Til innhold
Våre toppkandidater, Torild Langklopp (nr.2), Odd Bratland (nr.1 og ordførerkandidat) og Astrid Mathilde Petterson (nr.3), Foto: Åfjord Venstre

Frihet og muligheter for alle i Åfjord

Åfjord Venstre ønsker at

Åfjord kommune skal være et grønt, raust og levende lokalsamfunn.

Venstre stiller til valg som miljøparti med næringsvett og hjertelag.

Våre viktigste saker

 • Vi ønsker frihet og mulighet for alle

  DET SOSIALLIBERALE VENSTRE
  Venstre ønsker frihet for den enkelte i et mangfoldig samfunn, samtidig som vi skal ta ansvar for hverandre og miljøet. Ansvar for hverandre er kjernen i den sosiale liberalismen. Vi tror på skaperkraft, initiativ og frivillig innsats for å skape gode samfunn.

  VERDIER
  Venstre vil arbeide for at raushet, toleranse, mangfold og respekt skal være grunnleggende verdier i vår kommune.
  Vi tror på enkeltmennesket og at folk som blir vist tillit tar ansvar for seg sjøl, samfunnet og folk rundt seg.
  Venstre ønsker en kommune som bygger broer på tvers av etnisitet og generasjoner. Broer som vil bidra til styrket
  samhold, trivsel og fellesskap, hvor ingen skal måtte leve i utenforskap.

  VENSTRE VIL HA LOKAL UTVIKLING
  Globale utfordringer gir lokale konsekvenser som også vi må bidra til å løse.
  For Venstre er privat næringsliv og verdiskaping viktig. Vi vil at Åfjord fortsatt skal være en næringsvennlig kommune som tar hele kommunen i bruk. Det betyr næring, aktivitet, trivsel og bolyst i hele Åfjord.
  Skal vi lykkes med det må det fra kommunens side settes trykk på at Åfjord skal være et at- traktivt sted å vokse opp, bo, besøke og drive næringsvirksomhet.
  Venstre vil ta vare på tradisjoner og kulturhistorie, og de særegne og verdifulle natur- og samfunnskvaliteter Åfjord har.
  Venstre ønsker vekst og omstilling mot et bærekraftig samfunn der aktivitet og mennesker lever sammen i balanse med naturen.

 • En åpen og effektiv kommune

  ET PARTI FOR ALLE
  Venstre er et parti for hele befolkningen og er ikke styrt av særinteresser.
  Den enkelte skal sikres rett til medvirkning og innsyn i beslutningsprosesser.
  Åfjord kommune har gjennomført mange viktige utbyggingssaker som gir et godt og positivt grunnlag for god tjenesteproduksjon og gode opplevelser, men store investeringer, gjeldsbelastning, renteauke og bemanningsauke gir oss økonomiske utfordringer.

  VENSTRE VIL:
  Sikre ryddighet i forholdet mellom
  politikk og administrasjon, og revitalisere de politiske prosessene i kommunen og gjøre det
  interessant å være lokalpolitiker.
  At avgjørelser tas i det åpne rom hvor åpendiskusjon, gode samarbeidsforhold, medvirkning og gjensidig respekt skal gjelde på tross av ulike meninger.

 • Kommune-, bygd-, og steds-utvikling

  HER VIL VI LEVE-HER VIL VI SKAPE
  Venstre vil arbeide for at Åfjord kommune får vekst i befolkningen.
  Åfjord kommune bør være et fyrtårn i norsk og nordisk distriktsutvikling og skal ikke bli en del av den negative statistikken med befolkningsnedgang i distriktskommunene.

  VENSTRE VIL:
  -Arbeide for en aktiv samfunnsutvikling i kommunen, hvor mål og tiltak innen næring, boligbygging, kommunale basistjenester og kultur spiller sammen. Dette vil kreve vilje, innsikt og ny politikk.
  -Støtte kommuneplanens mål om utvikling i kommunesentret og i 3 knutepunkter med senterfunksjoner i Stoksund, Bessaker og Roan. Samtidig skal det gis gode muligheter for spredt bosetting og aktivitet i grendene.
  -Det må sikres at hele kommunen gis muligheter.
  -Sikre at boliger som tilbys møter etterspørselen blant ulike grupper ungdom og voksne. Utvikle og bidra til etablering av en mangfoldig boligmasse til ulike priser for salg, for å «prøvebo», leie og fra leie til eie i et samar- beid mellom kommune, næringsliv og aktuelle organisasjoner.
  -Utrede å knytte Fosenkysten sammen med båttrafikk fra Trondheimsfjorden til Flatanger.

