Arbeidsplasser og næringsliv i Hurum

Hurum Venstres toppkandidater. Fra venstre Christian Dyresen, Arne Adolfsen, Gunn-Torill Homme Mathisen. Anne Sofie Riseng og Merete Haug., Foto: Arnout Ijzermans

Ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen og de øvrige toppkandidatene til Hurum Venstre utdyper her partiets syn på den lokale næringspolitikken i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Arbeidsplasser og næringsliv i Hurum

At Hurum trenger flere lokale arbeidsplasser er alle enige om, i tillegg må vi ta vare på de som allerede finnes, store og små virksomheter. Derfor har Hurum Venstre blant annet kjempet for flere næringslokaler i Sætre sentrum enn utbygger har lagt opp til, for å unngå at sentrum blir en soveby.

For Hurum Venstre er det viktig at bedrifter, gründere og selvstendige næringsdrivende har gode vekstvilkår i Hurum. Både nye og etablerte næringsdrivende skal møte ”noen hjemme” og få rask respons og god rådgivning når de henvender seg til kommunen. Plan og bygg må styrkes slik at Hurum kommune kan yte best mulig service til både innbyggere og de som ønsker å etablere seg her.

Chemring, tidligere Dyno Industrier, har en lang og viktig historie på Engene i Sætre og mange huringer har jobbet på Engene opp gjennom tidene. Chemring er i dag største aktør på området med 93 ansatte, hvorav 61 personer bor i Hurum og betaler skatt i en størrelsesorden på 10 mill. Orica har ca 30 ansatte og Dynea har 2 fast ansatte på Engene i tillegg til 200 tilknyttede arbeidsplasser på Lillestrøm.

Hurum Venstres ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen og direktør Erlend Skjold i Chemring etter møtet.
Hurum Venstres ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen og direktør Erlend Skjold i Chemring etter møtet.

Da planprogram for områderegulering for Engene/Kongsdelene skulle opp i kommunestyremøtet 16. juni, hadde Hurum Venstre i forkant av dette et avklarende møte med Chemring, hvor Venstre fikk framlagt bedriftens syn på utvikling av området. Chemring hevder å ikke ha blitt invitert inn i planprosessen og de føler seg motarbeidet av både Orica og kommunen.

Chemring er klare på at deres produksjon ikke er forenelig med så sterk boligbygging på Engene/Kongsdelene som planprogrammet antyder som en mulighet. Bedriften er derimot åpen for en utvikling med spredt bebyggelse. I forhold til sikkerhetssonene er det plass til 100-150 nye arbeidsplasser på Engene, i følge Chemring.

Hurum Venstre kan ikke gå inn for en utvikling som vil avvikle arbeidsplassene på Chemring.

Vi synes også det er naturlig at alle eksisterende aktører på området blir invitert inn i en prosess hvor man ser på muligheter for utvikling av hele området under ett. Det ble gjort følgende vedtak i kommunestyret etter forslag fra Hurum Venstre; «Det er vesentlig at alle parter (Orica, Chemring, Dynea) blir invitert inn i prosessen». Uansett ligger det mange ferdigregulerte områder i kommunen som skal bygges ut før Engene kan vurderes.

Når det gjelder Statkraft, så er det Hurum Venstres syn at dersom etablering av ny næringsvirksomhet vil komme til å båndlegge viktige arealer og skape fare og ulemper for befolkningen så må vi som kommune være mulighetsorienterte i dialog med bedriften.

I saken om skolelokalisering for Søndre Hurum erfarte vi at alternativet 1-10 skole ved Hurum ungdomskole ble uaktuelt på grunn av sikkerhetssoner til Statkrafts fremtidige bedrift. Det er ennå ikke sikkert om eller når Statskrafts bedrift kommer til Hurum og kanskje er det snakk om mellom 30 – 50 arbeidsplasser. Det er ikke mange på et så stort område. En ny hjørnesteinsbedrift slik mange har ventet på, kommer det nok ikke ut av dette. Allikevel lot flertallet i kommunestyret føringer fra Statkraft gå foran en god plassering av barne- og ungdomsskole for områdets barn.

Hurum Venstre vil skape debatt!

Vi løftet tanken om et makeskifte med Statkraft som en mulig løsning for å få på plass 1-10-skole. Vi støtter oss på Winston Churchill som sa: Ingen idè er så merkelig at den ikke skal vurderes. Det farligste er å ikke engang stille spørsmålene. Vi leter etter mulighetsrommet. Er det mulig å etablere Statkrafts bedrift og samtidig beholde og utvikle Tofte som den perlen det nå engang er?

Hurum Venstre er uansett tydelige på at vi vil stille strenge krav til transport, lukt og luftforurensing slik at dette ikke forringer eksisterende bomiljø. Vi mener også at mange mindre bedrifter er like interessante og kanskje mer robuste, enn få og store bedrifter som rammer et helt lokalsamfunn heftig dersom eiere utenfra velger å legge ned driften.

Hurum Venstre mener at nye næringer som skal etableres i kommunen må passe inn i det Hurum vi ønsker å ivareta og utvikle. Vi kan ikke ukritisk takke ja til en hver arbeidsplass som ønskes etablert, men må se disse i en større sammenheng. Der næringsinteresser står mot befolkningens bokvalitet og barns oppvekstsvilkår, vil Hurum Venstre sette folk først og prioritere et godt nærmiljø.

Hurum Venstre ønsker å utvikle arbeidsplasser, boliger og tjenestetilbud i alle kommunens tettsteder. Det har vært mye fokus på utbygging i Sætre i senere tid. Søndre og Vestre Hurum må også løftes opp i perioden som kommer, noe som Hurum Venstre sørget for er presisert i den nå vedtatte kommuneplanen.

Hurum Venstre
Gunn-Torill Homme Mathisen Ordførerkandidat
Christian Dyresen 2.kandidat
Merete Haug 3.kandidat
Anne Sofie Riseng 4.kandidat
Arne Adolfsen 5.kandidat

Hurum Venstres topp 5 - Merete Haug, Anne Sofie Riseng, Gunn-Torill Homme Mathisen, Arne Adolfsen og Christian Dyresen.
Hurum Venstres topp 5 – Merete Haug, Anne Sofie Riseng, Gunn-Torill Homme Mathisen, Arne Adolfsen og Christian Dyresen.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**