Tenke globalt – handle lokalt

Bjørn Gillund, Jan Tore Nilsen, Thomas Bjørkan og Kurt Fagerland, Foto: Stein Brekk

Ordene stammer fra den store FN miljøkonferansen i Rio i 1992, ledet av Gro Harlem Brundtland. Et av målene var å etablere lokale handlingsplaner for å engasjere hele befolkningen i miljøsaker. Venstre er et parti som ønsker å trekke klima- og miljøsaken ned på det lokale handlingsnivået. Hvordan kan vi handle lokalt ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Kampen for å redusere global oppvarming og bedre levemiljøet for mennesker, er ikke noe som bare angår oss, men noe som berører oss mer og mer uansett hvor vi bor på kloden. Vi som bor i Norge har ikke kjent de værmessige endringene den globale oppvarmingen skaper så mye sammenlignet med andre land. Det er derfor lett å distansere seg fra problemstillingen og fortsette som før. Vi er både blitt fortalt skrekkscenarier om hva global oppvarming kan føre til og vi har hørt skepsis til FN klimapanel sine konklusjoner. Dette har gjort at mange av oss føler oss maktesløse eller tenker at dette ikke angår meg.

Venstre mener tiden er inne for å «riste» av seg skepsis og maktesløshet og bli med på det store grønne skiftet. Det grønne skiftet innebærer at vi ser på fornybar energi og økologisk bærekraft som en drivkraft til samfunnsutvikling og nye muligheter. Vi vil derfor at tiltak for å bedre miljøet og redusere utslipp av klimagasser skal gjennomsyre alt vi arbeider for og gjennomfører politisk i Brønnøy. Helgeland har i dag mange arbeidsplasser knyttet direkte og indirekte til oljen. Fremtiden til oljen kjenner vi og vi vet at vi ikke kan leve evig av oljen og at olje- og gassutvinning er hovedkilden til våre utslipp av klimagasser. Aksjespekulantene ser dette og flytter sine penger over i fornybar industri. Fiskeoppdrett som Erna sier skal overta for oljen, har også sine store miljømessige utfordringer.

Mange steder satses det enormt innenfor grønn sektor. Det etableres nye bedrifter som finner sin forretningssuksess innenfor grønn og bærekraftig sektor. Staten har verktøy i form av kunnskap og pengestøtte som f.eks Innovasjon Norge og Enova. Disse gir råd og etableringsstøtte som gjøre det mulig for kloke innovatører og realisere sin drøm. Danmark har satset lenge på vindkraft og har i dag verdens største vindmøllekonsern Vestas. Norge har et enormt potensiale til å bruke den kompetansen vi har innenfor offshore til å omstille oss på grønn teknologi. Nordland har kraftoverskudd som gir oss muligheter. Venstre mener at statens verktøy både kan være bedre og brukes bedre og at den grønne omstillingen går for sakte. Vi vil at kommunen og Norge skal være med på denne utviklingen og fortsatt skape arbeidsplasser på Helgeland.

Miljøkamp er mye mer enn reduksjon av klimagasser. Overgangen til et lavutslipp-samfunn som bl.a tilrettelegger bedre for syklende og gående, bedre kollektivtransport-løsninger og elbiler gjør hverdagen til mange barn og voksne bedre. Luftforurensning fra trafikk forverrer bl.a symptomene på luftveissykdommer og da spesielt for astmatikere.

Vi står foran et kommunevalg som handler om lokale ting. Venstre vil jobbe for at vi som lokalsamfunn evner å handle lokalt. Derfor har vi allerede sagt at vi vil jobbe for etablering av en bybusslinje, etablere flere ladestasjoner, styrke ENØK arbeidet, tilrettelegge bedre for syklende og gående og ha et næringsstyre med fokus på grønn vekst og utvikling. Vi vil også jobbe for bedre regulering av oppdrettsnæringen for å skape ei langsiktig og bærekraftig næring. (Se hele programmet på vår hjemmeside)

Barna skal kunne ferdes på egne ben trygt rundt omkring i kommunen. Vi skal overlevere en bærekraftig kommune til våre barn. Vi skal ta vare på våre flotte natur- og sjøområder og stimulere til det grønne skiftet. Godt valg!

Bjørn Gillund, Jan Tore Nilsen, Thomas Bjørkan og Kurt Fagerland
Listekandidater Venstre

Innlegget stod på trykk i Brønnøysunds Avis torsdag 20. august 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**