En grønn kommune er et bedre sted å bo

Vestby Venstre mener at god stedsutvikling er basert på menneskers grunnleggende behov for nærhet til natur, kultur og hverandre.

Vestby Venstre vil bruke planverk og avtaler aktivt til å stille krav til utbyggerne om kvaliteter på bo-, leke- og friarealer på vegne av beboerne. Sentrumsutviklingen skal være bærekraftig, med bruk av lokalt treverk og et lavt energi-, og CO2 fotavtrykk.

Venstre vil:

At menneskers behov står sentralt i utvikling av Vestby.

At Vestby sentrum blir en livsløpsby, med tilbud for folk i alle livets faser.

At fotgjengere og syklister prioriteres.

At Vestby sentrum skal være tett knyttet til omliggende kulturlandskap med løyper og stier.

At sentrumsutvikling er bærekraftig, med lavt energi- forbruk, samt fornybar energi- forsyning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**