Valgprogram 2015-2019 – Den trygge byen

For Venstre betyr trygghet at vi vil bekjempe kriminalitet, men det betyr også at vi skal skape trygge rammer for byens innbyggere gjennom ulike faser i livet. Du skal også føle trygghet for at kommunens tjenester holder den kvalitet de skal. Sandefjord skal være en by der vi tar vare på hverandre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kriminalitetsbekjempelse

Sandefjords borgere skal kunne føle

trygghet for hjem og eiendom. Sandefjords gater og byrom skal være trygge. Venstre mener det er politiets oppgave å bekjempe kriminalitet og ønsker ikke en utvikling der andre overtar politiets oppgaver.

Venstre vil:

 • Ha flere politifolk i byens gater og til etterforskning.
 • Gi politiet mest mulig frihet i organ-iseringen av sitt arbeid.
 • Styrke politirådet der politiet, politikere og interessegrupper samarbeider om å utarbeide gjensidige forpliktende handlingsplaner.
 • Sikre et bedre oppfølgingstilbud til voldsrammede.
 • Bidra til at byens gater og rom blir godt opplyste.
 • Sikre like vilkår for skjenkestedene i sentrum og kontroll med at skjenke-regler overholdes.
 • Skjerpe kravene for tildeling av tillatelser og innføre kommunal avgift for overvåkningskameraer.
 • Ikke forby tigging og ikke innføre «tiggerbevis».

En trygg barndom

Alle barn skal få muligheter til en trygg oppvekst i Sandefjord. Venstre vil gjennomføre tiltak som kan styrke familien, bidra til utvikling av barnevernet og sikre gode helsetilbud for barn og unge.

Venstre vil:

 • Skape fokus på samarbeid mellom
  etatene i kommunen til barns beste.
 • Målrette tiltak for barn i familier som lever i økonomisk utrygghet.
 • Gi alle elever innføring i konfliktløsning.
 • Ta initiativ til temakurs om spesielle utfordringer de har som foreldre til barn med minoritetsspråklig bakgrunn.
 • Støtte fritidsarenaer der barn og unge treffes i trygge og positive omgivelser.
 • Styrke familiesentre i alle byens ungdomsskolekretser med fagpersoner som har tverrfaglig kompetanse.
 • Etablere et krisesenter for barn som opplever vold i hjemmet og som trenger oppfølging av profesjonelle helsemedarbeidere.
 • Styrke relasjoner/nettverket i familier.
 • Utvide Home-start kontakten til en hel stilling.
 • Etablere et dagsentertilbud for barn som opplever vold i hjemmet i sam-arbeid med et krisesenter i Tønsberg.

God alderdom

Sandefjord har en sterk vekst i den eldre del av befolkningen. Mange eldre har god helse og kan leve et godt og aktivt liv. Det er viktig at kommunen tar vare på den ressursen som disse representerer. Alle som trenger pleie og omsorg skal få et tilbud som holder høy kvalitet og som i større grad fanger opp at eldre mennesker har ulike ønsker og behov.

Venstre vil:

 • Arbeide for at flere eldre kan ha en plass i arbeidslivet.
 • At Sandefjord kommune skal legge til rette for at eldre arbeidstakere kan få arbeidsoppgaver ut over ordinær pensjonsalder når de ønsker det.
 • Styrke samarbeidet med organisa-sjoner som legger til rette for en aktiv alderdom.
 • Gjøre det enkelt å tilpasse egen bolig til livsløpsstandard.
 • Bygge ut hjemmetjenesten slik at alle som ønsker det kan bo hjemme så lenge de har muligheter til det.
 • Ta i bruk ny teknologi i hjemmebasert omsorg slik at ansatte i hjemme-
  tjenesten i større grad kan benytte tiden til omsorg og i mindre grad til transport mellom hjemmene.
 • Gjøre det lettere for eldre som trenger det å få plass på sykehjem.
 • Tydeliggjøre inntakskriteriene, slik at de lett forstås av de eldre og deres familier.
 • Beboere på sykehjemmene skal få bestemme mer over egen hverdag.
 • At alle eldre som ønsker det skal få enkeltrom ved kommunens institusjoner.
 • Opprette flere spesialplasser for mennesker med demens, og utvikde og videreutvikle konseptet demenslandsby.
 • Øke kapasiteten på dag- og aktivitets-tilbudet for hjemmeboende demente.

Rusomsorg

Bruk av rusmidler er en av Sandefjords store utfordringer og vi må arbeide systematisk med å forebygge at nye grupper av barn og ungdom får rusproblemer. Alle som sliter med rusproblemer skal få hjelp av en helhetlig tiltakskjede som er lett tilgjengelig og som tar i bruk et bredt spekter av virkemidler.

Venstre vil:

 • Sikre et målrettet samarbeid om hele behandlingskjeden.
 • At ideelle organisasjoner og private institusjoner skal kunne ha oppgaver i denne sektoren, og at kommunen tar et aktivt lederskap for samarbeidet.
 • Samarbeide systematisk med politiet for å redusere det åpne rusmiljøet i Sandefjord.
 • Heve kompetansen i alle deler av det kommunale apparatet.
 • Sikre god dekning av ambulerende team.
 • Sikre en god og helhetlig oppfølging av LAR-pasienter, inkludert daglige aktiviteter.
 • Alle som har vært til avrusning bør få tilbud om behandling innen 24 timer.
 • Sikre nok plasser for akuttavrusning.
 • At alle pasienter i rusomsorgen skal ha en individuell plan.
 • Sikre egnet og rask behandling for alle som ønsker å bli rusfrie, herunder sikre et nært samarbeid med spesialist-helsetjenesten.
 • Styrke arbeidstreningstilbudet for de som trenger det.
 • Styrke helsetilbudet, også innen tann-helse.
 • Ivareta lavterskel helseomsorg.
 • At det må legges til rette for en egen sykehjemsavdeling for rusmiddelbrukere.

Psykisk helse

Mange mennesker sliter med psykiske problemer i kortere eller lengre perioder. De har ulike behov for hjelp, og hjelpetilbudet må derfor være bredt og allsidig. Frivillige institusjoner er en ressurs som kommunen må bruke i arbeidet med å gjøre hverdagen lettere for de som trenger sosial kontakt, støtte og oppfølging.

Venstre vil:

 • Sørge for et nært samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og akutt-psykiatrien som ivaretas av sykehusene og de distriktspsykiatriske sentrene.
 • Sørge for god kontakt mellom alle nivå i behandlingstjenesten.
 • Sikre tilstrekkelig bemanning av psykiatriske sykepleiere i eldreomsorgen.
 • Samarbeide med frivillige organisa-sjoner om etablering av selvhjelpsgrupper og andre støttetiltak.
 • Sørge for bedre opplæring av pårørende.
 • Sikre at alle med psykiske lidelser får individuell oppfølgings-koordinator.
 • Øke kapasiteten for helsetjenester til flykninger og asylsøkere fra ulike faggrupper.
 • Sikre at barn av psykisk syke foreldre blir fulgt opp av psykisk helseteam.
 • Styrke psykologstillinger for barn i barnehagealder.
 • Sikre samarbeid mellom etater/avdelinger til beste for barna.
 • At mennesker med angst og depre-sjoner skal få rask behandling.
 • Sørge for at alle som trenger bolig med ulik grad av tilsyn, får tilbud om dette.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**