Valgprogram 2023-2027

Åfjord Venstre

Program 2023-2027

Kommunestyrevalget sept 2023

 1. Verdier og mål
 2. Kommunal styring
 3. Næringsliv og arbeidsplasser
 4. Natur, miljø og klima
 5. Kultur, idrett og frivillighet
 6. Oppvekst – barnehage, skole og kulturskole
 7. Helse, velferd og omsorg
 8. Kommuneutvikling, bygdeutvikling, stedsutvikling

1. VERDIER OG MÅL

Frihet og muligheter for alle i Åfjord

Åfjord Venstre ønsker at Åfjord kommune skal være et grønt, raust og levende lokalsamfunn. Venstre stiller til valg som miljøparti med næringsvett og hjertelag.

Det sosialliberale Venstre.

Venstre ønsker frihet for den enkelte i et mangfoldig samfunn, samtidig som vi skal ta ansvar for hverandre og miljøet. Ansvar for hverandre er kjernen i den sosiale liberalismen. Vi tror på skaperkraft, initiativ og frivillig innsats for å skape gode samfunn.

Verdier.

Venstre vil arbeide for at raushet, toleranse, mangfold og respekt skal være grunnleggende verdier i vår kommune. Vi tror på enkeltmennesket og at folk som blir vist tillit tar ansvar for seg sjøl, samfunnet og folk rundt seg.

Venstre ønsker en kommune som bygger broer på tvers av etnisitet og generasjoner. Broer som vil bidra til styrket samhold, trivsel og fellesskap, hvor ingen skal måtte leve i utenforskap.

Mål.

For Venstre er lokal utvikling målet. Globale utfordringer gir lokale konsekvenser som også vi må bidra til å løse.

For Venstre er privat næringsliv og verdiskaping viktig. Vi vil at Åfjord fortsatt skal være en næringsvennlig kommune som tar hele kommunen i bruk. Det betyr næring, aktivitet, trivsel og bolyst i hele Åfjord.

Skal vi lykkes med det må det fra kommunens side settes trykk på at Åfjord skal være et attraktivt sted å vokse opp, bo, besøke og drive næringsvirksomhet.

Venstre vil ta vare på tradisjoner og kulturhistorie, og de særegne og verdifulle natur- og samfunnskvaliteter Åfjord har.

Venstre ønsker vekst og omstilling mot et bærekraftig samfunn der aktivitet og mennesker lever sammen i balanse med naturen.

2. KOMMUNAL STYRING

En åpen og effektiv kommune

Venstre er et parti for hele befolkningen og er ikke styrt av særinteresser. Den enkelte skal sikres rett til medvirkning og innsyn i beslutningsprosesser.

Åfjord kommune har gjennomført mange viktige utbyggingssaker som gir et godt og positivt grunnlag for god tjenesteproduksjon og gode opplevelser. Men store investeringer, gjeldsbelastning, renteauke og bemanningsauke gir oss økonomiske utfordringer.

Venstre vil:

 • Ta grep for å sikre åpenhet og innsyn og styrke vår posisjon på åpenhetsbarometeret. Åpenhet, offentlighet, ytringsfrihet og personvern er grunnleggende forutsetninger for kommunen.
 • Sikre ryddighet i forholdet mellom politikk og administrasjon. Og revitalisere de politiske prosessene i kommunen og gjøre det interessant å være lokalpolitiker
 • Beholde vår utvalgsstruktur med egne utvalg for helse/oppvekst, vekst/utvikling og kultur/idrett/frivillighet. På sikt evaluere om helse/oppvekst bør deles i to utvalg.
 • At avgjørelser tas i det åpne rom hvor åpen diskusjon, gode samarbeidsforhold, medvirkning og gjensidig respekt skal gjelde på tross av ulike meninger.

3. NÆRINGSLIV OG ARBEIDSPLASSER

Verdiskapende og næringsvennlig

Venstre vil løfte fram Åfjord som en næringsvennlig kommune. Vi heier på næringslivet. Bedrifter og næringsdrivende er bærebjelke for aktivitet, sysselsetting og vårt velferdssamfunn.

