5 grep for en bedre kommuneøkonomi

Daniel Skog

Hver eneste dag, hver eneste time, leveres det gode tjenester til innbyggerne i Tromsø kommune. Alle, unge som gamle, forholder seg på en eller annen måte til kommunen, og vi skal være stolte over den tryggheten våre felles velferdsordninger utgjør for de som trenger det, og for alle som kan komme til å trenge det. Det betyr ikke at vi ikke kan bli endra bedre, og at utvikling herfra er unødvendig. Vår viktigste oppgave som politikere er å hele tiden finne enda bedre og mer moderne løsningene for den kommunale driften. Det tjener våre innbyggere på.

I denne perioden har Tromsø kommune gjennomgått to store og betydelige endringer som påvirker inntektssituasjonen til kommune. Det ene er at Tromsø kommune har mistet det årlige utbyttet fra Troms Kraft, som hvert år ga 48 millioner kroner rett i den kommunale driften. Den andre er endringen i momskompensasjonsordningen som før ble brukt rett inn i drift. Etter nye (og riktige) regler skal all momskompensasjon fra investering, fra 2014 føres direkte i investeringsregnskapet. I perioden 2008-2013 er det bokført 279 millioner kroner i inntekter fra kompensasjonsordningen. Dette er inntektstap som byrådet har sørget for at er blitt dekket gjennom effektivisering og modernisering av Tromsø kommune, ikke gjennom økt eiendomsskatt.

Det borgerlige byrådet lovde å ha en kritisk vurdering av driften i kommunen, og gjøre nødvendige, besparende reformer. For det borgerlige samarbeidet er det aldri et mål å bevare kommunens tjenestetilbud uforandret, vi går aktivt inn for å fornye, tilpasse og utvikle driften. For oss er ordet effektivisering positivt, vi mener at politikere alltid skal strebe etter å gi innbyggerne mest mulig igjen for skattepengene. Derfor har vi satt i gang flere tiltak som skal effektivisere kommunedriften og sikre en bedre kommuneøkonomi i årene som kommer.

Samtidig skal vi også være ærlige på at vi ennå ikke er kommet i mål, og at det skal gjøres store og riktige investeringer i Tromsø i tiden som kommer fremover. Derfor trenger vi politikere som vil tenke nytt og samtidig stille krav til hvordan vi kan bruke skattebetalernes penger på en best mulig måte. I forbindelse med økonomirapport 1 som ble behandlet i kommunestyret i mai har byrådspartiene tatt 5 hovedgrep for en bedre kommuneøkonomi i fremtiden.

 

  1. Veiledningsteam til enheter med større avvik

Det er en stor utfordring for Tromsø kommune at enkeltenheter over tid har hatt for store avvik. Det er ikke nødvendigvis slik at det er alle skoler eller sykehjem som ikke holder budsjettene, men enkelte av dem. Derfor etablerer vi nå et veiledningsteam, bestående av to økonomer og en personalrådgiver, som skal jobbe særskilt for å lukke disse avvikene. Enhetsledere som har lyktes med god budsjettkontroll og lavt sykefravær på arbeidsplassen deltar også, for å gi råd om hvordan deres enhet arbeider.

 

  1. Organisasjonsutviklingsprosjekt

Et samordningsprosjekt mellom alle avdelingene i kommunen, der man skal se flere vedtatte prosjekter i sammenheng, og undersøke hvordan de ulike tjenesteområdene kan få mest mulig ut av blant annet felles digitaliseringsprosesser og andre tekniske tjenester i kommunen.

 

  1. PwC-rapport på helse- og omsorgssektoren

Kommunestyret bestilte en rapport fra Pricewaterhouse Coopers for å undersøke ressursene som går inn i helse- og omsorgstjenesten, og finne ut om dette samsvarer med tjenestene som kommer brukerne til gode. De har også gjort en sammenligning opp mot andre kommuners forhold mellom økonomi og resultat. PwC peker på at vi har et høyt tjenestevolum i Tromsø, faktisk 80 prosent høyere enn det som KS beregner å være forventet størrelse for vår kommune. Et annet interessant funn er at tjenestetilbudet er ubalansert i forhold til behov når det gjelder forebygging og reparering. Vi har for få omsorgsboliger og korttidsplasser for mennesker med mindre helsebehov, hvilket gjør at folk som ikke får plass blir sykere og trenger mer, og dyrere, oppfølging senere. PwC har også funnet at Tromsø kommune ligger under gjennomsnittet når det gjelder å gi ansatte tid til å pleie brukerne og møte dem ansikt til ansikt. Vi må sørge for at de ansatte i hjemmetjenesten bruker mer tid med brukerne.

 

  1. Salg av eiendommer

Kommunestyret har vedtatt en rekke viktige, framtidsrettede investeringer, fra skoler, til idrettsanlegg og sykehjem. For å redusere lånebehovet, og framtidige avdrag, vil byrådet selge kommunale eiendommer som ikke er i bruk. Byrådet vil foreslå å øke inntjeningen fra salg av kommunale eiendommer fra 40 til 100 millioner. Slik reduseres lånebehovet med 60 millioner, samtidig som eiendommer som står brakke blir utviklet og brukt til nærings- og boligbygging i Tromsø.

 

  1. Budsjett 2016

Fem milliarder til kommunal drift er en svimlende sum, men det er også en begrenset sum som man får begrenset med hjemmehjelper, lærere og asfaltmeter for. For å få mest mulig av de tjenestene folk trenger, er det nødvendig å lete etter innsparingstiltak i alle sektorer. I en stor organisasjon som Tromsø kommune er det gode grunner til å tro at det alltid vil finnes områder som kan gjøres mer effektivt og kostnadsbesparende. Byrådet mener at de viktigste, store satsingene som må gjøres i Tromsø nå er å få på plass flere helsesøstre, gjennomføre en realfagssatsing på skolene og bygge og vedlikeholde flere sosiale boliger. For å få til nye prioriteringer er det nødvendig å finne innsparinger andre steder, derfor har alle avdelingene i kommunen fått beskjed om å synliggjøre tiltak de kan gjøre for å spare inn 3 prosent av driften. Det betyr ikke nødvendigvis at alle skal kutte 3 prosent , men øvelsen synliggjør noen tjenester som man kanskje kan klare seg uten, satt opp mot andre satsningsområder.

Kutt får alltid oppmerksomhet, og det er kjedelig når populære tiltak ikke kan videreføres og når folk må finne en annen jobb. Ingen må tro at det ikke er vanskelig å ta disse beslutningene, men uten slike beslutninger blir det null utvikling, ingen nye prioriteringer betyr ingen nye satsningsområder. Det som sjelden kommer godt fram er at kuttene aldri står isolerte, de skjer fordi politikerne vil gi mer penger til noe annet.

Det er valg til høsten. Skal vi fortsatt ha et godt velferdssystem og et fornuftig skattenivå slik vi har i dag er vi avhengige av et byråd som fortsatt vil modernisere og reformere Tromsø kommune.

Jonas Stein (V), finansbyråd

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**