Våre viktigste politiske standpunkt

En moderne miljøkommune

Venstre er et ansvarlig og nytenkende miljøparti som vil sikre naturmangfoldet og livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Venstre mener at Ås kommune skal ha en ambisiøs miljøpolitikk og være en foregangskommune når det gjelder bærekraft og miljøvennlige løsninger. Vern av matjord og det åpne kulturlandskapet er av høy prioritet for Venstre.

Ås Venstre vil:

 • stille strengere krav enn teknisk forskrift om fornybar energi via plan- og bygningsloven når nye områder legges ut for utbygging, og følge opp i byggeprosessen.
 • at Ås kommunes klima- og energiplan rulleres minst hvert 4. år og at den legges til grunn for all planlegging.
 • legge til rette for boligbygging i nærhet til kommunens største arbeidsplass, NMBU.
 • være pådriver for en framtidsrettet og miljøvennlig renovasjonsløsning for innbyggerne i Ås, også med flere returpunkter.
 • at et flertall av kommunale byggeprosjekter, både nybygg og rehabilitering, skal gi bygninger med plusshus-standard eller tilsvarende.
 • gjøre om en mindre del av e-verksfondet til et kommunalt klimafond hvor innbyggere og næringsliv kan søke tilskudd til enøk-tiltak eller omlegging til fornybar energi.
 • fase ut oljefyring i egne bygg og sette krav om fornybar oppvarming i bygninger kommunen leier.
 • at alle nye kommunale kjøretøy skal være lav- eller nullutslippsbiler.
 • at Ås kommune tar mer hensyn til økt nedbør og andre konsekvenser av klimaendringer i samfunnsplanleggingen.
 • få på plass ladestasjoner for el-biler ved Ås stasjon.
 • at kommunen i samarbeid med næringslivet og regionale myndigheter bidrar til bygging av energistasjoner i regionen med fylle- og lademuligheter for alle aktuelle null-utslippsteknologier i transportsektoren.
 • arbeide for at kommunen miljøsertifiserer egne virksomheter.

Ås kommune skal ha en ambisiøs miljøpolitikk og være en foregangskommune når det gjelder bærekraft og miljøvennlige løsninger

Skole for kunnskap og like muligheter

Ås Venstre vil bevare den skolestrukturen vi har i Ås, men utvikle alle skolene når det gjelder kvalitet og innhold med læreren som viktigste ressurs.

Ås Venstre vil:

 • gi flere lærere tilbud om etter- og videreutdanning.
 • legge til rette for at lærere som mangler formell pedagogisk kompetanse skal få det.
 • utnytte nærheten til NMBU og bidra til at skolene i Ås blir de beste i Akershus i matematikk og naturfagene.
 • ha forutsigbare og varige skolegrenser.
 • øke vedlikeholdet ved skolene i kommunen.

Ås Venstre vil gi flere lærere tilbud om etter- og videreutdanning

Et kreativt og nyskapende næringsliv

Ås Venstre vil at kommunen skal ha en offensiv og bevisst næringspolitikk, og legge til rette for et allsidig næringsliv og flere arbeidsplasser i lokalmiljøet. Ås kommune skal spesielt bidra til at det etableres kunnskapsbedrifter med utgangspunkt i forskningsmiljøene på Campus Ås.

Ås Venstre vil:

 • være en pådriver for at kunnskapsarbeidsplasser etableres i avsatte områder i forbindelse med Ås stasjon og Campus Ås.
 • at næringsliv som ønsker å etablere seg i Ås skal møte en serviceinnstilt kommune, for eksempel gjennom etablererstøtte og næringskonsulent.
 • at plasskrevende varehandel og bilbaserte næringsområder ikke legges i bolig- eller sentrumsområder, men nær store hovedveier.

Ås kommune skal spesielt bidra til at det etableres kunnskapsbedrifter med utgangspunkt i forskningsmiljøene på Campus Ås.

Sosialt ansvar, trivsel og helse

Kommunens tjenester er avgjørende for å ivareta innbyggernes helse og velferd. Kommunens sosiale sikkerhetsnett skaper en nødvendig trygghet for den enkelte. Samtidig skal kommunens tjenester ikke virke umyndiggjørende for de som mottar dem. Brukermedvirkning, altså at tjenestene utvikles på grunnlag av brukernes opplevelser og synspunkter, er sentralt for Venstre. Som landbrukskommune med fagmiljøer innenfor grønn omsorg burde Ås utvikle flere omsorgstilbud i samarbeid med landbruket. Venstre prioriterer forebygging for å redusere menneskelige lidelser og store samfunnskostnader, og vil bruke mest ressurser på de som trenger det mest.

Ås Venstre vil:

 • styrke satsingen på helsefremmende arbeid for barn og unge, for eksempel i barnehagene, helsestasjonen, NAVs ungdomsteam, ungdomsklubben og barneverntjenesten.
 • være en pådriver for brukermedvirkning i kommunale tjenester.
 • opprettholde kommunens satsing på tiltak som hjelper folk til å kunne bli boende i sitt eget hjem så lenge de ønsker det.
 • gjøre grønn omsorg til et varemerke for Ås kommunes helsetjenester.
 • at de med sykehjem som varig bolig skal få enkeltrom.
 • sikre tilstrekkelige ressurser til drift av både Seniorsenteret og Frivilligsentralen, og arbeide for nye og mer egnede lokaler for begge.
 • ta vare på grønne lunger i forbindelse med bebyggelse og utbygging.

Ås Venstre vil gjøre grønn omsorg til et varemerke for Ås kommunes helsetjenester.

Kultur, idrett og friluftsliv

Venstre ønsker et mangfold i fritidstilbud som gir økt livskvalitet og trivsel, slik at alle innbyggerne kan finne aktiviteter som passer sine interesser og forutsetninger. Kommunen skal bidra til at det skapes møteplasser, og legge til rette for at borgerne kan delta i frivillig innsats for fellesskapet. Ås har en av landets beste kulturskoler, et aktivt kulturliv og et mangfold av frivillige lag og foreninger. Dette er en svært viktig ressurs for lokalsamfunnet.

Ås Venstre vil:

 • øke samarbeidet mellom kommunen og frivillige lag og foreninger for tilrettelegging for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
 • fortsette å skjerme biblioteket for budsjettkutt, og sørge for åpningstider som lar biblioteket være en motor i kulturtilbudet.
 • videreutvikle kulturskoletilbudet.
 • at frivillige lag og foreninger skal kunne leie kommunale lokaler til rabattert pris.

Ås Venstre vil fortsette å skjerme biblioteket for budsjettkutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**