Program for Søndre Nordstrand Venstre

Foto: Guro Svenkerud Fresvik

Søndre Nordstrand Venstre har vedtatt program for perioden 2015 – 2019. Hele programmet kan lastes ned her: Program, Søndre Nordstrand

 

Den liberale bydelen

Venstre er et sosialliberalt parti. Vi vil skape et samfunn der folk har frihet til å forme sitt eget liv samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg og som får muligheten til å bruke sine evner til beste for seg og samfunnet.

Venstre vil:

 • kjempe for lokaldemokratiet.
 • gi en verdig eldreomsorg gjennom reel frihet og medbestemmelse
 • sikre byutvikling på folkets premisser.
 • sikre barn og unge en god skole, oppvekst og medvirkning.

Borgernes bydel

Søndre Nordstrand skal være en nyskapende, inkluderende og moderne bydel. Saksbehandlingstider og søknadsprosesser skal reduseres og forenkles. Drift og investeringer i regi av bydelen skal skje på en ansvarlig og effektiv måte. Bydelen må være og på å fornye seg og skal hele tiden søke nye og bedre løsninger. Tilbudet til borgerne skal stå i sentrum.

Venstre vil:

 • At beslutninger som angår din velferd, trygghet og bomiljø skal bli tatt der du har innflytelse.
 • Overføre klagebehandling i lokale byggesaker til bydelsutvalgene.
 • Jobbe for at nødvendige tjenester er tilgjengelige der hvor folk er. Venstre vil derfor jobbe for at det minst to helsestasjoner i bydelen. Opprette lokal legevaktbase i bydelen sammen med et døgnåpent apotek.
 • Åpne for å bruke private tilbydere når dette ivaretar eller styrker kvaliteten på tilbudet til samme eller lavere kostnader.
 • Gå imot innføring av eiendomsskatt i Oslo både for privat personer og for næringseiendom.

 

En grønn bydel

Søndre Nordstrand skal være en grønn og miljøvennlig bydel. Trafikkveksten skal primært tas med kollektive transportmidler, sykler og gange. Utviklingen skal være bærekraftig, fremtidsrettet og ta vare på og videreutvikle bydelens blågrønne struktur.

Venstre vil:

 • Doble avganger på T-baner, forlenge T-banen til Stensrud, øke og videreutvikle ordningene med innfartsparkering. Ha hyppigere avganger på tvers i bydelen.
 • Utbygge kollektivfelt fra Hauketo stasjon og ut i de ulike deler av bydelen og på E6 Assurtjern – Ryen
 • jobbe for 10 minutters avganger døgnet rundt inn og ut av bydelen.
 • Flere bussavganger med 80E Holmlia Express
 • Gi bydelens innbyggere bevegelsesfrihet ved å satse på et utvidet og trygt gang – og sykkelnettverk som gir full mulighet til å forflytte seg internt i bydelen, inn til sentrum og sammenknytte disse med Follo.
 • Knytte bydelen nærmere sjøen ved å bygge ut kollektivtilbudet samt gang – og sykkelnettverket.
 • Forbedre parkeringssituasjonen ved Hvervenbukta og sette opp flere ladepunkter i området.
 • Båtforbindelse fra Hvervenbukta til sentrum, Nesoddtangen, Fornebu og Sandvika.
 • ha en mulighetsanalyse om å legge hele eller deler av E6 og E18 under bakken gjennom bydelen, for å redusere støy- og miljøforurensning, samt for å knytte bydelen enhetlig sammen fra sjøen til marka.

 

Aktiv bydel

Søndre Nordstrand skal være en levende og aktiv bydel.

Venstre vil:

 • Legge til rette for frivillighet og aktiviteter som samler og gir bydelens folk mulighet til å utvikle seg og samles gjennom et bredt tilbud innen kultur og idrett.
 • Øke støtten til bydelens besøksgårder.
 • Oppruste eksisterende og bygge nye svømmehaller og legge til rette for opprettelsen av et badeland.
 • Videreutvikle idrettsparken på Mortensrud ved å lage Cricketbane med internasjonale mål og ny flerbrukshall. Oppruste og videreutvikle bydelens eksisterende idrettshaller. Oppgradere og videreutvikle bane og fasiliteter for landhockey.
 • Bygge ut Grønmo til å bli et helårs frilufts – og idrettsanlegg.
 • Bygge et bydelshus med øvingsfasiliteter for å fremme kulturlivet i bydelen som musikk, dans, sjakk, spill og lek.
 • Oppruste og bygge nye barne – og ungdomsklubber.
 • Løfte frem det historiske Søndre Nordstrand ved å opprette små kultur – og historieplasser ved disse.
 • Legge til rette for tiltak som inkluderende og fremmer kvinnelig deltagelse i det sosiale felleskap i bydelen.
 • I samarbeid med eksisterende aktører å legge til rette for arenaer hvor bydelens innbyggere kan oppleve, ha aktiviteter i samvær med dyr og natur.
 • Løfte estetikken i bydelen gjennom god og informativ skilting, godt vedlikehold av gang – og sykkelveier, grøntarealer og opparbeide nye møteplasser som bydelsparker.

 

En trygg bydel

Søndre Nordstrand skal være en trygg og varm bydel. Det innebærer at borgeren skal være trygge på at de får nødvendig hjelp ved sykdom, når en ulykke skjer eller når man av ulike grunner trenger bistand i hverdagen.

Venstre vil:

 • Jobbe for å få legevaktbase og døgnåpent apotek til bydelen.
 • Jobbe for at politiposten på Holmlia utvider sitt tilbud til publikum.
 • Prioritere tiltak og ordninger som er inkluderende, identitetsskapende og bidrar til økt samhold i bydelen.
 • Venstre vil ikke støtte tiltak og – eller ordninger som ekskluderende med tanke på kjønn, legning, etnisitet eller religion.
 • Jobbe for flere og nattbusslinjer og utvidet tilbud med flere bybusslinjer som går døgnet rundt.
 • Videreføre og øke støtten til nattravnsordningen.
 • Jobbe for å sikre og ivareta barns trygghet og rettigheter
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**