Rana Venstres valgprogram 2015-2019

Bli med Rana Venstre på ”Det grønne skiftet” gjennom lokale beslutninger og lokale tiltak. Brosjyren vår finner du her: Rana Venstre valgprogram 2015-2019.

Rana Venstre vil sørge for bedre tjenester til innbyggerne og skape en attraktiv by og bygder.

 

Venstre ønsker å bidra til vekst og utvikling, slik at vi om noen år teller 30.000 glade ranværinger.

 • Vi ønsker å se enkeltmenneskene i samfunnet som ansvarlige og kreative individer med forskjellige behov, og som trenger ulike tilbud.
 • Vi bor i en sammensatt og langstrakt kommune med store muligheter innen landbruk, bergverk, industri, handel, turisme og offentlig sektor. Vi skal legge til rette for innovasjon/utviklingskraft og ta hele kommunen i bruk!
 • Hovedsykehuset for Helgeland legges til Mo i Rana.
 • Det er rt mål at utviklingen skal være bærekraftig slik at industrien kan blomstre, mens miljøet ivaretas.
 • Åpenhet skal prege all politisk og administrativ virksomhet i Rana kommune.

Miljø og naturvern

 

Redusere klimagassutslippene lokalt

Øke oppmerksomheten på miljø i hele kommunen

Venstre vil jobbe for et best mulig samspill mellom stat og kommuner i miljø- og klimapolitikken

Prioriterte oppgaver i perioden:

 • Luftkvaliteten må fortsatt forbedres.
 • Arbeide for at uregistrerte utslipp til luft skal gå gjennom renseanlegg
 • Tiltaksplanen for Ranfjorden må gjennomføres.
 • Klimaplanen må styrkes med konkrete tiltak og gjennomføres for å nå målene.
 • Rana kommune må stille klare og tydelige miljøkrav til industrien
 • Stille sterke miljø- og klimakrav, og vekte dette høyt, og som eget kriterium, for å sikre at miljø blir utslagsgivende for hvem som vinner kommunale anbud.
 • Miljøorganisasjonene inviteres inn i arbeidet med næringsplanen og gjennomføringen av den.
 • Sikre en god miljøstatus for Ranavassdraget som nasjonalt laksevassdrag.
 • Rana kommune tar initiativ til at laksen slipper å vandre gjennom oppdrettsanlegg på vei til vassdraget
 • Sette Rana i førersete for interkommunale samarbeid om en kystsoneplan.
 • Inngå tett dialog med lokal oppdrettsnæring for å sikre miljøvennlig drift.
 • Sikre at det snarlig gjennomføres vilkårsrevisjon for Bjerka-, Plura- og Langvassreguleringa.
 • Næringsavfall må håndteres mest mulig miljøvennlig
 • Innføre kildesortering i alle kommunale virksomheter.
 • Bruke kommunalt eierskapet i avfallsselskap aktivt for å bidra til best mulig materialgjenvinning av avfall, framfor forbrenning
 • Skifte ut kommunale fossilbiler til person- og varetransport med lav- og nullutslippsbiler, og vurdere muligheten for å bytte ut deler av kommunens bilpark med el-sykkel.
 • Gjennomføre et kunnskapsløft for naturen ved å blant annet kartlegge artsmangfoldet gjennom en ny runde med kommunal kartlegging av naturtyper.
 • Sette kommunale mål på areal som skal defineres som inngrepsfri natur.
 • Sikre at vi innen 2020 stanser tap av naturmangfold i samsvar med naturmangfoldsloven.
 • Ta vare på bier og humler lokalt, blant annet ved å plante «riktig» type planter, være restriktiv med sprøytemidler og fjerne prydplanter/trær som er skadelig.
 • Styrke kommunal overvåking, for å verifisere oppnåelse av miljømålene
 • Vurdere solenergi, enten ved å montere solceller til strømproduksjon eller solfangere til oppvarming av vann i kommunale bygg.
 • Sørge for landstrøm i industrihavnene i Rana

Skole/Oppvekst

 

Ranaskolen skal prestere på eller over landsgjennomsnittet i nasjonale prøver.

