Valgprogram 2015 – 2019

Hol Venstre Program for kommunestyreperioden 2015-2019

Vedtatt på programmøte i Hol Venstre 8. juni 2015


Demokrati og offentlig forvaltning: Individ og ansvar

For oss i et sosialliberalt parti er frihet, rettferdighet og personlig ansvar de mest grunnleggende verdiene. Vårt politiske utgangspunkt er at ethvert menneske skal ha mulighet til å bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet.

Innbyggerne i Hol er medeiere i kommunen. Derfor skal Hol kommunes institusjoner være redskaper for innbyggerne, og ikke motsatt. Av samme grunn arbeider Venstres politikere for åpenhet, ryddighet og folkelig deltagelse i alle politiske prosesser i Hol kommune: Våre politikere skal lytte til og lære av innbyggerne. Alle berørte parter skal ha mulighet til å fremme sitt syn og våre politikere vil lytte til ekspertise i utredningsprosessene.

Hol Venstre vil:

 • sikre åpenhet, ryddighet og rettferdighet i all kommunal forvaltning
 • arbeide for maktspredning og aktiv deltagelse i de kommunale prosessene.
 • at Kommunestyret foretar en fullstendig gjennomgang av delegasjonsreglementet og budsjettprosessen for å bedre arbeidsflyten mellom administrasjon og politikere.
 • styrke de folkevalgtes ansvar i Hol Kommunes budsjettprosesser
 • innvilge færre reguleringer og dispensasjoner som undergraver det langsiktige planverket i kommunen
 • Hol Venstre er i utgangspunktet positive til sammenslåing med Ål, men avventer resultatene fra utredningen og eventuell folkeavstemning. Hol Venstre vurderer en løsning med mer samarbeid med Ål som bedre enn en stor hallingdalskommune
 • Innføre prøveordning med stemmerett fra 16 år ved kommunestyrevalget i 2019.


Økonomi: Hol Kommune må gjenvinne sin økonomiske handlefrihet

Kommunen har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon de siste årene. For Venstres politikere er det viktig å vise ansvarlighet i den økonomiske politikken og tenke langsiktighet i alle tiltak. Vi vil arbeide for at driften av Hol Kommune balanseres til et nivå som er bærekraftig på lang sikt.

Hol kommune er en av Hallingdals største arbeidsgivere. Gode arbeidsvilkår og et trygt arbeidsmiljø er grunnleggende for å kunne utføre arbeidet og yte service med den kvalitet bygdas innbyggere har krav på. Venstres representanter vil sikre gode arbeidsvilkår. Kommunens ansatte må få mulighet til å kunne følge opp de krav som stilles, og Venstre vil arbeide for at det gis tilbud om opplæring og mulighet for kompetanseutvikling.

Hol Venstre vil:

 • At Hol Kommune bruker eiendomsskatten til å korrigere ustabile inntekter. Innføringen Eiendomsskatt fra 2016 vil bidra til at vi i fremtiden kan nedbetale gjeld, ha et godt offentlig tilbud og sikre satsing på stier og løyper i hele kommunen. Hol Venstre vil likevel åpne for å oppheve eiendomsskatten når den økonomiske tilstanden tilsier det
 • Justere driften av Hol Kommune i henhold til strammere økonomiske rammer. Innsparingstiltak må vurderes ut fra langsiktige virkninger og omstillingsarbeidet må gjennomføres grundigere enn det gjøres i dag
 • Arbeide for nøkternhet i investeringene

 

Arealpolitikk og miljø: Menneske og miljø i et langsiktig perspektiv

Natur og kultur er Hol kommunes viktigste ressurs. Vakker natur, ren luft, gode rekreasjonsmuligheter og et trivelig og godt tilrettelagt nærmiljø, trekker besøkende og nye innbyggere til kommunen vår. Slike kvaliteter er ikke lenger en selvfølge, de må vernes om i et langsiktig perspektiv, for framtidige generasjoner.

Hol Venstre vil at Hol kommune skal prioritere økologiske og sosiale mål i et langsiktig perspektiv. Utbygging i Hol Kommune skjer på mange områder og ofte gjennom mange mindre reguleringsplaner. Venstres politikere skal derfor arbeide for en mer helhetlig oversikt over ulike konsekvenser av utbygging og være langsiktige i arealpolitikken, slik at ikke mulighetene for kommende generasjoner forringes. Et godt miljø skaper trivsel for både fastboende og tilreisende.

