Program kommunevalg 2015

Fauske kommune er et knutepunkt for vei og jernbane og har nærhet til universitet og flyplass. Kommunen har stort fokus på folkehelse og mange aktive lag og foreninger. Det et godt utgangspunkt for utvikling og vekst – noe Fauske Venstre vil prioritere høyt.

Du kan laste ned PDF med programmet her

Kunnskap og like muligheter
Fauske Venstre vil ha en skole som gir alle muligheter for kunnskapsutvikling og kreativitet.

Et kreativt og livskraftig Fauske
Fauske Venstre vil styrke bosettingen, ta vare på folk og gi dem muligheter til bolig og arbeid. Vi vil bygge et godt renommé for kommunen.

Gode helsetilbud når du trenger det
Fauske Venstre vil sikre god rekruttering og kompetanse til framtidens utfordrende kommunale oppgaver.

En miljøvennlig kommune
Fauske Venstre vil forvalte våre ressurser fornuftig for å ivareta vårt ansvar overfor de kommende generasjoner. For Fauske Venstre er miljøhensynet viktig!

Kunnskap og like muligheter
Fauske Venstre mener skolen er svært viktig for trivsel og livskraft i kommunen. En skole som gir kunnskaper og gode opplevelser vil gi trygge og glade barn og foreldre. Det vil skape lyst til å vende tilbake etter endt utdannelse samt rekruttere nye innflyttere.

Fauske Venstre vil:

 • Realisere ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord.
 • Satse på kvalifiserte lærere gjennom gode ordninger for videreutdanning og mer aktiv rekruttering.
 • Gjøre skolegårdene trivelige og attraktive.
 • Oppgradere inventar og datautstyr.
 • Videreutvikle samarbeidet foreldre/skole gjennom foreldrestøttearbeid.

En kreativ og livskraftig kommune
Fauske Venstre mener bosetting er grunnlaget for all aktivitet og vil jobbe for å øke den og å få flere arbeidsplasser i kommunen. Økt folketall vil bedre våre evne til å håndtere de økte utfordringene vi har med bla. flere eldre, samhandlingsreformen og rekruttering av kvalifisert arbeidskraft.

Fauske Venstre vil:

 • Tilrettelegge for økt næringsutvikling og satse spesielt på gode vilkår for småbedrifter.
 • Tilrettelegge for økt boligbygging med flere tomteområder, spesielt i Valnesfjord.
 • Ha fokus på å rekruttere og beholde kvalifisert personell.
 • Tilby kommunale boliger for rekruttering av personell.
 • Ikke bidra til å øke eiendomsskatten.

Gode helsetilbud når du trenger det
Fauske Venstre mener at en viktig faktor for et effektivt og godt helsetilbud er god koordinering av tjenestene. Vi vil ha et større fokus på utsatte grupper som barn, familier og enslige som er fattige, har psykisk sykdom og/eller rusproblemer. Funksjonshemmedes levekår og hjemmebaserte tjenester må forbedres.

Fauske Venstre vil:

 • Realisere egnede boenheter for demente.
 • Styrke hjemmebaserte tjenester og bedre tilbudet for hjemmeboende eldre.
 • Renovere de gjenstående lokaler på Helsetunet.
 • Øke stillingsprosenten for deltidsansatte.
 • Bedre oppfølging og støtte til fattige.
 • Styrke forebyggende og avlastende arbeid.

En miljøvennlig kommune
Fauske Venstre mener at klimaendringen og miljøtruslene må tas på alvor.
Fauske Venstre vil legge den vedtatte energi- og klimaplanen for kommunen til grunn for videre arbeid.

Fauske Venstre vil:

 • Bygge flere gang- og sykkelveier.
 • Benytte miljøvennlige tjenestebiler i Fauske kommune.
 • Ha fokus på energiøkonomisk og klimavennlig oppvarming i kommunale bygg.
 • Forbedre kollektivtransporten i/mellom kommunene.
 • Få fortgang i omlegging av Rv80 og E6 utenom Fauske sentrum.
 • Ha en aktiv og sentral rolle i miljøoppfølgingsplan for Skjerstadfjorden.
 • Arbeide for realisering av jernbane Fauske – Narvik.

Fauske Venstre støtter folkets bidrag til et livskraftig samfunn. Vi tror bruk av og engasjement i fritidstilbudene skaper den energi og trivsel som skal til for å leve her.

Kommuneutvikling
Kommunereform drives av sentrale myndigheter.
Fauske Venstre vil arbeide for at befolkningen får opprettholdt sine demokratiske rettigheter ved en endring av kommunestrukturen. Kommunens oppgaver og funksjoner må på plass før nye kommunegrenser planlegges/settes/etableres.

Kommunal prioritering
Økonomi setter klare rammer for hvilke tiltak som kan iverksettes i kommende periode. Fauske Venstre vil prioritere følgende tiltak i kommunen:

 • Ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord.
 • Tilrettelegge for økt næringsutvikling.
 • Tilrettelegge for økt boligbygging.
 • Bygge tilrettelagte boenheter for demente.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**