Venstres satsing på grønn mobilitet!

Illustrasjon: venimo / creativemarket.com

Venstre har vært driverne i å fremme grønn politikk! Noen ganger har flertallet støttet oss, noen ganger ikke. Men vi har hele tiden ført en solid, grønn politikk som vi mener er til det beste for Horten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I etterkant av siste kommunestyremøte har Venstre blitt kritisert for at vi ikke prioriterte sykkelvei til Nykirke. Det er feil! Det er et viktig tiltak og vi prioriterte sykkelveien som nr.2 av alle veitiltak i kommunen. Førsteprioritet var shared space/sambruk i Storgata i Horten, der biler, gående og syklende bruker gata i fellesskap. Dette er tiltak fra kommunedelplan for Horten sentrum. Kommunedelplanen har Venstre vært pådriver for å få revidert og vedtatt i 2015. Vi ser nå et godt resultat av arbeidet vi satte i gang.

Horten- sykkel I Venstres langsiktige visjon ønsker vi flest mulig over fra bil til sykkel/gange. Det er i Horten sentrum flest mennesker ferdes. Shared space/sambruk vil bidra til færre biler i sentrum, og lavere CO2-utslipp. Det skaper et grønnere, tryggere og mer attraktivt sentrum. Det gir mulighet for å flytte ut butikker og uteserveringer i gaterommet. Dette gir folk i bevegelse og en mer levende by. Vi ønsker at Hortenserne skal ta byen i bruk!

Vår ordførerkandidat Eddy Robertsen har fremmet forslag om at det etableres alternative pendlerruter for bussruten Holmestrand – Horten – Tønsberg via Holtanveien/Trimveien. For mange Hortensere vil dette gi et godt busstilbud, som i dag mangler. Å kunne ta bussen til Holmestrand/Tønsberg uten å måtte innom Sjøsiden, vil spare busspendlerne for mange minutter hver dag. Resten av kommunestyret stemte for vår grønne politikk.

Sammen med Ap fremmet vi et ambisiøst forslag som Sp og Rødt støttet. Det var å sette mål om CO2-nøytral drift av Horten kommunens ca. 100 personbiler, innen 2020. Til målet er nådd skal årlige mål være minst 20% reduksjon. Venstre mener dette er mål som forplikter, og som krever at vi viser politisk handlingskraft.

elbil Da kommunestyret skulle vedta kommunal elbilpolitikk stod vi alene om å være offensive! Vi mente at flesteparten av de kommunale personbilene skal ha elektrisk framdriftsteknologi. I 2016 skal minst 20 kommunale biler skiftes til biler med elektrisk framdriftsteknologi. For å ivareta kommunens beredskapsfunksjon mente vi at noen av de kommunale personbilene skulle har hybridteknologi. Ingen andre stemte for vårt forslag.

På Stortinget har Venstre i budsjettforhandlingene med H, FrP og KrF fått innført en ny støtteordning, der staten finansierer 50 % av kostnadene av nye sykkelveier. Vi ser resultatet av dette når det nå bygges gang- sykkelanlegg forbi gjestehavna i Horten. I Horten by foretas det daglig ca. 20.000 bilreiser under 3 km. Det er her det største potensialet for grønn transport finnes. Klarer vi minimum å få 10% av disse korte reisene til å foretas med sykkel istedenfor bil, har vi redusert biltrafikken med 2000 bilturer/dag. Dette gir resultater.

Venstre har fått gjennomslag, òg ført en tydelig klima- og miljøpolitikk over tid. Vi vil fortsette å være driverne for grønn politikk!

 

Niklas gruppe Niklas Cederby

3.kandidat

Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**