En skole for dagens elever og fremtidens samfunn

Oppvekst i Bærum: Lek, læring og trivsel

Kvalitet og fleksibilitet i omsorgen for barn i barnehager

Mange familier har arbeid utover ettermiddag og kvelden. Bærum Venstre vil at familier fortsatt tilbys fleksible løsninger og barnehager med utvidede åpningstider. Hvor lenge et barn kan oppholde seg i barnehagen bestemmes gjennom en makstid på 9,5 t.

Dagens maksprisbestemmelse tar ikke hensyn til familier med lav inntekt. Derfor vil vi ha en inntektsgradert betaling som gjør det økonomisk gunstigere for lavinntektsfamilier å velge barnehageplass.

Rekruttering av fagpersonell styrker kvaliteten

Kvaliteten i norske barnehager er avhengig av dyktige fagpersoner. Derfor er det viktig å satse på etter- og videreutdanning av barnehagepersonell og øke antallet fagpersonell i hver barnehage. At ansatte har riktig kompetanse er viktig for å kunne fange opp og legge til rette for barn som har en krevende hjemmesituasjon, er utsatt for vold eller andre overgrep eller som ikke utvikler seg slik de burde.

Venstre vil:

 • Tilby flere assistenter barnehagelærerutdanning og videre- og etterutdanning av førskolelærere.
 • Ved utdanning av barnehagelærere ved Kunnskapssenteret i Sandvika skal det være obligatorisk undervisning i signaler på tidlige kjennetegn på mishandling, misbruk, omsorgssvikt av barn og prosedyrer for melding.
 • Økonomisk likebehandling vil bidra til å gjøre barnehagen til en mer attraktiv arbeidsplass.

Bare det beste er godt nok for barna

Barn utvikler seg og lærer gjennom stimulerende lek og sosialisering, forutsatt at deres basale behov for trygghet og omsorg er ivaretatt. Å sikre høy kvalitet i dette har større betydning for barns læreevne senere i utdanningen, enn å innføre skolerettet læring i barnehagen. Førskolelærernes og de ansattes holdninger til barna er viktige kvalitetsfaktorer. Deres personlige egenskaper i form av engasjement, livsenergi, lydhørhet sammen med kunnskaper om hvordan barn lærer og utvikler seg, og bevissthet om hva barn skal lære, er det som samlet utgjør kvaliteten i omsorgen overfor barna.

Venstre vil styrke kvaliteten i barnehagene ved å:

 • Tilby fysiske omgivelser som stimulerer til lek, aktivitet og nysgjerrighet.
 • Tilby et varmt måltid 4 dager i uken basert på råvarer som er produsert miljøvennlig og dyrevennlig.
 • Tilby team av kompetente ansatte som arbeider målrettet med det pedagogiske arbeidet og som er bevisste på at deres personlige egenskaper er viktig for kvaliteten i omsorgen for barna.
 • Ha som mål at det maksimalt er seks barn under tre år per barnehagelærer, og ikke flere enn tolv barn over tre år per lærer.
 • Innføre vanntrening for 4-5 åringer i barnehagen.

En skole for dagens elever og fremtidens samfunn

Elevene i Bærumsskolene skal tilbys en trygg, kompetent og fremtidsrettet utdanning.

Bærum Venstre vil legge til rette for fortsatt styrking av basisfagene innen grunnleggende tallforståelse og språkopplæring. Utviklingen mot et enda mere globalisert og multikulturelt samfunn betyr imidlertid at vi trenger en utdanning som også styrker elevenes kulturelle kompetanse, og som forbereder elevene på deres personlige, sosiale og etiske ansvar i arbeidsliv og samfunnsliv.

Venstre vil:

 • Styrke elevenes ferdigheter innen kommunikasjon og samarbeid.
 • Styrke elevenes evne til kritisk tenkning og problemløsning.
 • Styrke ferdigheter knyttet til kreativitet og innovasjon, og digitale og teknologiske ferdigheter

Språk og mestring

Vi lever i en mer globalisert verden og det er viktig med tidlig språkopplæring i grunnskolen. Først og fremst er det viktig å lese og skrive sitt eget morsmål. For barn av arbeidsinnvandrere eller flyktninger, er det viktig å lære språket raskt for å lykkes med å bli inkludert i lokalsamfunnet.

 

Venstre vil:

 • Tilby gratis norskopplæring til barn med innvandrerbakgrunn for dem som har behov.
 • At hver skole selv bestemmer hva den nåværende ekstra engelsktimen skal kunne brukes til ut fra en vurdering av elevenes behov.
 • Tilby 2. fremmedspråk for barn fra 4. klasse som et prøveprosjekt.

 

Flere støttefunksjoner inn i skolen.

Flere elever har i dag behov for råd og veiledning på andre livsområder enn det skolefaglige. Når barn sliter tidlig i livet, er det stor fare for at mange også vil streve som voksne. Derfor er viktig å styrke elevens psykiske helse så vel som fysisk helse.

 

Venstre vil:

 • Øke tilgangen til tverrfaglig fagkompetanse i skolen som for eksempel sosialrådgivere og helsesøstre.
 • Ha flere psykologer inn i kommunehelsetjenesten, og flere kveld og helseåpne polikliniske tilbud og lavterskeltilbud mot ungdom.
 • At Bærum blir en foregangskommune i landet på anti-mobbearbeid.

Tilpasset opplæring for alle

Skolene har et ansvar for å tilby tilpasset opplæring og spesialpedagogisk kompetanse som er nødvendig for å hjelpe den enkelte elev. En tett oppfølging de første skoleårene kan begrense frafallet i videregående skole.