Hol venstre vil:

Energi:

 • støtte energieffektivisering og -sparing fremfor forbruk
 • prioritere energieffektivisering framfor videre utbygging av fossefall
 • Hol Venstre er imot utbygging av Godfarfoss

Arealpolitikk:

 • ha mer helhetlig planlegging og grundigere konsekvensvurdering av effekter av utbygging for miljø, natur, stier, løyper, offentlig infrastruktur og trafikkavvikling
 • at Hol Kommune aktivt bruker utbyggeravtaler for å dekke fellesskapets utgifter ved utbygging
 • verne urørte naturområder – prioritere begrenset og konsentrert hytteutbygging og sikre grønne friarealer ved utbygging
 • få større fart i arbeidet med å regulere nye kommunale boligfelt. Det bør være tilgjengelige boligtomter i alle grender. Boligtomter er en av nøklene til økt tilflytting

Stier og løyper

 • økt profesjonalisering av sti- og løypearbeidet i Hol. Hol Venstre vil styrke forvaltningen av stier og løyper i kommunen og sikre god kvalitet og skilting. Lokal kompetanse bør i større grad utnyttes i sti- og løypearbeidet
 • at Hol Kommune gjennomfører en kapasitetsanalyse for å kartlegge om det mest sentrale løypenettet er tilpasset fremtidens behov

Viltforvaltning

 • styrke fagligheten i viltforvaltningen for å sikre bærekraftig beskatning. Lokal erfaringskompetanse bør i større grad utnyttes, likeså faglige innspill fra ulike fagmiljøer
 • at Kommune fører en politikk som følger opp Regional plan for våre nasjonale villreinområder og bevare villreinens leveområder i et langsiktig perspektiv

 

Næringsliv: Arbeidsplasser er nøkkelen

Det er viktig at vi klarer å få en positiv befolkningsutvikling. Da er arbeidsplasser nøkkelen. Går det bra med næringslivet i Hol, vil vi få råd til sterkere offentlig satsing, og fremtidens arbeidsplasser i Hol er ennå ikke skapt. Derfor vil venstres politikere arbeide for en politikk som stimulerer til kreativitet og nytenkning hos bedrifter og gründere i kommunen trygger eksisterende arbeidsplasser og skaper nye.

Næringstiltakene bør stimulere småbedrifter og et mangfoldig og miljøvennlig næringsliv. Hol Venstre ønsker å vri næringspolitikken slik at den blir mer spisset inn mot utvikling av nye kompetansearbeidsplasser. I tillegg bør Hol Kommune satse spesielt på å skape mer samspill mellom næringer hvor vi allerede har sterk kompetanse. Målet vårt er et kreativt og verdiskapende Hol som utvikler verdiene våre uten at det forringer mulighetene for kommende slekter.

Hol Venstre vil:

 • at nasjonalparktankegangen og prinsippene for bærekraftig turisme skal prege reiselivspolitikken i Hol
 • at Hol Kommune satse spesielt på å utvikle kompetansemiljøer og flere arbeidsplasser i krysningspunktene mellom turisme, kulturnæring, idrett, helse, naturforvaltning og landbruk. Dette er områder vi allerede er sterke på og som er godt egnet til å skape flere arbeidsplasser
 • ha mer spisset og målrettet anvendelse av næringstilskuddet som tar sikte på å skape større samspill mellom næringsaktører i Hol. En større del av næringstilskuddet bør gå til fellestiltak som skaper synergieffekter og nye arbeidsplasser
 • at Hol Kommune søker å inngå partnerskap med private aktører for å etablere fleksible næringslokaler og kontorplasser
 • utvikle kommunale eiendommer og ledige bygninger for næringsvirksomhet gjennom partnerskap med næringslivet og frivillige aktører. Her kan spesielt nevnes:
  • Geilohallen i samarbeid med NTG og Geilo IL
  • Hovet skole i samarbeid med grendeutvalg og frivillige lag
 • at Hol kommune skal videreutvikle Kleivi Næringspark i samarbeid med Ål kommune
 • at Hol Kommune arbeide aktivt med næringsdrivende med tilknytning til Hol med tanke på å etablere flere bedrifter og arbeidsplasser i kommunen
 • arbeide for å videreutvikle og sikre forutsigbarheten i partnerskapsavtalen med Visit Geilo
 • at Hol Kommune må bli flinkere til å søke næringsutviklingsmidler fra f.eks fylkeskommunen og innovasjon Norge
 • arbeide for at Hol og Ål i enda større grad utveksler erfaringer innen viktige næringer som landbruk og turisme
 • arbeide for å sikre jordvernet og arbeide for å opprettholde kulturlandskapet
 • at det skal stimuleres til produksjon av lokal og økologisk mat. Lokal mat er en viktig identitetsmarkør og premissgiver for reiselivet i Hol

