personer med demens, lagt til rette på en slik måte at demensrammede i størst mulig grad kan ta aktiv del i hverdagslivet etter eget funksjonsnivå. Beboerne kan gå ut fra sine leiligheter og bevege seg fritt inne på området, hvor de kan finne butikker og kafeer, og toleranse og hjelp for sine funksjonstap, samtidig som det er lagt til rette for størst mulig grad av mestringsopplevelse. I et slikt miljø vil den enkelte kunne ta i bruk sine gjenværende ressurser i trygge omgivelser. Nivået på omsorgstjenester oppgis til å være på samme nivå som for andre personer med demens. Informasjon og bilder fra Nederland finnes på denne nettadressen for de som måtte ønske mer informasjon:

 

I Skien kommune har vi Stevneplassen, hvor det foreløpig ikke er tatt noen beslutninger om hva den skal anvendes til i fremtiden. Stevneplassen ligger sentralt i byen og kunne kanskje egne seg godt til et slikt tilbud. Her vil det muligens også være plass til andre typer boliger/omsorgsboliger? Andre steder vil også kunne være aktuelle.

Skien Venstre har på sitt program for Kommunevalget 2015 vedtatt at vi ønsker at et slikt alternativ skal vurderes i forbindelse med videre utvikling av omsorgstjenestene i byen vår.

 

Sidsel Devik

Medlem av hovedutvalget for helse og velferd

Skien Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**