Enighet om nærpolitireformen

Reformen vil gjøre politiet bedre i stand til å møte både dagens og fremtidens kriminalitetsutfordringer, og vil styrker beredskapen, mener de 5 partiene som nå har kommet til enighet., Foto: Steinar Hugsvær

Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er nå enige om nærpolitireformen (Prop 61 LS (2014-2015)). – Reformen vil gi oss et enda bedre politi i fremtiden. Jeg er svært glad for at så mange partier stiller seg bak en viktig reform, sier Iselin Nybø, justispolitisk talsperson i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Jeg er fornøyd med at det presiseres at kommunene skal ha innflytelse på plassering av lensmannskontor, sier Nybø.

– Kommunene kjenner selv sitt eget lokalmiljø og vet best hva som rører seg. De er en viktig stemme rundt fremtiden til det lokale lensmannskontoret og lokal medvirkning og forankring gir tillit til endringer.

Iselin Nybø
Iselin Nybø, justispolitisk talsperson i Venstre.
Ifølge de fem partiene vil reformen gjøre politiet bedre i stand til å møte både dagens og fremtidens kriminalitetsutfordringer, og vil styrker beredskapen.

– Venstre har også vært opptatt av å sikre sokkelberedskapen langs kysten og mener den beste løsningen på dette er at ansvaret fortsatt skal deles mellom fire politidistrikter og at dagens lokalisering beholdes.

Les også: Venstre-gjennomslag for politi som setter folk først

Enigheten framhever følgende områder:

 • Kommunene gis medeierskap til endringsprosessen for tjenestesteder, og ved uenighet skal beslutning fattes politisk
 • Arbeidet med kultur og ledelse forankres politisk
 • Alle kommuner får en politikontakt som skal være tilstede en eller flere dager i uken i kommuner uten tjenestested
 • Etterforskningskapasiteten og – kvaliteten styrkes ved at det skal lages en nasjonal handlingsplan for etterforskningsfaget
 • Sokkelansvaret opprettholdes
 • Nasjonal kriseledelse avklares i egen sak i løpet av 2015

Venstre om: Kriminaitetsbekjempelse

Venstre om: Justis og beredskap

Partiene er enige om følgende tilpasninger i strukturen til de 12 politidistriktene:

 • Finnmark fylke blir et politidistrikt
 • Troms fylke blir et politidistrikt
 • Asker og Bærum kommuner blir en del av Oslo politidistrikt
 • Bindal kommune i Nordland blir en del av Trøndelag politidistrikt
 • Jevnaker kommune i Oppland blir en del av Sør-Øst politidistrikt
 • Når forventede transportløsninger (som Hordfast) er på plass blir kommunene Fitjar, Stord og Bømlo i Hordaland fylke en del av Vest politidistrikt. Dersom bygging av forventede transportløsninger ikke er startet innen 2023, skal Bømlo, Fitjar og Stord likevel vurderes lagt til politidistrikt Vest.

Last ned Samledokument for enighet om Nærpolitireformen (PDF)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**