Vernesone i Oslofjorden

Vern fjorden

Hortens kyst er en betydelig del av Oslofjordens kyststripe. Kommunene har et ansvar når det gjelder vannkvaliteten rundt våre kyster. Staten har ansvaret for fiskeriforvaltningen ved fiskeridirektoratet til sjøs, også i Oslofjorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Horten Venstre har i flere år vært bekymret for nedgangen av fiskeribestanden i Oslofjorden, og da tenker vi på stamfisken, ikke den pelagiske fisken som f.eks. makrell som kommer innom fjorden på sommeren for matauke. Samtlige fiskearter i fjorden er sterkt reduserte og verst har det gått ut over torsken. Mer enn 90% av torskebestanden har forsvunnet de siste 15-20 åra og det er meget bekymringsfullt. Marinbiologene ved Havforskningsinstituttet har ikke alle svarene på hvorfor, men en ting er de sikker på og det er et kraftig overfiske. De vet også at i vernesonene som er opprettet blir det et tilsig av fiskearter.

Forskere ved Flødevigen Havforskningsinstitutt i Arendal har i ca. 100 år forsket på antall yngleplasser for torsk i fjorden. I år er det første året hvor de ikke har registrert yngling innenfor en sone som strekker seg fra Holmestrand til Drøbak og nordover. Da innbefatter det også Drammensfjorden. Når man vet at de siste yngleplassene som ble oppservert i vår del av fjorden var akkurat i indre Oslofjord, og at resten av fjorden inklusiv hele skagerakkysten har nullvekst. Da har situasjonen blitt så dramatisk at man må reagere hvis man i det hele tatt skal ha noe som helst håp for fremtiden for fisk i fjorden.

Det har Horten Venstre gjort noe med. Vi har forfattet et brev om vernesone i Oslofjorden som nå er sendt til alle fylkeslagene som grenser til fjorden. Meningen er at vi skal presentere dette sentralt, slik at de kan presentere dette for stortinget i høst.

Under bearbeidelse av dette brevet, var det aktuelt å kontakte Havforskningsinstituttet for å stille noen spørsmål som var nødvendig å bli besvart av ekspertisen. Vi fortalte om innholdet i brevet og at det var skrevet for å bli presentert for stortinget. Da fikk vi til svar at vi måtte fortelle dem der inne på stortinget at de må forstå at skageraktorsken har sitt eget økosystem for det er mangelfull viten om der inne.

Skageraktorsken har sin utbredelse fra sørlandskysten, opp hele Oslofjorden til Hvaler. Den er delt inn i to katagorier. Kysttorsk og fjordtorsk. Fjordtorsken er stasjonær og lever på et begrenset område. Kysttorsken vandrer langs kysten der maten er til en hver tid. Går vi til Svenskekysten, så er det nordsjøtorsken som rår. Disse fiskebestandene blandes ikke. Da blir det som å fiske i en brønn. Fisker vi opp skageraktorsken, ja da er det slutt på fisken i uoverskuelig fremtid.

Horten Venstre vil opprette vernesone hvor ingen blir utelatt av å fiske, men setter krav til fiskeredskaper. Vi foreslår at handsnøre og bruken av teiner skal være tillatt, men at lysfiske, bunntrål og all garnbruk skal forbys. Vi ønsker denne vernesonen opprettet fra Slagentangen til Larkollen og nordover, inklusiv Drammensfjorden. Noen vil nok si at dette er dramatiske tiltak, men at fisken forsvinner fra fjorden er nok mye mer dramatisk. Er det slik at fisken kommer tilbake i store mengder på grunn av tiltakene, så kan man jo revurdere å lette på restriksjonene.

Horten- William Leonardsen

 

William Leonhardsen

Styremedlem og listekandidat Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**