 • Natur - miljø - klima

  Natur-, miljø-, og klimasituasjonen er vår tids og de neste generasjoners største utfordring.
  Naturen er under sterkt press og vi må ha fokus på lokale tiltak.
  Alle kan bidra til å ta vare på naturen.
  Kommunen må gå foran med gode eksempler.

  VENSTRE VIL:
  - Fremme grønne og bærekraftige valg gjennom gode politiske vedtak; tenk globalt – handle lokalt. Alt vi planlegger i kommunen må ha som utgangspunkt å sette minst mulig fotavtrykk.
  -Legge til rette for fornybarsamfunnet. Fremme gjenbruk
  og legge sirkulærøkonomi til grunn for næring og utvikling i offentlig og privat virksomhet
  -Ha krav om åpenhet og konsekvensutredning ved større arealinngrep og næringsetablering.

 • Barnehage - skole - kulturskole

  Venstre vil ha en barnehage, skole og kulturskole som setter lek, skaperkraft, kunnskap og likeverd i fokus og som skaper en god og trygg oppvekst i nært samarbeid med foreldre og foresatte.
  Inkludering og toleranse må synes og merkes.

  VENSTRE VIL:
  -Arbeide for statusheving av læreryrket og fortsatt satse på klasseledelse og relasjonsbygging som viktige faktorer for læring og trivsel.
  -Styrke utviklingsarbeid med fokus på de fådelte skolene sine utfordringer.
  -Sørge for økonomisk støtte til et pilotprosjekt ved Stoksund Oppvekstsenter som skal ha fokus på utvikling av ungdomstrinnet og fremme samhandling med ungdomstrinnene ved de andre skolene i kommunen.
  -Arbeide for at skolelunsj blir et reelt tilbud ved alle skolene.

 • Helse, velferd og omsorg

  God helse er viktig for alle i kommunen vår. Åfjord kommune skal tilby gode hel- se- og velferdstjenester til alle al- dersgrupper. Dette krever et velfungerende helsetilbud. Kommunen har over år utviklet et godt helse- og velferdstilbud som fortsatt er i utvikling.

  VENSTRE VIL:
  -Arbeide for at psykisk og fysisk helse likestilles. Det må vi se igjen i tilbudene og det må videreutvikles.
  -Arbeide for å opprettholde et helhetlig tilbud og gode arbeidsforhold for ansatte.
  -Opprettholde en robust fastlegeordning med gode arbeidsforhold. Sørge for at framtidige tilbud ved legekontoret er i tråd med befolkningens behov og ansattes kompetanse.

 • Kultur - idrett - frivillighet

  Kulturen er limet i samfunnet
  Kulturen og aktivitet skaper store verdier, samtidig som de bidrar til fellesskap, økt livskvalitet, trivsel, bolyst, identitet og styrket tilhørighet.
  Kommunen har fått et flott aktivitetshus i sentrum. Sammen med andre kulturarenaer ute i grendene danner det gode utgangspunkt for et mangfold av møteplasser for kulturopplevelser.

  VENSTRE VIL:
  -Ha et mangfoldig og inkluderende kulturliv på tvers av kulturell bakgrunn for alle aldersgrupper. Ha gode kulturtilbud og gode møtesteder i kommunen.
  -Økt fokus på kulturminnevern og Åfjords historie. Tilhørighet, fellesskap og lokalhistorisk kunnskap må sikres.
  -At kommunale arrangement med konserter, utstillinger. m.v. planlegges og samordnes med tiltak som andre har. Kulturarrangement i regi av organisasjoner og næringsliv prioriteres og støttes av kommunen.

 • Næringsliv og arbeidsplasser

  Venstre vil løfte fram Åfjord som en næringsvennlig kommune.
  Vi heier på næringslivet.
  Bedrifter og næringsdrivende er bærebjelker for aktivitet, sysselsetting og vårt velferdssamfunn.

  VENSTRE VIL:
  -Styrke det eksisterende næringsliv i hele kommunen, samtidig som vi stimulerer til nyetablering i et tett samarbeid mellom privat og offentlig sektor.
  -Utvikle Fosen Kysthavn som navet i sjørelatert næring.
  -Et robust landbruk - som grunnlag for matproduksjon, beredskap, kulturlandskap, opplevelser og identitet – og ei aktiv landbruksnæring med allsidig produksjon. Lokale ressurser utnyttes på små og
  store bruk til volumproduksjon og lokal produktutvikling og foredling.
  -At kommunen starter et offensivt prosjekt på «rekruttering av arbeidskraft».

  ÅFJORD SKAL BLI DEN MEST ATTRAKTIVE KOMMUNEN Å FLYTTE TIL

Våre kandidater