Nei til industri på Øyas jordbruksareal!

"Øya" i Vefsn., Foto: Google-earth

Dyrkbar jord er en viktig nasjonal ressurs som dessuten er begrenset. Prosessen for dannelse av god matjord tar lang tid, og nedbygging av matjord er i all hovedsak en irreversibel prosess. Derfor har jordvern stor betydning i Norge, og må forsterkes, ikke undergraves.

Det er med stor undring vi i Vefsn Venstre registrerer at omdisponering av Øyas landbruksarealet til industriformål igjen settes på dagsorden i Vefsn kommune.

For å styrke kompetansen i norske kommuner, har det i løpet av 2016 blitt opprettet et skolering- og tiltaksprogram for lokalpolitikere knyttet til ivaretakelse av dyrket og dyrkbar mark. Det er ikke mer enn tre uker siden Vefsns kommunepolitikere har sittet på skolebenken.

De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. Stortinget krever bedre vern av matjord og har derfor vedtatt en ny nasjonal jordvernstrategi. Det er fastsatt at omdisponering av dyrka jord skal reduseres. Det er helt unødvendig å angripe attraktive jordbruksområder i Vefsn kommune fordi det faktisk foreligger alternative muligheter for etablering av industriarealer. Industriutvikling bør satse på arealer som ikke er dyrkbare og ikke har høyt biologisk mangfold.

Vefsn Venstre var ikke til stede på planutvalgsmøtet 31.mai der strategiske problemstillinger – kommunedelplan for Mosjøen var sak og fikk derfor ikke fremmet sitt syn på forslaget om å legge industrivirksomhet på landbruksarealet på Øya. Vefsn Venstre har kjempet for jordvern på Øya før og det fortsetter vi med i 2016 og tiden fremover.

Franziska Wika
Vefsn Venstre 01.06.2016

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**