Ranaskolen skal øke trivsel og redusere mobbing for elever og ansatte.

Ranabarnehagen skal tilby reell full barnehagedekning.

Prioriterte oppgaver i perioden:

 • Følge opp vedtak om nybygg og oppussing av skolebygg
 • Styrke etter- og videreutdanning i skole og barnehage
 • Sette mål for økt trivsel basert på evaluering av resultatene fra elevundersøkelsene
 • Intensivere arbeid mot mobbing
 • Øke den fysiske aktivitet – helsefremmende skoler
 • Styrke kontakt mellom skole og hjem og utvikle kvaliteten i skolene – med ansatte og foreldre i førersetet
 • Positivitet til skoler etter privatskoleloven
 • Likebehandling av offentlige og private barnehager
 • Styrking av spesialpedagogisk kompetanse i skole og barnehage
 • Barnevernet tilføres kompetanse-, kapasitets- og lederutvikling
 • Interkommunalt og tverretatlig samarbeid innen barnevernet styrkes
 • Utekontakten tilknyttes sosialtjenesten
 • Utvikle tilbud til barn og ungdom i kretsene og bysentrum etter skoletid
 • Skolebibliotektilbud ved alle skoler
 • Gatelys ved skolene
 • Sykkelsti til skolene
 • Opprettholde skolene 1-10 på Storforshei og Utskarpen. Ungdomsskolene opprettholdes på Ytteren, Mo og Gruben. Elevene i Dalsgrenda og Alteren legges under henholdvis Hauknes – og Båsmo skole.

 

Kultur

Styrke Mo i Rana sin posisjon som kulturby

Kultur og friluftsliv er helsefremmende og gir gode opplevelser for den enkelte.

Norsk kultur, natur, allemannsretten og friluftsliv er et grunnlag for reiselivet og har stor betydning for stedstilhørighet og bosettingsmønster.

Alle skal ha rett til å ferdes fritt og til å høste av naturens overskudd.

Prioriterte oppgaver i perioden:

 • Etablere kulturhusfunksjonen i kommunen
 • Styrke frivillighetssektoren både praktisk og økonomisk også ved bruk av næringsfondet
 • Økt bruk av partnerskapsavtaler
 • Flere rusfrie tilbud til ungdom
 • Tilrettelegge for kulturbasert næringsutvikling
 • Tilrettelegge kultur og idrett bedre for funksjonshemmede
 • Utvikle kulturskoletilbudet
 • Bibliotek, Museum, Nordland Teater, Kulturskolen, Smeltedigelen og Verket skal sikres utviklingsmuligheter.
 • Gå mot reduksjon av friområder.
 • Være mot motorisert ferdsel i utmark for fornøyelsesformål.
 • Fullføre Hauknesodden friluftsområde
 • Ha som mål at ingen skal bo lengre unna enn 500 meter til en tursti.
 • Kartlegge viktige skoger for friluftsliv i nærheten av folks boliger, skoler, barnehager.
 • Hindre skogsbilveier inn i villmarkspregede og inngrepsfrie områder (INON), gammel naturskog, og andre viktige områder for natur og friluftsliv.
 • Øke aldersgrensen for at barn kan fiske gratis med stang i elver og vann til 18 år.
 • Innføre forbud mot elefanter på sirkus


Næring

Rana skal framstå som et naturlig førstevalg ved nyetableringer, samtidig som eksisterende virksomheter føler seg ivaretatt

Sikre best mulig rammevilkår for industrien i Rana og arbeide for at el-krafta gir verdiskaping i regionen

Befolkningsvekst gjennom å tiltrekke oss kompetent arbeidskraft

Prioriterte oppgaver i perioden:

