Nytt løft for kollektivtrafikken

Høyhastighetsbaner er smart samferdsel.
Høyhastighetsbaner er smart samferdsel., Foto: Dreamstime.com

Kollektivtrafikken vil spille en enda viktigere rolle i Vestfold i fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det er to hovedgrunner til det. For det første betyr veksten i befolkningen at det må utvikles et enda bedre kollektivtilbud. For det andre står transportsektoren for en stor andel av klimautslippene i Horten, Vestfold og Norge. Flere reiser bør derfor overføres fra personbil til kollektive transportmidler, gjerne i kombinasjon med gange og bruk av sykkel.

Venstre har ved hver budsjettbehandling i fylkestinget gått i bresjen for å styrke kollektivtrafikken i Vestfold. Vi har i dag et godt utbygd tilbud – med kapasitet til å frakte flere reisende på en trygg og miljøvennlig måte. For eksempel er det avganger hvert kvarter på den viktige strekningen fra Horten til Tønsberg og Nøtterøy. Vestfold Venstre vil gjennomføre fire hovedsatsinger på kollektivtrafikken i perioden 2015 – 2019.

1. Styrket tilbud. Det er fortsatt behov for flere avganger og økt kapasitet på viktige ruter. Venstre vil øke frekvensen morgen og kveld på de mest benyttede bussrutene. Etter initiativ fra Venstre er det etablert en meget vellykket ekspressbussrute mellom Larvik og Tønsberg. Venstre ønsker en ytterligere styrking av ekspressbusstilbudet.

For Vestfold fylkeskommunens mulighet til å styrke kollektivtrafikken er det avgjørende å få en avtale med staten v/Samferdselsdepartementet om bymiljøavtaler. Skiftende regjeringen har så langt ikke innfridd Vestfolds krav om å inngå i ordningen med bymiljøavtaler, som gir et betydelig antall millioner kroner til styrking av kollektivtrafikken. Vestfold Venstre går i bresjen for at alle Vestfold-byene skal inngå i en avtale om bymiljøavtale. Det stiller også krav til de aktuelle kommunene om bruk av virkemidler for å styrke vilkårene for kollektivtrafikken og begrense bruken av bil i bysentrum.

2. Bedre knutepunkter. Venstre vil utvikle knutepunkter og holdeplasser langs hovedveiene, og som en del av tog- og busstilbudet i Vestfold. Overgang mellom ulike transportmidler må gjøres enklere. Likeledes må det bli enklere å bruke kombinasjonen buss/tog og sykkel. Ved knutepunktene må det etableres et rimelig antall parkeringsplasser.

3. Miljøvennlig energi. Venstre vil stille økte miljøkrav til Vestviken Kollektivtrafikk som er fylkeskommunens selskap for kollektivtrafikk. Karbon (olje/diesel) må innen 2025 fases ut som drivstoff for buss og erstattes med biogass og andre miljøvennlige alternativer. Bruk av biogass bidrar til utvikling av ny næringsvirksomhet i Vestfold. Venstre vil gjøre miljøriktig drivstoff tilgjengelig langs våre viktigste hovedveier.

Vestfold Kollektivtrafikks nye avtale med selskapet Unibuss innebærer blant annet at 50 av bussene som skal betjene rutene i Tønsberg-området, vil være bygd for gassdrift. Denne overgangen til miljøvennlig energi er et direkte resultat av politiske føringer og initiativ fra Hovedutvalget for areal og samferdsel.

Det kommunalt eide selskapet Grenland og Vestfold Biogass vil som et nasjonalt pilotprosjekt bruke matavfall fra husholdninger, husdyrgjødsel og avfall fra næringsmiddelindustrien til produksjon av biogass. På denne måten vil kreative løsninger i og politisk engasjement i Vestfold gjøre det mulig å redusere klimautslipp fra både transportsektoren og landbruket. Samtidig skapes det grønn næringsvirksomhet som gir klimavennlig energi.

4. Knutepunkt Skoppum vest. For Horten kommune er det svært viktig at det snarest mulig bygges nytt dobbeltspor på strekningene Nykirke – Barkåker og Kobbervikdalen i Drammen. Begge prosjektene vil styrke muligheten for å pendle til Oslo- og Drammensregionen. Venstre går inn for nytt dobbeltspor via Skoppum vest og vil være garantisten for at ny stasjon Skoppum vest med et moderne knutepunkt får et meget godt busstilbud. Venstre vil også sørge for at høgskolen på Bakkenteigen får en moderne og effektiv tilbringertjeneste, som gjør at nærhet til Vestfoldbanen blir et konkurransefortrinn for høgskolen. I utredningen av nytt dobbeltsport Nykirke – Barkåker må det være en forutsetning at det planlegges et meget velfungerende busstilbud til ny stasjon Skoppum vest. Et slikt tilbud må inkludere tettstedene i Horten kommune på en god måte.

Vestfold Venstre vil også være en pådriver for å utvikle togtilbudet på Vestfoldbanen. Det er i dag behov for bedre kapasitet og kortere reisetid. Tilbudet må på en bedre måte tilrettelegges for de som daglig pendler Vestfold – Drammen/Oslo.

Dag Nordbotten Kristoffersen Dag N. Kristoffersen,

Fylkestingskandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**