Våre mål for hvordan Ås skal utvikle seg i perioden

Ås vil vokse, og det er gjennom kommunens planer og gjennomføringen av disse at denne veksten gis form. Venstre ønsker å involvere innbyggerne mer i utviklingen i Ås. Det skal være innbyggerne, og ikke utbyggerne, som styrer utviklingen. Venstre vil legge til rette for at trafikkveksten kan skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. Det forutsetter trygge, gjennomgående gang- og sykkelveier til skoler, barnehager, arbeid og fritidstilbud. Det krever videre økt frekvens på tog og buss, også lokalbusser og ringbusser på tvers i kommunen og i Follo.

Ås Venstre vil:

 • arbeide for høyere frekvens og kapasitet på kollektivtilbudet i kommunen, både på tog og buss.
 • utvikle gode tettsteder med møtesteder for kultur, service og handel og nyskapende arbeidsplasser både nord og sør i kommunen.
 • at ved planlegging av boligområder skal det legges like stor vekt på å skape gode bomiljø som på tekniske løsninger og antall enheter, bla gjennom et mangfold av boligtyper og -løsninger og attraktive fellesarealer.
 • at Ås kommune etablerer klare vilkår for når eneboliger skal kunne omgjøres til hybelhus.
 • bruke kompetansen ved fagmiljøene på NMBU, for eksempel til å utvikle gode tettsteder med urbane kvaliteter samtidig som vi tar vare på naturmangfold og kulturlandskap.
 • få fortgang i etablering av innfartsparkeringer ved større kollektivknutepunkter, inkludert sykkelparkering.
 • at parkering bygges i flere etasjer, for å øke kapasiteten og frigjøre verdifulle arealer, også ved togstasjonen og innfartsparkeringer.
 • at ved plassering av nye boligområder, skal det tas utgangspunkt i lokalt arbeidsmarked, skolekapasitet, barnehager og miljøvennlige transportløsninger.
 • at bygging av nye boliger og arbeidsplasser skal skje innenfor eksisterende byggegrense, slik at tettstedene fortettes innenfra og ut. Det skaper urbane og attraktive sentrumsområder, man begrenser spredt bebyggelse, og friluftsområder, matjord og verdifulle naturområder bygges ikke ned.
 • tenke nytt og langsiktig om fylkesvei 152 gjennom Ås. Dagens løsning med én undergang under jernbanen er meget sårbar, både trafikk- og beredskapsmessig. En langsiktig løsning for fylkesvei 152 må minske gjennomgangstrafikken i Ås sentrum. Videre bør den frigjøre arealer i sentrumsområdet som kan komme gående og syklende til gode.
 • at det lages en ny kulturminneplan, som også ivaretar nyere kulturminner og bygningsmiljø i områder med sterk fortetting.
 • at kommunen vedtar en estetikkplan.

Åsgård /Rustad kretser:

 • fortsette utbyggingen og fortettingen i Ås sentrum, men bevare Sørås- og Dysterjordene som matjord i et åpent kulturlandskap for kommende generasjoner.
 • omregulere industriområdet i Langbakken til kombinert bolig- og næringsområde og legge til rette for fortetting av bolig- og arbeidsplasser i dette området.
 • tillate minst ett signalbygg/høyhus oppført i massivtre i sentrum som viser frem kommunens miljøprofil.
 • følge opp resultatet fra Europan-konkurransen og utvikle spennende løsninger for sentrum nord.
 • Åsgård skole er vedtatt utbygd til 4 parallelle klasser, men vil bestå av brakker i en lengre periode. I denne perioden ønsker vi at det foretas en mulighetsstudie av flytting til en tomt som ligger mer sentralt i skolekretsen. Hvis skolen flyttes, kan frigjorte lokaler benyttes til kulturskole, seniorsenter, Frivillighetens hus, kommunale kontorer og kunnskapsarbeidsplasser.
 • utvikle et sammenhengende “parkdrag” fra Ås stasjon til universitetet med separate gang- og sykkeltraseer, for å knytte campus og sentrum bedre sammen.
 • tenke nytt om trafikkavvikling i sentralområdet/NMBU, for å unngå gjennomgangstrafikk, skape bedre trafikkavvikling i sentrum og frigjøre arealer til gang- og sykkelveier.
 • utvide boligområdet nord for Skogveien/Lyngveien, der grunnforholdene tillater det.
 • Avsette myrdelen av Åsmåsan som skog- og naturpark for friluftsliv, rekreasjon, biologisk mangfold, undervisning og forskning.
 • tillate boligbygging og fortetting langs busstraseen Ski-Holstad-Ås sentrum, der dette ikke kommer i konflikt med verneinteresser.
 • være pådriver for bygging av togoppstillingsplasser og vendespor for toget, for å kunne øke antallet togavganger når Follobanen er ferdig.

Nordby/Sjøskogen kretser:

 • tillate boligbygging og fortetting langs busstraseen Nygårdskrysset- Nordby- Vinterbro, der dette ikke kommer i konflikt med verneinteresser.
 • bevare helheten i kulturlandskapet langs Kongeveien og rundt Nordby kirke gjennom strenge restriksjoner for arealinngrep og bruksendringer.
 • utvikle hele Breivoll som et møtested for lokalbefolkningen og allmennheten.
 • videreutvikle Nordby bibliotek som kulturinstitusjon.

Brønnerud/Vestbygda:

 • legge til rette for boligbygging og næringsutvikling i tilknytning til Campus, der dette ikke kommer i konflikt med NMBUs virksomhet og andre verneinteresser.
 • bevare helheten i kulturlandskapet i Vestbygda gjennom strenge restriksjoner for arealinngrep og bruksendringer.
 • tillate boligbygging og fortetting langs busstraseen mellom Ås sentrum og Drøbak grense, der dette ikke kommer i konflikt med verneinteresser. Særlig er Vollskogen sør for Kjerringjordet et aktuelt utbyggingsområde.
 • legge til rette for etablering av matbutikk i Vestbygda, for å spare innbyggerne og miljøet for reise og parkering i sentrum.

Solberg/Nygårdsåsen:

 • tillate boligbygging og fortetting langs busstraseen Ski-Nygårdskrysset, der dette ikke kommer i konflikt med verneinteresser.
 • planlegge boligområder, skolekapasitet, barnehager og infrastruktur i tett samarbeid med Ski kommune, der gode lokale løsninger for innbyggerne blir viktigere enn kommunegrensen.
 • ikke utvide boligområdet lengre inn mot Nøstvedtmarka.

Kroer:

 • tillate noe boligbygging for å styrke elevgrunnlaget ved Kroer skole.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**