 • Etablering av studentboliger i sentrum
 • Arbeide for å etablere flere studieretninger i Rana
 • Større innsats innen forskning og utvikling
 • Etablerere skal føle at Rana er et naturlig førstevalg ved nyetableringer
 • Tilrettelegge tomter for næringsvirksomhet/sykehus
 • Bidra til å etablere grønne datasentre
 • Øke antall lærlinger i Rana kommune og selskaper eid av kommunen
 • Stille krav om lærlinger i offentlige anbud
 • Bidra til å øke matproduksjonen i et aktivt landbruk som tar vare på et levende kulturlandskap
 • Utnytte og markedsføre vår status som nasjonalparkkommunen
 • Stimulere til kultur- og naturbasert næringsutvikling
 • Evaluere ordninga med Helgeland Reiseliv


Helse og omsorg

Antall omsorgsboliger økes i tråd med omsorgsplanen

Ufrivillig deltid skal reduseres

God omsorg på lavest mulig nivå

Prioriterte oppgaver i perioden:

 • En større sykehustomt planlegges sentralt på Mo i relasjon til transport mellom Mo og den nye flyplassen. (Forslag om å rive Kongsveien VG skole og slå sammen tomta med et stort område som ligger ledig i Svortdalen vurderes.)
 • Følge dagens demensplan
 • Demenslandsbyer
 • Omsorgsboliger skal være et tilbud for alle, uavhengig av økonomi
 • Bygge nye omsorgsboliger i samarbeid med private aktører
 • Støtte frivillige tiltak for eldre
 • God oppfølging av rusavhengige også med ettervern
 • Etterleve krav til universell utforming
 • Samarbeid med ansatte og organisasjoner for å redusere ufrivillig deltid
 • Videreutvikle Distriktsmedisinsk senter
 • Opprusting av psykisk helsevern
 • Styrke folkehelsearbeidet og samarbeidet med frivillig sektor


Byutvikling og samferdsel

Befeste posisjonen som regionssenter og handelssentrum på Helgeland

Prioriterte oppgaver i perioden:

 • Etablere ny stor flyplass på Hauan
 • Veg og jernbane ses i sammenheng med ny flyplass og må innarbeides i Nasjonal Transportplan, NTP
 • Vedta og iverksette handlingsplan for sammenhengende gang- og sykkelveier.
 • Bedre veivedlikeholdet, gang og sykkelveier inkludert
 • Bedre og billigere kollektivtrafikk – Kollektivplan utarbeides
 • Etablere Mo i Rana som «sykkelby» for å fremme aktiv transport
 • Jobbe for at Mo i Rana får et mer «livlig og urbant» sentrum
 • Etablere studentboliger i sentrum – streng forvaltning av sentrumsgrensa
 • Rana fortsetter sin positive utvikling som handelssenter på Helgeland
 • Jobbe for etablering av fiberbasert bredbånd og mobildekning til alle Ranas husstander
 • Arbeide for tunnel gjennom Bustneslia
 • Fortetting i sentrum og langs kollektivknutepunkter.
 • Tilrettelegge for fjernvarme til Gruben
 • Strengere skjenkekontroll og utvidet skjenketid.
 • Tillate matsalg i sentrum om natta
 • Bedre busstilbud til Mjølan vgs
 • Krematorium i Rana
 • Søke helhetlige løsninger på tvers av kommunegrenser ved utarbeidelse av nye kommuneplaner.
 • I utgangspunktet være svært restriktive til prosjekter som utfordrer jordvern, strandsone, kulturminnevern og hundremeterskoger.
 • Ta inn klimagassutslipp som eget kriterium i all utbygging og investeringer kommunen gjør.
 • Dimensjonere nye veier og avløpsledninger slik at de tåler forventede klimaendringer som ekstremvær og økt overvannshåndtering.

 

Kommunal styring og forvaltning

Skape tillit til administrative og politiske prosesser
Redusere sykefraværet i Rana kommune til 6%

Prioriterte oppgaver i perioden:

 • Åpne for private løsninger
 • Arbeide for at kommunen miljøsertifiserer egne virksomheter
 • Kommunen skal preges av god service og kort saksbehandlingstid
 • Rana er åpen for én kommune på Nord-Helgeland
 • Åpenhet og gjennomsiktighet i administrative og politiske prosesser
 • Legge til rette for demokrati og medvirkning fra innbyggerne
 • Hovedutvalgene må brukes til politiske verksted

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**