Interpellasjon: Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold

Foto: Inger Lunde Dalen

Fylkesårsmøtet i Haugesund vedtok en resolusjon om likestilling, inkludering og mangfold (LIM), og sa der at fylket må oppdatere sin LIM-plan. I kjølvannet av denne resolusjonen, mener jeg nå at det nå er på tide å følge dette opp lokalt. Spesielt fordi Sandnes kommune har hatt en mangfoldsplan som utløp i 2012, der det stod at “Sandnes kommune skal være en foregangskommune innenfor mangfold og likeverd” og at “Sandnes kommune skal være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle”. Planen er altså utløpt og det trengs derfor enten en ny plan eller ei revidering av den foreliggende. Derfor har jeg sendt inn denne interpellasjonen:

 

Interpellasjon om handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold

 

Til ordfører

 

Bakgrunn for saka

Sandnes kommune har ingen handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold: altså en LIM-plan. Sandnes Venstre mener at kommunen behøver en slik handlingsplan.

Kommunen er et samfunn og et møtested for både flyktninger, eldre, mennesker med demens, med psykiske lidelser eller med rus, og mennesker som lever ut mer komplekse identiteter. Men kommunen inneholder også mange tabuer, derfor behøver den en plan som tar høyde for alle mennesker og alle minoriteter. En LIM-plan er en helhetlig, overordnet strategi som sikrer alle grupper, uten å kategorisere eller særbehandle noen.

Flere kommuner i Agder-regionen har tatt dette på alvor, og har derfor laget slike planer.

 

Argumentasjon

Det er kommunens ansvar å sørge for at våre innbyggere sikres aksept, forståelse og bekreftelse i møte med offentlige instanser. Derfor skal en LIM-plan sikre et vern for de som føler seg urimelig behandla på bakgrunn av kjønn, seksuell orientering, fysiske og/eller mentale utfordringer, etnisitet etc.

Det er i de 20 første leveåra at man former sin identitet og definerer seg selv. Sandnes har svært mange i den alderen, og derfor vil en handlingsplan for LIM være ei særs god investering i deres mentale helse og velvære. De skal være trygge på at våre ansatte møter dem med åpne sinn og åpne armer, både i barnehager, skoler, barnevern og helsestasjoner med mer. Det fokuseres mye på psykisk helse. Dette viser at arbeidet med LIM bør prioriteres, og det vil være ei god samfunnsinvestering!

Noen vil spørre hvorfor det skal være nødvendig med en handlingsplan for noe som bør være vanlig folkeskikk. Dessverre er dette, for mange, ikke normal folkeskikk. Vi trenger bare ett tilfelle for å bevise at det er behov for en slik plan, men det er flere slike tilfeller daglig. Man trenger ikke gå lenger enn til utfordringa rundt hvorfor en ungdom kvier seg fra å ”komme ut av skapet”. Derfor trengs en handlingsplan, for å sikre at i alle fall kommunalt ansatte møter mennesker som medmennesker – uavhengig av deres forutsetninger.

 

Sandnes kommune sin visjon sier at vi skal være i sentrum for framtida. Framtida er mangfoldig og mangslungen. Derfor:

La oss være modige – ved å lage en slik handlingsplan.

La oss være sunne – fordi en slik plan dreier seg om helse og trivsel.

La oss være romslige – fordi en inkluderende kommune er et sted der folk ønsker å bo og bli boende.

 

Forslag til vedtak

Sandnes kommune skal utarbeide en handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold.

 

– Kjell Haavard Thrane Høie

Bystyrerepresentant

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**