Venstre vil:

 • Styrke det eksisterende næringsliv i hele kommunen, samtidig som vi stimulerer til nyetablering i et tett samarbeid mellom privat og offentlig sektor.
 • Arbeide for at privat næringsliv får gode rammevilkår.
 • At kommunen starter et offensivt prosjekt på “rekruttering av arbeidskraft”. Mål: Åfjord skal bli den mest attraktive kommunen å flytte til.
 • Gi ungdom muligheter for ekstrajobber innen næringsliv og kultur.
 • Styrke arbeidet i Åfjord Utvikling. Vurdere næringslivets behov for tilgang på kompetanse. Støtte arbeidet med samarbeid og fellestiltak i kompetansemiljøer og næringsorganisasjoner i Nord-Fosen. Utvikle samarbeid med regionale og nasjonale kompetansemiljø.
 • Ta vare på entreprenør-ånden.
 • Stimulere til nyskaping – også innen kulturnæringer, kreative næringer, opplevelsesnæring og personlig tjenesteyting.
 • Utvikle Fosen Kysthavn som navet i sjørelatert næring.
 • Arbeide for lokal ilandføring og foredling av produkter fra fiske og havbruk.
 • Et robust landbruk – som grunnlag for matproduksjon, beredskap, kulturlandskap, opplevelser og identitet – og ei aktiv landbruksnæring med allsidig produksjon. Lokale ressurser utnyttes på små og store bruk til volumproduksjon og lokal produktutvikling og foredling.
 • Stimulere næringslivet på tiltak innen det “grønne skifte” og fokus på ressursutnyttelse, natur, miljø og klima.
 • Sirkulærøkonomi skal være et bærende prinsipp for næringsvirksomhet – noe som betyr å redusere råvareforbruk, avfall, utslipp og energiforbruk og øke gjenbruk og resirkulering. Dette skal gi et positivt miljø- og ressursresultat.

4. NATUR, MILJØ OG KLIMA

Natur-, miljø- og klimasituasjonen er vår tids, og de neste generasjoners største utfordring

Naturen er under sterkt press og vi må ha fokus på lokale tiltak. Alle kan bidra til å ta vare på naturen. Kommunen må gå foran med gode eksempler.

Venstre vil:

 • Ivareta, forvalte og verne om villmarka. Verne om naturressursene våre til havs, til lands og til fjells for all fremtid. Nå!
 • Prioritere lokale tiltak innen klima, bevaring og styrking av biologisk mangfold, forhindring av forurensing og miljøgifter, hindre spredning av fremmede arter og sikre god folkeopplysning om natur og miljø.
 • Fremme grønne og bærekraftige valg gjennom gode politiske vedtak; tenk globalt – handle lokalt. Alt vi planlegger i kommunen må ha som utgangspunkt å sette minst mulig fotavtrykk.
 • Ha en offensiv klima- og miljøplan for nye Åfjord kommune.
 • Prioritere miljøvennlige løsninger. Gjenbruk skal vurderes i all kommunal virksomhet.
 • Legge til rette for fornybarsamfunnet. Fremme gjenbruk og legge sirkulærøkonomi til grunn for næring og utvikling i offentlig og privat virksomhet
 • Bevare hverdagsnaturen. Stier og turløyper skal være lett tilgjengelige.
 • Sikre at uberørt natur og stillhet fortsatt skal gi gode naturopplevelser i Åfjord.
 • Ha offensive tiltak for å få tilbake villaksens posisjon som næringsgrunnlag og rekreasjonskilde i kommunen.
 • Ha et sterkt vern av dyrkajorda. Når kun 3% av landarealet i Norge er dyrket og vi importerer over 50% av maten vi spiser, er dyrkajord en svært verdifull ressurs.
 • Bygge kompetanse i kommunen om regenerativt landbruk: Et regenerativt landbruk handler om å stanse utarmingen av jorda, gi mer liv i jorda, på gården, i bygda, begrense lokal oppvarming og reparere økosystemene.
 • Ha krav om åpenhet og konsekvensutredning ved større arealinngrep og næringsetablering. Bl.a. om forholdet til planlagt virksomhet, forholdet til etablerte virksomheter, naboforhold, sikkerhet, utslipp, forurensninger, transport på sjø og land, behov for vann og kraft, sikkerhet – avhengig av tiltakets art.
 • Arbeide for en naturvennlig politikk innen næringsetablering, boligbygging og oppføring av fritidsboliger.
 • Prioritere rehabilitering og gjenbruk fremfor riving og nybygging
 • Bygge ut flere ladestasjoner for el-biler, i hele kommunen

5. KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Kulturen er limet i samfunnet. Venstre vil at kultur, idrett og andre aktiviteter innenfor det utvidede kulturbegrep skal få en større rolle i lokalsamfunnet

Kulturen og aktivitet skaper store verdier, samtidig som de bidrar til fellesskap, økt livskvalitet, trivsel, bolyst, identitet og styrket tilhørighet.

