Utslipp må likebehandles, uavhengig av hvilken kilde det kommer fra

Foto: privat

La det være sagt med én gang: Vefsn Venstre ønsker næringsvirksomhet i kommunen velkommen, men ikke for enhver pris!

Kommunestyret i Vefsn behandlet 18.6. reguleringsplanen for Grytåga settefiskanlegg. ”Forurensing fra denne type anlegg er et spørsmål som Fylkesmannen i Nordland skal saksbehandle. Vefsn kommune er ikke myndighet”. For det første er det helt uforståelig for Venstre at miljøvernavdelingen i Nordland fylke virker å være fraværende, men for det andre:

selv om fylkesmannen formelt sett har overordnet myndighet må det være mulig at vi som lokale politikere setter agendaen på hvordan vi ønsker å forvalte våre naturressurser. Miljøforurensningen av norske fjorder er et stort problem, og Vefsn kommune har ingen særstilling til å unndra seg ansvaret.

I en undersøkelse gjennomført av Miljødirektoratet sies det at mange fiskeoppdrettsanlegg ikke kan svare på enkle spørsmål som miljøtilstanden i fjorden, hva anlegget slipper ut og hvilke konsekvenser dette har.

Vesle Halsfjorden ligger helt innaskjærs, noe som fører til at alt av fremtidig forurensing blir liggende på sjøbunn. Man trenger ikke å være ekspert eller ingeniør for å forstå problemet. Utslippet fra et settefiskanlegg må kunne sidestilles med husholdningskloakk og vel så det med tanke på at også fôrrester, næringssalt, medisinrester og andre kjemikalier slippes urenset ut i fjorden. Derfor burde det også etableres et renseanlegg på lik linje med alle andre husstander som må rense sin kloakk. Å gi tillatelse til å utvide virksomheten uten at alt utslipp også fra eksisterende anlegg renses, er ansvarsfraskrivelse fra politikernes side.

Grytåga er et av Norges største innendørs settefiskanlegg som selger til oppdrettere fra Møre i sør til Sørfjord i nord. Den noe utradisjonelle plasseringen skyldes ene og alene stedes utmerkede vannressurser som en av forutsetningene for å kunne drive et slikt anlegg. Virksomheten hadde salgsinntekter på over 64 millioner kroner i 2013, en økning på rundt 9 millioner fra året før. Et skrikende behov etter settefisk lover en lysende fremtid. Ved etableringen ble det merkelig nok ikke stilt krav til rensing av utslippet, selv om noen kanskje vil tro at dette burde være en selvfølge. Bedriften sier det er ”under vurdering å rense eksisterende virksomhet” i forbindelse med utvidelsen, men dette er ikke nok for Venstre. Vi krever at ikke bare det nye, men også det eksisterende anlegget må rense sine utslipp. I tillegg krever vi en kartlegging av forurensingsgraden i fjorden, noe jeg kunne tenke meg at politikerne i Vefsn var litt mer frempå enn som så. Hva er hensikten med slagordet ”Et steg foran” hvis man i praksis er mange steg etter?

Arbeiderpartiets representant var veldig opptatt av forsøplingen i kommunen under spontanspørretimen i siste kommunestyremøte før sommeren og ble bifalt av ordføreren. Det er viktig å ikke kaste søppel og skrot i naturen. Det samme partiet stemte mot Venstres forslag om at settefiskanlegget må rense sine utslipp i Halsfjorden.

Hva er forskjellen mellom forsøpling i skog og mark, og forsøpling til havs? Det er vel slutt på den tiden der vi trodde at alt som blir dumpet i havet er ”borte”.

Det er ikke én hyttebeboer som får lov til å slippe urenset kloakk ut i fjorden, men en virksomhet med økonomiske muskler til å gjøre opp for seg skal få slippe unna? FrP sin representant var redd for å at virksomheten ”flagger ut” av kommunen hvis det kreves rensing av eksisterende anlegg. Ut fra ovennevnte faktaopplysninger vil jeg tro at det er liten fare for ”utflagging”. Det blir vel heller barnebarn og oldebarn til nåtidens politikere som etterlyser en ansvarlig forvaltning av naturressurser.

Carola Karl Urvik, ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**