Venstre vil:

 • Sette inn støttetiltak enda raskere enn i dag. Prosessen med utredning, vedtak og utforming av tilbud må avbyråkratiseres og forenkles.
 • Barnehage og skole skal legge forholdene til rette for barn med nedsatt funksjonsevne.
 • Innføre leksehjelp på ungdomstrinnet ved skoler som har behov for det.

Yrkesrettet utdanning

Det er sentralt at ungdom i Bærum som velger yrkesutdanning får lærlingeplasser. Dette vil avhjelpe frafallet i videregående skole. Bærum kommune som sentral innkjøper av varer og tjenester må stille krav til leverandørene om at de må ta imot lærlinger der det er relevant.

Styrking av elevenes evne til kreativitet, innovasjon og nyskaping

Arbeidslivet etterspør innovasjon, kreativitet, teknologiinnsikt og sosial kompetanse. Estetiske fag er prosessorienterte og teknologifokuserte og gir elevene kunnskap i utviklingsprosesser fra ide til ferdig produkt, samarbeid, evne til å vurdere kvalitet og trening i å prestere.

Venstre vil:

  • Prioritere ressurser i skolene som gjør det mulig å ansette lærere og pedagoger med fagkompetanse i estetiske fag og skapende prosesser.
  • Ha en helhetlig satsning på å integrere de estetiske fagene i skolen i synergi med basisfagene.
 • Få et bedre samarbeid om ressurser (lokaler, materiell, faglige kompetanser) og tilbud mellom kultur- og utdanningssektoren i kommunen

Læremidler, skole- og barnehagebygg

Venstre ønsker fortsatt oppgradering av barnehage- og skolebygg. Elever trenger ute- og innearealer som er utfordrende og inspirerende, relevant utstyr til undervisning og muligheter til ekskursjoner, og bygg med godt inneklima.

Venstre vil:

 • Oppgradere rom og utstyr ved skolene kontinuerlig og legge til rette for økt bruk av ressurser som er tilgjengelig eksternt.
 • At fremtidige bygg kan fungere som kulturelle nærmiljøsentra og inneholde både folkebibliotek, idrettshall, møteplasser for uorganiserte og organiserte fritidsaktiviteter.
 • Komme raskere i gang med vedlikehold av eksisterende bygg og en prioriteringsliste for nybygg av barnehager og skoler.
 • Bygge ny Levre barneskole og Hauger ungdomsskole. Venstre er også åpen for en ny samlet barne- og ungdomsskole for Levre og Hauger.
 • Ikke legge ned noen av våre spesialskoler, men utvikle dem videre.

Idrett og fysisk utfoldelse som del av SFO

I dag opplever mange foreldre at tiden de har sammen med barna brukes til å frakte dem til og fra forskjellige fritidsaktiviteter som foregår etter den normale arbeidstidens slutt, oftest i regi av de mange frivillige idretts- og kulturorganisasjonene i Bærum. For andre familier er det ikke økonomisk mulig å la barna delta på slike fritidsaktiviteter, noe som gjør at barna blir mindre aktive, som igjen reduserer deres livskvalitet og skaper fremtidige helseproblemer.

Samtidig er skolen tidlig ferdig, noe som betyr at barna enten tilbringer flere timer i SFO, eller at en av foreldrene (i de fleste tilfeller mor) jobber redusert arbeidstid for å være hjemme med barna. Dette har store økonomiske konsekvenser for den enkelte familie så vel som for samfunnet. En løsning på dette kan være at idretts- og kulturaktiviteter integreres i skolen, slik det gjøres i mange andre land. Skoleidrett gir barn et høyere aktivitetsnivå uten at det går utover andre fag, gjør det lettere for barn fra vanskeligstilte familier å delta, og betyr at tiden etter arbeidstid gis tilbake til familien. For å opprettholde den viktige rollen frivillige organisasjoner som idrettslag osv. har, kan dette med fordel gjøres i samarbeid med disse.

Venstre vil:

 • Innføre samarbeid mellom frivillige organisasjoner og idrettslag i skolen for å tilby idretts- og kulturaktiviteter som del av SFO.
 • Tilby barn med nedsatt funksjonsevne tilrettelagte fritidsaktiviteter.

 

 

Pedagogikk og læringsmiljø

Bærum Venstre ønsker en skole som ivaretar og evner å utvikle elevenes talent og pedagogiske behov. Derfor må vi sørge for at Bærumsskolen utfordres og fortsetter å utvikle sitt pedagogiske tilbud, og at det gis rom for alternativ pedagogikk.

Selv om Bærum har en gjennomgående kvalitativt god offentlig skole, er det utfordringer innen mange felt. Eksempler er mobbing, frafall, fravær og inkludering på tvers av kultur, hudfarge, interesser etc. for å nevne noe. Venstre mener at å tenke utradisjonelt rundt pedagogikk og undervisningsmiljø kan skape ny utvikling.

 

Landbruket og miljøene på gårdsbruk i Bærum representerer en ressurs for aktivisering, læring og mestring. Mange kommuner har solide erfaringer og stor nytte av Inn-På-Tunet-tilbud knyttet til gårdsbruk.

 

Venstre vil:

 • Arbeide aktivt for å opprettholde privatskoler med alternativ pedagogikk.
 • Støtte innføringen av et prøveprosjekt med leksefri skole.

 

 • Stimulere samarbeid mellom skoler, barnehager og landbruk.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**