Kommunen har fått et flott aktivitetshus i sentrum. Sammen med andre kulturarenaer ute i grendene danner det gode utgangspunkt for et mangfold av møteplasser for kulturopplevelser.

Venstre vil:

 • Ha et mangfoldig og inkluderende kulturliv på tvers av kulturell bakgrunn for alle aldersgrupper. Ha gode kulturtilbud og gode møtesteder i kommunen.
 • At kunstneriske uttrykk skal komme til syne og bli akseptert. Gjøre kjent og videreføre kommunens kunstplan.
 • Bidra til å utvikle et profesjonelt kunst- og kulturliv.
 • Øke kapasiteten og sikre fortsatt god kvalitet i kulturskolen.
 • Økt fokus på kulturminnevern og Åfjords historie. Tilhørighet, fellesskap og lokalhistorisk kunnskap må bevares må sikres.
 • Arbeide for en ny organisering av Åfjordsmuseet hvor kommunens rolle avklares. Søke samarbeid om konservator for å fremme kulturvern og samarbeid mellom kommune, frivillige organisasjoner og private som gjør en stor innsats for å ivareta kulturarven.
 • Arbeide for en egen organisasjons- og aktivitetsplan for å sikre drift og utvikling av kommunale kulturanlegg i samarbeid med organisasjoner og næringslivet.
 • At kommunale arrangement med konserter, utstillinger m.v. planlegges og samordnes med tiltak som andre har. Kulturarrangement i regi av organisasjoner og næringsliv prioriteres og støttes av kommunen.
 • Fortsatt gratis leie av kommunale idrettsanlegg ved aktiviteter for barn og ungdom og driftstilskudd til private lag og organisasjoner som eier og drifter idrettsanlegg.
 • At vi skal ha en tydelig frivilligstrategi med fokus på bedre rammebetingelser for frivilligheten, samarbeid og fellesskap. Frivilligsentralene opprettholdes.

6. OPPVEKST – BARNEHAGE, SKOLE OG KULTURSKOLE

En skole for kunnskap og like muligheter

Venstre vil ha en barnehage, skole og kulturskole som setter lek, skaperkraft, kunnskap og likeverd i fokus og som skaper en god og trygg oppvekst i nært samarbeid med foreldre og foresatte. Inkludering og toleranse må synes og merkes.

Venstre vil:

 • Fortsatt ha full barnehagedekning, med to inntak pr år og sommeråpen barnehage
 • Arbeide for statusheving av læreryrket og fortsatt satse på klasseledelse og relasjonsbygging som viktige faktorer for læring og trivsel.
 • Styrke utviklingsarbeid med fokus på de få-delte skolene sine utfordringer.
 • Sørge for økonomisk støtte til et pilotprosjekt ved Stoksund Oppvekstsenter som skal ha fokus på utvikling av ungdomstrinnet og fremme samhandling med ungdomstrinnene ved de andre skolene i kommunen.
 • Arbeide for at ressurser tilføres oppvekstsektoren slik at barn og ungdom får optimale muligheter for lek og læring.
 • Bevisstgjøre ungdom som skal velge utdanning om strategiske valg knyttet opp mot kommunes framtidige kompetansebehov.
 • Videreføre fokus på natur og miljø, bevaring av naturmangfold og bærekraft som gjennomgående tema fra barnehage til ungdomstrinn.
 • Arbeide for at skolelunsj blir et reelt tilbud ved alle skolene.
 • Sikre trygge skoleveier med fokus på utbygging av gang- og sykkelveier i grendene og trafikkopplæring til alle elever.
 • Kulturskolen videreutvikles som arena for integrering og inkludering.
 • Fremme tettere samarbeid mellom næringsliv og skole.
 • Være en god vertskapskommune for Åfjord videregående skole. Stimulere til fortsatt samarbeid mellom fylkeskommune, næringsliv og kommunen. Videreutvikle undervisningstilbud for ungdom og voksne, som svarer til kommunens framtidige kompetansebehov.

