Velferd

Venstre vil prioritere de som trenger det mest. Vi må bekjempe fattigdom og helseproblemer. Styrke familievernet som kan forebygge vold og overgrep i nære relasjoner. I tillegg vil Venstre styrke rusomsorgen, eldreomsorgen og de psykiatriske helsetilbudene.

Nord-Odal Venstre vil:

  • satse på hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. Dette innebærer tidlig og intensiv trening hjemme etter sykdom eller skade
  • gi sykehjemsplass til de som trenger det. I sykehjem bør det vurderes å lage enheter for åndsfriske
  • satse på videreutdanning av personalet innen kreftomsorg, lindrende behandling, demens, omsorgsteknologi, rehabilitering og annet
  • jobbe for å øke kunnskapen om demes i befolkningen og legge til rette for at demente skal kunne bevege seg mest mulig trygt i nærmiljøet
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**