Halden vedtar ny kulturplan

Foto: Jo Straube

Per Magnus Finnanger Sandsmark For første gang blir det gjort et vedtak i Halden om restaurering av Konservativen med konkret finansiering. Venstre har også fått gjennomslag for å bevare Rockehuset, Domino, Opera Østfold og Blåseensemblet.

18. august behandlet Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold ny kulturplan for de neste fire årene. Utvalgsleder Per Magnus Finnanger Sandsmark fra Venstre fremmet forslag til vedtak fra samarbeidspartiene H, V, KrF og Sp. Det ble vedtatt.

Her er noen av de viktigste vedtakene:

Kulturtilbud for barn og unge

– etablere et ungdomsråd i Halden

– videreutvikle kulturskolen, i samarbeid med skolen, lag og foreninger

– utrede ny ungdomsklubb i forbindelse med byggingen av ny ungdomsskole i sentrum

– sikre at sportsbiblioteket er åpent og tilgjengelig

– bevare Rockehuset og Domino som kultur- og fritidstilbud for ungdom

Biblioteket

– opprettholde åpningstidene på biblioteket

– utrede meråpent bibliotek (tilgang til biblioteket utenom åpningstidene)

– utvikle Halden bibliotek som debattarena, i samarbeid med andre aktører

Arenaer for kulturaktiviteter

– utvikle Torvet som fremtidig kulturarena og markedstorv

– kartlegge status og behov på eksisterende kulturarenaer

– samarbeide med Kirken om å utvikle kirkene som kulturarenaer

Kulturminnevern

– utarbeide en plan for vedlikehold av kirkene

– utarbeide skjøtselsplan for kulturarenaer

– utarbeide kulturminneplan
– sette av midler fra “Legat til allmennyttige formål” til forprosjekt og gjennomføring av restaurering av Konservativen.

Kulturtilbud

– bevare tirsdags- og torsdagsgruppen, og legge tilr ette for kulturtilbud for personer med behov for tilrettelegging
– bevare kulturstøtte til arrangementer
– videreføre søtteten til Opera Østfold og Det Norske Blåseensemble

– Halden kommune skal samarbeide med aktører som vil drive aktivitet i Arbeidersamfundet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**