7. HELSE, VELFERD OG OMSORG

Et godt tilbud i helse og omsorg

God helse er viktig for alle i kommunen vår. Åfjord kommune skal tilby gode helse- og velferdstjenester til alle aldersgrupper. Dette krever et velfungerende helsetilbud. Kommunen har over år utviklet et godt helse- og velferdstilbud som fortsatt er i utvikling.

Det er viktig at tilbudene innen helse og velferd har forutsigbare rammer som ivaretar både forsvarlig bemanning, faglig utviklingsarbeid og velferdstilbud som fremmer god helse, aktivitet, trivsel og velvære.

 

Venstre vil:

 • Arbeide for at psykisk og fysisk helse likestilles. Det må vi se igjen i tilbudene og det må videreutvikles.
 • Sikre gode helse- og velferdstjenester til alle
 • Sikre forutsigbare rammer.
 • Videreutvikle en helse- og omsorgstjeneste som gjør det attraktivt for helsepersonell å søke seg til og bli i.
 • Støtte opp om forebyggende arbeid og helseopplysning. Oppmuntre den enkelte innbygger til å ta vare på egen helse.
 • Arbeide for å opprettholde et helhetlig tilbud og gode arbeidsforhold for ansatte.
 • Legge til rette for at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig uavhengig av hvor de bor.
 • Prioritere tilbud om velferdsteknologi og opplæring i dette.
 • Opprettholde en robust fastlegeordning med gode arbeidsforhold. Sørge for at framtidige tilbud ved legekontoret er i tråd med befolkningens behov og ansattes kompetanse.
 • Arbeide for å opprettholde god kapasitet i våre helseinstitusjoner slik at vi på en forsvarlig måte kan ta imot pasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten.
 • Videreføre kurstilbudene ved Frivilligsentralen slik at alle som ønsker det får tilbud om kurs i digitale hjelpemidler som pc, nettbrett og mobiltelefon

 

 1. KOMMUNEUTVIKLING, BYGDEUTVIKLING, STEDSUTVIKLILNG

Her vil vi leve – her vil vi skape

Venstre vil arbeide for at Åfjord kommune får vekst i befolkningen. Åfjord kommune bør være et fyrtårn i norsk og nordisk distriktsutvikling og skal ikke bli en del av den negative statistikken med befolkningsnedgang i distriktskommunene.

Venstre vil:

 • Støtte kommuneplanens mål om utvikling i kommunesentret og i 3 knutepunkter med senterfunksjoner i Stoksund, Bessaker og Roan. Samtidig skal det gis gode muligheter for spredt bosetting og aktivitet i grendene. Det må sikres at hele kommunen gis muligheter.
 • Arbeide for en aktiv samfunnsutvikling i kommunen, hvor mål og tiltak innen næring, boligbygging, kommunale basistjenester og kultur spiller sammen. Dette vil kreve vilje, innsikt og ny politikk.
 • Gjennom politisk styring fremme boligbygging og utvikling av gode nabolag/grendelag med sosiale møteplasser som ivaretar trivsel, kulturutfoldelse og næringsvirksomhet
 • Vi ønsker en variert boligbygging på attraktive tomter der folk vil bo – fra eneboliger til mikrohus .
 • Sikre at boliger som tilbys møter etterspørselen blant ulike grupper ungdom og voksne. Utvikle og bidra til etablering av en mangfoldig boligmasse til ulike priser for salg, for å “prøvebo”, leie og fra leie til eie. Dette i et samarbeid mellom kommune, næringsliv og aktuelle organisasjoner.
 • Utvikle en plan for å sikre finansiering av flere gang- og sykkelveier i hele kommunen.
 • Øve påtrykk for vedlikehold og oppgradering av kommunale og fylkeskommunale veier tilpasset både næring og privat trafikk.
 • Arbeide for å heve veistandarden på FV715
 • Utrede bru over Åfjordstraumen
 • Arbeide for et bedre og mer brukervennlig kollektivtilbud i hele kommunen med både buss, båt og taxi
 • Utrede å knytte Fosenkysten sammen med båttrafikk fra Trondheimsfjorden til Flatanger. Arbeide for reelle valg mellom båt eller vei. I konkurransen med resten av kystnorge taper Fosenkysten på at alt samvirke med kystsamfunnene her ute er frakoblet den tradisjonelle linjen som var langs kysten. Muligheter for felles arbeidsmarked, felles næringskoblinger, handel og kultur.