Verdiskapning

Venstre vil arbeide for utvikling av en grønn økonomi og en raskest mulig overgang til fremtidens teknologi, der energisektoren må ha første prioritet. Forskning og god tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft vil være sentrale for utvikling av nye næringer i vår nærmeste fremtid.

Med ny kommunestruktur får vi bedre rammer for utvikling av større bo- og arbeidsmarkedsregioner som binder sammen by og land.

Et sterkt næringsliv i Møre og Romsdal
Møre og Romsdals næringsliv er preget av et stort mangfold og mange små bedrifter. Vi vil ha særlig fokus på små og mellomstore bedrifter. Politikk som er bra for små bedrifter er nesten uten unntak bra for de store, mens det motsatte ikke nødvendigvis er tilfellet.

På fylkesnivå har Venstre innflytelse gjennom et omfattende virkemiddelapparat som stimulerer til nyskaping og lokalt entreprenørskap. God næringspolitikk inkluderer støtte til forskning, nyskaping og kompetanseheving.

 • arbeide for gode rammevilkår som stimulerer vekst og utvikling for selvstendig næringsdrivende og små bedrifter
 • arbeide for forenkling av lover, regler og rapportering til det offentlige slik at det blir enklere å starte og drive næringsvirksomhet
 • ha særlig fokus på grønn teknologi
 • sørge for god bredbåndsdekning slik at geografi ikke er til hinder for nyskaping og utvikling.
 • opprette et integreringsprogram for flyktninger og innvandrere, som kan hjelpe dem til å komme i arbeid
 • øke satsing på næringsrettet forskning
 • styrke næringslivets rolle i skole og utdanning
 • rekruttere nyutdannet kompetanse ved å stimulere næringslivet til å opprette traineestillinger for personer som er under utdanning
 • stille krav om lærlinger i anbudsutlysninger
 • arbeide for høye etiske prinsipper i næringslivet og at bedriftene ivaretar sitt samfunnsansvar lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Jordbruket, en hjørnesten i samfunnet.
Venstre ønsker at bonden sin rolle som selvstendig næringsdrivende skal stå i fokus. Venstre er opptatt av landbrukets plass i bygdesamfunnet. Det er en utfordring at mange gårder er blitt mer isolerte arbeidsplasser.

Det skal lønne seg å satse på bærekraftig produksjon, og vi vil stimulere til økologisk landbruk og vri støtteordningene mot et variert landbruk som også tar vare på kulturlandskapet. Forvaltning av skogressursene må utformes med tanke på karbonlagring, klimanøytral energiproduksjon og produksjon av alternativ til petroleumsbaserte råstoff. Planting av sitkagran må fases ut der den fortrenger gamle beitemarker.

 • ta vare på landbruket i hele landet
 • Bevaring og utvikling av Bioforsk økologisk, Tingvoll
 • legge til rette for trygge arbeidsplasser i landbruket gjennom fokus på arbeidsmiljø og økonomi
 • stimulere til økologisk drift
 • fremme dyrevelferd
 • styrke jordvernet
 • ta vare på kulturlandskapet og biologisk mangfold
 • legge til rette for nye skogbaserte produksjoner
 • oppgradere standarden på fylkesvegene til høyt nok akseltrykk for tømmertransporten
 • bygge havneterminaler for økt tømmertransport

Fiskeri, gullet etter oljen
Fiskeri og havbruk er basert på utnytting av fornybare ressurser. Møre og Romsdal Venstre har sterkt fokus på en bærekraftig ressursforvaltning som sikrer framtidige generasjoner. Vi skal ha en fiskeri- og havbrukspolitikk som sikrer en konkurransedyktig og allsidig sjømatnæring gjennom nyskaping og produktutvikling. Politikken skal være tuftet på tradisjon, kunnskap og verdier opparbeidet av dyktige næringsaktører, samtidig som det tas hensyn til stadig nye utfordringer knyttet til miljø og bærekraft.

Venstre er opptatt av at næringsutøvere også i marin sektor har stor grad av forutsigbarhet og langsiktighet for sin virksomhet. Dette er viktig for investeringsvilje og investeringsmuligheter. Derfor må rammevilkår gitt i bla lovverk holde seg noenlunde stabilt.

 • at gyteområdene utenfor Mørekysten skal vernes for petroleumsvirksomhet
 • ha en balansert utnytting av sjøarealene som sikrer et reint hav og som gir det beste grunnlag for trygge og sunne sjømatprodukter
 • Innføre ressurs-/produksjonsavgift til vertskommunene for havbruk
 • ha en bærekraftig havbruksforvaltning som hindrer skadevirkninger på villfisk, forurensning og konflikter med annen bruk av hav og vassdrag
 • ha større satsning på forsking og utvikling (FoU) i marin sektor, bevare forskningsstasjoner i distriktene og stimulere til kontakt mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet
 • ha en sterk satsing på marinrelatert utdanning i alle deler av fylket
 • ha større satsing på rekrutteringstiltak til marin sektor
 • at Møre og Romsdal fylkeskommune skal være aktiv i arbeidet for å sikre fylket konsesjoner og kvoterettigheter både i havbruk og fiskeri
 • At deltakerlovens regulering av eierskap av fiskefartøy og retten til å disponere fiskekvoter opprettholdes, slik at fiskeflåten i fremtiden skal være eid og kontrollert av fiskere.
 • At fiskere fortsatt skal ha rett til å førstehåndsomsette fisk gjennom salgslag og slik sikre minimumspris på fangst
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**