Stort ansvar krever rett bemanning!

Cato Christensen
Foto: Evje og Hornnes Venstre

Venstre er det eneste partiet i Evje og Hornnes kommune som har lovet å arbeide for å reversere endringene i bemanningsnormen i de kommunale barnehagene i høstens valg. Dette gjør vi fordi vi tror på en barnehage hvor barna blir sett og hørt, og de voksne har tid til å drive et godt og trygt pedagogisk arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kommunen hadde tidligere en bemanningsnorm hvor det var en grense på 6 barn per ansatt. Denne grensen er nå opphevet og for 2015 ble det budsjettert med 6,5 barn per ansatt. Siden bemanningsnormen ble fjernet i sin helhet betyr det at administrasjonen kan justere tallet etter behov. Slik ønsker ikke Venstre å ha det!

Ansatte i barnehagene har i dag mange oppgaver. De skal legge til rette for læring, lage mat, bytte bleier, leke og dokumentere. De skal møte hvert enkelt barn på deres følelser, spørsmål og utforskertrang. Samtidig skal de passe på at barna er trygge og utvikler seg. Vi trenger flere oppmerksomme øyne, ikke færre. Vi trenger flere lyttende ører, ikke færre. Vi trenger flere ansatte, ikke færre.

De ansatte har også en veldig viktig oppgave i å fange opp utfordringer knyttet til koordinasjon, språk og sosiale ferdigheter. Klarer man det kan man tidlig sette inn effektive tiltak slik at vi løser små utfordringer før de utvikler seg til store problemer. Samfunnsøkonomisk vil det derfor alltid lønne seg å investere i et godt barnehagetilbud.

Endringene i bemanningsnormen ble vedtatt i kommunestyret for en total innsparing på ca. 800 000 kroner. Vi mener at penger brukt i tidlig oppvekst gir best uttelling. Innsparing på dette området vil kunne føre til høyere kostnader for skole og barnevern på sikt. Derfor mener vi at barnehage ikke er den rette plassen å kutte for å få balanse i budsjettene.

Vi har lyttet til foreldrene. Vi har lyttet til de ansatte. Venstre tar opp kampen for økt bemanning. En stemme til Venstre er en stemme for barna.

Godt valg.

Cato Christensen
1. kandidat, Evje og Hornnes Venstre

Bjørn Petter Vennesland Kysnes
4. kandidat, Evje og Hornnes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**