Tanker om Askøyskolen

1247-02
Marit H Leirheim, Foto: Raftevoll

I kommunestyret igår (28. jan) ble Kvalitetsmelding skole diskutert. Dette er en rapport fra undervisningsavdelingen som gir en statusrapport for skolen det siste året. Hele meldingen kan du lese her: Kvalitetsmelding 2015.

I den forbindelse var Marit Leirheim vår representant i utvalget for oppvekst, på talerstolen og la frem Askøy Venstre sine kommentarer til planen.

Hele innlegget hennes.

“Vi i Venstre er glad for at vi hvert år for en slik statusrapport fra Askøyskolen. Vi erkjenner at en slik melding til en viss grad må være overfladisk, og ikke kan detaljert beskrive alle problemene og utfordringene. Slike beskrivelser må nødvendigvis komme i utvalget. Det er likevel noe som vi ønsker å kommentere.

Vi i Venstre deler undervisningsavdelingen sin bekymring rundt lesekompetansen i barneskolen. Vi vet at dette er noe som det arbeides med til dagen og vi vet samtidig at det er en kompleks problemstilling. Vi ser frem til oppfølging og oppdatering på konkrete tiltak i utvalget fremover.

Antall elever med spesialundervisning har en nedadgående kurve, noe som generelt sett er et positivt tegn. Men om en leser statistikken foregår den største andelen av denne undervisningen på ungdomstrinnet. Med vårt fokus på tidlig innsats, mener vi at det skal og bør være helt motsatt. Ekstra ressurser i form av spesialundervisning er best brukt og mest effektfullt om det dreies mot de første årene på barnetrinnet. Det er her grunnlaget skal bygges, og det er her det gir best effekt. Forskning støtter dette, og land vi liker å sammenligne oss med som scorer langt bedre enn oss på internasjonale tester har gjort denne omstillingen. Sammenhengen er etter vår mening åpenbar. Dessverre viser bruken av spesialundervisning at vi driver mest med brannslukking fremfor forebygging.

Vi i Venstre ønsker å satse på barn og unge ved å rette fokus og ressurser mot tidlig innsats. Mobbing, trakassering og skolevegring er utfordringer som vi tar på alvor. Skolen aleine kan ikke løse disse utfordringene. Hele lokalmiljøet og det enkelte hjem må være med å bygge gode, trygge lokalmiljø. Tidligere elever har fortalt sine triste historier fra skoletiden, senest på Askøykonferansen nå i januar. Det finnes dessverre barn på Askøy i dag som opplever og lever i lignende situasjoner med mobbing og trakassering.

Økt kompetanse og tidlig innsats er nødvendig for å redusere trakassering og mobbing. Sammen, kan vi bygge gode inkluderende oppvekstmiljø. Til det trengs det ansvarlige, kompetente voksne.

Vi i Venstre er opptatt av lærertetthet i skolen spesielt de første årene i grunnskolen. Askøy Venstre har ved flere anledninger tatt opp dette tema. På Stortinget har Venstre kjempet for økning i midler til kommunene for å øke lærertettheten. Det har de lyktes med og det er det siste året tilført 10 nye stillinger Askøyskolen, i 2016 er det øremerket enda flere stillinger. Det som bekymrer oss er at disse øremerkede stillingene ikke er med på å øke lærertettheten nevneverdig. Om det skyldes elevvekst og at det ikke ansattes nye lærere i tillegg til disse tilførte stillingene, er det en svært uheldig praksis som vi ønsker at rådmannen ser på.

Oppsummeringen som er gjort i meldingen stiller vi i Venstre oss helhjertet bak. Tiltak i skolen for å fremme demokrati og økt elevmedvirkning ønskes velkommen, tiltak for å forbedre lesekompetansen på mellomtrinnet og i grunnskolen ønskes velkommen, fokus på skolebibliotekene ønskes velkommen, økt fokus på tverrfaglig samarbeid med PP tjenesten og skolehelsetjenesten er tiltak som vi i Venstre støtter helhjertet.

Venstre vil følge med på utfordringene i Askøyskolen og stille spørsmål rundt fremdriften i utvalget for oppvekst fremover.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**