Tenke globalt – handle lokalt

Signy Gjærum, Foto: Signy Gjærum

Miljø – og klimautvikling på globalt nivå berører også lokale forhold. Skien Venstre vil ta ansvar for en miljøvennlig utvikling. Vi lover å vise dette i praktisk politikk ved vedtak som bygger på denne tenkningen. Dette vil komme særlig tydelig fram innen samferdsels- og arealpolitikk.

Skien Venstre vil at Skien skal utvikle en mer miljøvennlig og moderne transportsektor. Fremtidig trafikkvekst må tas av jernbane, buss, sykkel og gående. Fossilt drivstoff må erstattes av elektrisitet og andre rene energiformer. Utbygging må i hovedsak bygges omkring kollektivtraseene i bybåndet slik at behovet for å eie og kjøre bil reduseres, og slik at flere kan benytte seg av fleksible, klimavennlige transportløsninger.

At flere sykler og går styrker folkehelsen og miljøet. Hver eneste sykkeltur eller gåtur, uansett om den skjer i sentrum eller i distriktene, gir en gevinst tilbake til samfunnet i form av reduserte helsekostnader, økt verdiskaping og bedre livskvalitet. Venstre mener veksten i persontrafikken i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette krever en bred satsing på sykkel som transportmiddel.

Venstre vil gjøre Skien til en foregangskommune innen grønn byutvikling. Miljøhensyn skal være bærebjelken i alt planarbeid i Skien. Det betyr mer effektiv arealutnyttelse, bedre tilrettelegging for gående og syklende, større kollektivsatsing og flere grønne lunger. Ved hjelp av byfortetting er det mulig å løse utfordringer av næring og befolkningsvekst uten å bygge ned god landbruksjord eller redusere grøntarealer.

For å redusere utslipp av klimagasser og sikre framtidig energiforsyning, må energien vi bruker benyttes mer effektivt. Skien Venstre vil ha betydelig mer ambisiøse mål for energieffektivisering i både nye bygg og eksisterende bygningsmasse enn det vi har i dag.

Det er ikke mulig å fortsette med vårt høye ressursforbruk og samtidig tilfredsstille behovene til en voksende befolkning uten at det går på bekostning av miljøet. Derfor må dagens produksjons- og forbruksmønstre legges om. Det overordnede målet med avfallspolitikken må være å øke utnyttelsen av avfall som ressurs, samtidig som utslipp av klimagasser og miljøgifter fra avfallet minimeres. Ved en målbevisst bruk av regelverk, avgifter og andre virkemidler vil vi legge til rette for at stadig flere typer avfall kan komme til nytte igjen som råvarer i nye produkter eller i energiproduksjon.

Hvilke konkrete tiltak vi vil iverksette, for å følge opp våre målsettinger, kan du lese mer om i vårt program, se skien.www.venstre.no. Godt valg!

Signy Gjærum

  1. kandidat for Skien Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**