Derfor velger jeg Venstre

Foto: Frank Bradford / www.frankbradfordpix.com

Ved valget 14. september er jeg kandidat for Venstre ved både kommune- og fylkestingsvalget. Hovedgrunnen til mitt politiske engasjement i dag er den erkjennelsen at vi representerer den siste generasjonen som kan redde klodens klima og miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Vi er i dag i ferd med å ødelegge så vel livsgrunnlaget som klimaet for fremtidige generasjoner. Vi har ingen tid å miste om vi skal makte å unngå en global temperaturstigning på mer enn to-grader som er målet FN har satt.

De nærmeste årene må vi derfor kutte utslippene av klimagasser og foreta en rask omstilling til en grønn og bærekraftig økonomi. Klima- og miljøhensyn må gjennomsyre all politikk – i praktisk handling. Jeg oppfatter Venstre som et ansvarsbevisst og forpliktende grønt parti. Nasjonalt, regionalt og lokalt har Venstre utviklet en politikk som faktisk gjør det mulig å utvikle Norge til et fremtidig nullutslippssamfunn. Vi har rikdom og kunnskap til å utvikle Norge som et eksempel til etterfølgelse for verdenssamfunnet.

Som kandidat og politiker for Venstre i Horten og i Vestfold vil jeg ha fire bærende hovedtemaer:

  1. Demokrati, åpenhet og samarbeid. Horten kommune har gjennom mange år hatt et for høyt støy- og konfliktnivå. Demokratiet som styreform forutsetter at vi deltar i en forpliktende prosess for fellesskapet. Politisk arbeid handler i stor grad om å finne samlende løsninger basert på kunnskap, erfaring, analyse og ikke minst dialog med berørte parter. Et godt politisk lederskap kjennetegnes ved evnen til å lytte og samtidig utmeisle en politikk for fremtiden. Venstre er særlig opptatt av at politisk makt skal forankres i folkevalgte institusjoner og komme nedenfra.
  2. Bevaring av natur og dyrket mark. Horten har unike natur- og miljøkvaliteter som må sikres for fremtidens generasjoner. Det er avgjørende å bevare den verdifulle matjorda som grunnlaget for vår eksistens. Horten er en kommune som i norsk sammenheng har svært begrensede arealer. Derfor er det nødvendig å forvalte våre knappe arealer i et svært langt tidsperspektiv. Av den grunn går Venstre inn for Skoppum vest som alternativ for dobbeltsporet jernbane Nykirke – Barkåker. Jeg ser valget av jernbanetrase som en historisk viktig beslutning for vår kommune. En trase via Bakkenteigen vil etter min vurdering være ødeleggende for jordvern, kulturlandskap og natur, samtidig som gir liten mulighet for utvikling av robust knutepunkt.
  3. Levende lokalsamfunn. Horten kommune består av et større byområde og tettstedene Falkensten, Nykirke, Skoppum og Åsgårdstrand, sistnevnte med bystatus. Det er viktig å utvikle lokalsamfunnene i vår kommune på deres egne premisser og med utgangspunkt i deres egne kvaliteter. Vi trenger lokalpolitikere som både kan være pådrivere for utvikling av eget lokalsamfunn og samtidig ivareta en helhetlig rolle på vegne av kommunen. Etter min mening er det behov for bedre kommunikasjon mellom kommunen og de enkelte tettstedene. For Åsgårdstrand handler det for eksempel om kunstnerbyens fremtid. For Skoppum handler det om å utvikle et mer robust tettsted, gjerne en miljøby. For Nykirke er det viktig å få en jernbaneløsning som åpner for god sentrums- og tettstedsutvikling.
  4. Rettferdig fordeling. Den nordiske velferdsmodellen vil de neste tiårene komme under stadig sterkere press. Venstre vil kjempe for et sterkt velferdssamfunn med personlig ansvar. Venstre er som det sosialliberale partiet opptatt av en rettferdig fordeling både nasjonalt og ikke minst globalt. I vår kommune blir hovedutfordringen å sikre god omsorg til de som har behov for det og arbeid til alle arbeidsføre.

Horten Venstre har de siste årene etablert seg som et tydelig liberalt og grønt alternativ i vår kommune. Venstre har vist evne til å finne gode og samlende løsninger i samarbeid med ulike partier, både til høyre og til venstre. Venstre har spilt en nøkkelrolle i politikken i Horten de neste fire årene og vil kunne gjøre det også i kommende periode. Derfor er det naturlig at Venstre stiller med egen ordførerkandidat og utfordrer den tradisjonelle blokkpolitikken.

Et sterkt Venstre ved kommune- og fylkestingsvalget 14. september 2015 vil styrke vernet av vår kommunes verdifulle natur- og landbruksressurser. Samtidig vil et sterkt Venstre sørge for at Horten kommune blir ledende innenfor klimapolitikken, slik at vi tar vår andel av de utslippskuttene som må gjennomføres for at vi skal redde vårt felles livsgrunnlag.

Dag Nordbotten Kristoffersen Dag N. Kristoffersen,

Kandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**