Grendeutvikling – Gode og trygge lokalsamfunn

Hol er en stor kommune i utstrekning. Venstre ønsker å sikre gode oppvekstmiljøer i alle deler av kommunen. Vi ønsker å sikre varierte bomiljøer, tilpasset ulike ønsker, muligheter og behov – eller ulike livsfaser. Geilo og Hol har naturlige sentrumsmiljøer. Det er likevel viktig vi å sikre og utvikle trygge og trivelige grender også i andre deler av kommunen, med tilbud også på kveldstid. Næringer og arbeidsplasser i ulike sektorer, kan passe best i hver sine bygdelag, for eksempel krever landbruk, småindustri og restauranter litt forskjellig type areal og tilrettelegging.

Hol Venstre vil:

 • ta kontakt med alle grendeutvalgene i Hol kommune, for å få innspill til hva som er viktige områder for dem i neste fireårsperiode, og i et langt perspektiv
 • at Hol Venstre vil jobbe for at det skal være gode oppvekstmiljøer i alle grender i Hol kommune. Det kan være ulike former for offentlige og private tilbud i ulike grender, tilpasset grendas egenart
 • arbeide for at kommunen tar et ansvar for at det finnes boligtomter tilgjengelig for dem som vurderer å etablere seg i Hol kommune
 • ved en eventuell kommunesammenslåing, arbeide for å utvikle Grendeutvalgene som politiske instrumenter. Dette for å sikre at demokrati og deltakelse opprettholdes på minst samme kvalitetsnivå

Kultur og oppvekst: Kunnskap, utfoldelse og like muligheter

Utdanning er investering i fremtiden. Hol Venstre vil satse på en opplæring hvor elevene får god faglig opplæring tilpasset deres behov. Dette forutsetter fagpersonale i skoler og barnehager med høye faglige og pedagogiske kvalifikasjoner. Våre politikere vil arbeide for at tilpasningen av driften i kultur- og oppvekstsektoren foregår gjennom grundige og effektive prosesser med bedre samspill mellom ansatte, politikere og administrasjon

Hol Venstre vil:

Barnehage, skole og oppvekst:

 • jobbe for god pedagogtetthet i barnehagene
 • sikre den faglige kompetansen i barnehager og skoler og mulighetene for videreutdanning av personale.
 • styrke lokal identitet i skole og barnehage
 • at Hol Kommune satser på alternative undervisningsaktiviteter som f.eks Inn på tunet
 • videreføre Skarveskolen og legge til rette for utendørsaktiviteter i undervisningen
 • ha fokus på trygghet og trivsel i skolen. Hol Venstre ønsker å foreta en grundig evaluering av trivselsarbeidet i skoler og barnehager
 • at Kommune legger til rette for godt tverrfaglig psykososialt arbeid i skolen
 • at Hol Kommune skal tilby lavterskel fritidsaktiviteter for barn og ungdom og videreføre ungdommens kulturmønstring
 • vektlegge skolefaglige og pedagogiske prinsipper i eventuelle strukturdiskusjoner

Kultur:

 • at Hol kommune tilby et bredt spekter av kunst-, dans- og musikkuttrykk i Kulturskolen
 • at Kulturskolen skal tilby undervisning i egnede lokaler også utenfor Geilo
 • at Hol Kommune fortsatt inngår driftsavtaler med frivillige organisasjoner
 • jobbe for bred kulturaktivitet i Geilo Kulturkyrkje
 • arbeide for en god utnyttelse av Ål kulturhus som dalens storstue
 • ha fokus på kulturminner: Hol Venstre vil arbeide for en bevissthet omkring at fortidsminner er viktige, både i forhold til å kjenne vår historie, i forhold til undervisning og i forhold til næring. Ustedalen er et eksempel på et område der natur- og kulturpark er et begrep en gjerne kan bruke. Slike rikdommer kan trekke folk til våre områder også de neste tiåra
 • arbeide for at Hol kommune får en vennskapskommune i Sør, for eksempel i Bolivia. Andre kommuner har hatt suksess med slikt samarbeid, en har tatt det beste fra begge steder med seg i utviklingen mot framtidssamfunnet

