Ord for valget

Førstekandidat Ole Andreas Lilloe-Olsen
Førstekandidat Ole Andreas Lilloe-Olsen

Kjære velger!

Du er en like viktig medborger i styringen av denne kommunen som alle andre. I dette valget har du stor mulighet til å påvirke den fremtidige styringen av Bærum. Bare små bevegelser i velgermassen kan ha mye å si for utformingen av fremtiden.

Du kan avgjøre om vi skal ha et godt og demokratisk folkestyre med god maktspredning. Du kan avgjøre om beslutningene skal bli fattet i de åpne fora og ikke i de lukkede partirom. Politiske maktmonopoler er uheldig enten de representerer den ene eller den andre ideologi. Venstre er Bærums tredje største parti. Vi kan forhindre maktmonopoler.

Du kan avgjøre hvem som skal bestemme utformingen av kommunen. Din stemme påvirker om vi skal ha en nasjonal og sentralstyrt bolig- og utbyggingspolitikk, en utbygger- og finansstyrt utbygging, eller om du som innbygger skal ha avgjørende innflytelse på utformingen av dine egne nærmiljøer. Venstre har bevist at partiet står på innbyggernes side.

Du kan påvirke om vi som bæringer skal kunne velge oss ulike liv. Venstre vil legge til rette for valgfrihet i alle faser av livet og i alle livssituasjoner. Vi vil at du skal ha muligheter til å velge livet som passer for deg og din familie og skape det innhold i tilværelsen du selv ønsker. Det betyr at du skal ha avgjørende innflytelse på valg av skole og utdanning. Du skal ha avgjørende innflytelse på valg av omsorg. Venstre er et sosialliberalt og ikkesosialistisk parti. Vi dyrker forskjeller og mangfold skapt av frie valg fremfor påtvunget likhet og konformitet. Din egen frihet begrenses bare der den kommer i veien for friheten til andre. Venstre mener at alle har en frihet under ansvar. Ansvar for naturen og livsgrunnlaget, og ansvar for hverandre. Vi som samfunn og individer forvalter verdier over generasjonene. Derfor skal det lønne seg for deg å ta valg som sparer skapte verdier til dine etterkommere.

Likeledes er vi skeptiske til et system der markedsmakten får råde grunnen alene. Markedet evner ikke å skape langsiktig forvaltning av naturresursene og sørger heller ikke for fellesgoder som friarealer, fritidsklubber og andre viktige verdier dersom de ikke kaster noe av seg. Makten skal komme nedenifra og opp – ikke omvendt.

Din stemme kan også påvirke hvordan vi skal utforme vår kultur, skole- og utdanningspolitikk. Om vi skal ha en skole med fokus på faglige resultater i de teoretiske basisfagene, og som også tilbyr kompetent undervisning i de praktiske og estetiske fagene. Om vi skal ha en skole som tilpasser seg barn og unges individuelle talenter og behov for læring både teoretisk og praktisk. Om vi skal ha en skole og fritidstilbud som alle har råd til, som fremmer selvstendige og reflekterende enkeltindivider med gode etiske, sosiale og faglige verktøy til å takle et liv i samvær med mange ulike mennesker og kulturer, og i møte med mange ulike situasjoner.

Din stemme kan avgjøre hvilke ambisjoner vi skal ha i forvaltningen av de unike naturverdiene i Bærum, og i hvilken grad vi skal gå foran i det grønne skifte. Venstre vil gjøre Bærum til en foregangskommune for grønn arealpolitikk og annen miljøpolitikk. Vi vil ta vare på natur både i marka, på jordene, i villahagene og i bomiljøene. Vi tror de er gode grunner til at du vil bo her. Vi vil konsentrere veksten i utvalgte områder, hegne om kulturarven og sørge for strøkstilpasning. Vi vil få til et grønt energiløft og utvide tilbudet om kildesortering. Vi vil legge til rette for baner og kollektivtilbud også på tvers, og innføre sykkelprioriterte veger og områder. Vi vil utnytte naturen som læringsarena og omsorgsarena. Vi vil kreve en grønn finanspolitikk. Vi har en visjon om å gjøre Bærum kommune til en spydspiss for omstillingen fra en oljeøkonomi til en bioøkonomi.

Godt valg!

Ole Andreas Lilloe-Olsen 1.kandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**