Helse, velferd og omsorg

Åfjord har vært kjent som en foregangskommune innen helse, velferd og omsorg. Venstre ønsker at vi i Nye Åfjord kommune fortsatt skal være det. I vår tid er livsstilssykdommer blitt en stadig større utfordring. Fastlegeordningen har vært under press. Vi mener den beste helsepolitikken er å ha en offensiv helse- og omsorgssektor som prioriterer forbyggende arbeid. Kommunens Frisklivssentral og Raskere psykisk helsehjelp er gode eksempler på det.

  • Vi tror en sterk lokal helse- og omsorgssektor reduserer behovet for sykehussenger. Kommunene må få en større del av landets ressurser til helse og omsorg.
  • Trygghet er viktig for alle kommunens innbyggere. Venstre vil derfor ha en robust, stabil og velfungerende fastlegeordning og at alle kommunens innbyggere skal ha tilfredsstillende responstid for ambulanse.
  • Kontorfasilitetene for legetjenesten har vært lite tilfredsstillende over lengre tid. Venstre vil ha fortgang i bygging av nye og forutsetter at de blir utrustet med spesialutstyr som bl.a. røntgen.
  • Nye Åfjord skal være best i landet på eldreomsorg.
  • Helse og omsorgstilbudet skal ha fokus på nærhet, raushet, trygghet, mestring og selvhjulpenhet.
  • Våre ansatte innen helse, velferd og omsorg er vår viktigste ressurs for å lykkes.
  • Omsorgsboliger bygges ut i sentrum og grendesentra.
  • Smidighet i tilknytningen til primærsykehus. De deler av kommunen som har en naturlig tilknytning til Namsos som primærsykehus får opprettholde denne.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**