 

Helse og sosial –Mennesker i sentrum

Venstre ønsker gode offentlige velferdstjenester. Hol Venstre vil sette hovedfokus på forebyggende arbeid for å fremme god fysisk og psykisk helse for alle i Hol kommune. Våre politikere vil jobbe for å styrke helsefremmende lavterskeltilbud for unge, voksne og eldre i Hol kommune, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner. Hol venstre ønsker tilgjengelighet og inkludering for alle som bor i eller besøker vår kommune. Det er viktig at Hol kommune allerede nå begynner å forberede seg på økt behov for helsetjenester når eldrebølgen slår inn¨

Hol Venstre vil:

 • ha fokus på folkehelse: Det må satses på forebygging, for å sikre trygghet, trivsel og spare kostnader
 • sikre gode og stabile fagmiljøer i kommunens helsetjenester
 • at kommune foretar grundig kartlegging av fremtidig areal- og kompetansebehov for å være godt rustet når eldrebølgen kommer
 • satse på Hallingdal Sjukestugu som lokalmedisinsk senter
 • Sikre skolehelsetjenestens tverrfaglige arbeid inn mot skolen
 • støtte ”Gå til skolen” -aksjoner for redusere foreldrekjøring til skolen
 • jobbe for å opprettholde et godt kommunale dagsentertilbud.
 • støtte frivillige organisasjoner som driver forebyggende arbeid
 • etablere en frivillighetssentral
 • øke tilgjengelighet og inkludering for alle, ved universell utforming av offentlige bygg, arenaer og sentrumsnære friluftsområder

 

Samferdsel – Jernbane og miljøvennlige valg

Hol bør legge til rette for at det er mulig å bevege seg rundt i kommunen uten bruk av egen bil, og bør prioritere miljøvennlige trafikkløsninger. Norge ble ett rike da Bergensbanen ble koplet sammen ved Ustaoset; Hol Venstre mener at Bergensbanen også de neste tiåra vil være en nasjonal hovedveg av aller største viktighet. Jernbanen må styrkes b.la gjennom arbeidet med Geilo stasjon, og det må arbeides inn mot sentrale myndigheter for å sikre at mest mulig tung transport går på bane, og ikke veg. Riksveg 7 og fylkesveg 50 er viktige for både næringsliv og innbyggere i Hol, og Hol Venstre vil arbeide inn mot sentrale myndigheter for å sikre et godt veitilbud til, fra og gjennom kommunen.

Hol Venstre vil:

 • tilrettelegge for at en større andel av turistene reiser med jernbane. Vi bør spesielt satse på det turistsegmentet som velger hyppigere og lengre besøk i Hol. Dermed kan en både spare transportkostnader som forurensing, og få flere overnattingsdøgn ut av besøkene.
 • satse på nye Geilo stasjon og legge til rette for at flere turister og hyttegjester velger jernbane som transportmiddel
 • jobbe for å bedre trafikkavviklingen i Geilo sentrum og for at det skal bli mest mulig bilfritt
 • arbeide for stamvegstatus for riksveg 7
 • påvirke fylkeskommunen for å sikre godt vedlikehold og stabil trafikkavvikling på fylkesveg 50
 • Hol Venstre ønsker å arbeide for å realisere Hardangerviddatunnelen uten å svekke jernbanen. Hardangerviddatunnelen kan gi bedre naturvern og mindre klimautslipp – om trafikk ikke flyttes fra jernbane til veg. Det er svært viktig at man samtidig utarbeider en god, trygg og miljøvennlig løsning for trafikkavvikling gjennom Geilo sentrum.
 • at Hol kommune prioriterer miljøvennlige biler ved innkjøp
 • kartlegge innsparingsmuligheter på kommunal vare- og persontrafikk
 • påvirke fylkeskommunen for å bedre kollektivtilbudet i Hallingdal
 • arbeide for flere stasjoner med alternativt drivstoff og ladestasjoner for el-biler
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**