Vårt syn på kommunens utfordringer

Ås Venstre vil at Ås skal være den grønne universitetsbygda i hjertet av Follo. Vi vil bidra til en styrt befolkningsvekst, og en kommune som tar vare på de grønne kvaliteter og særpreg. Utviklingen av kommunen skal være bærekraftig, både for miljøet og økonomien. Med innbyggere fra mange deler av verden, er Ås et fargerikt og flerkulturelt samfunn; en positiv ressurs for lokalsamfunnet. Venstre vil føre en ansvarlig liberal politikk, og vil bidra til konstruktive og bredt forankrede politiske prosesser og løsninger.

Ås Venstre vil at vi skal være en foregangskommune i å kombinere vekst, vern og sunn økonomi. Gjennom samarbeid med forskningsmiljøene på Campus Ås, kan vi i fellesskap finne gode løsninger på en bevisst styrt befolkningsvekst og god tettstedsutvikling, på vern av natur og miljø, sammen med næringsutvikling og økt matproduksjon.

Stor tilflytting fører til økte kostnader. I kommende periode blir kommunen nødt til å investere mye i skoler, barnehager, omsorgsinstitusjoner og infrastruktur. Utfordringen er at kommunen allerede har høy gjeld. Dette vil kreve en helhetlig og klok håndtering. Ås kommune driver mye av sine tjenester rasjonelt og økonomisk. Det er neppe mye å hente på ytterligere omorganiseringer, uten at det går utover kvalitet og omfang på tilbudet. Venstre vil være en pådriver for å opprettholde et tilfredsstillende tjenestetilbud, en forsvarlig drift av kommunen, og et økonomisk bærekraftig investeringsnivå, og vil bidra til at tilgjengelige virkemidler blir brukt forsvarlig.

Regjeringen har satt kommunereform på dagsorden. Ås Venstre er positiv til en ny kommunestruktur i Follo. Follo-kommunene har allerede et omfattende samarbeid gjennom de interkommunale selskapene. Operasjonelt er ikke disse underlagt de folkevalgtes styring – noe som er en demokratisk utfordring. Større kommuner vil stå sterkere i møtet med nye og større pålagte oppgaver og sikre høy kompetanse og god kapasitet innen forvaltning og tjenesteyting. Større kommuner gir også mer helhetlig planlegging av bolig- og næringsområder, sammenhengende grøntstruktur og kollektivtrafikk.

Ås Venstre vil:

  • gå i dialog med de øvrige kommunene i Follo med formål å skape en kommunestruktur som opprettholder gode tjenestetilbud der innbyggerne bor, og reduserer kostnadene til administrasjon, styring og samordning.
  • prioritere helsefremmende tiltak rettet mot barn, ungdom og eldre for både å øke livskvaliteten og redusere senere kostnader.
  • videreføre eiendomsskatt på næringseiendommer på høyst 6 promille.
  • vurdere innføring av generell eiendomsskatt i perioden, hvis tiltakene over ikke kan hindre kutt i tjenestene. En slik eiendomsskatt skal i så fall øremerkes og kun benyttes til prioriterte investeringer.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**