Nei til ny årelang ørkenvandring

Kommunestyregruppa, sammen med leder i Grimstad Venstre, Foto: Grimstad Venstre

Leserinnlegget stod på trykk i Grimstad Adressetidende 13. oktober, og er ført i tastaturet av Arnt-Gunnar Tønnessen og Anne Mo Grimdalen.

Administrasjonen har blitt bedt om å sikre arealer til ny kirke som ledd i en langsiktig prosess. Det ble også vedtatt i kommunestyret 10 oktober.

Arealene som nå er aktuelle, er etter vårt syn optimale i forhold til eksisterende arbeidskirke som sto ferdig i 1979.

Fevik er i sterk utvikling, og vi har forståelse for ønsket om et større kirkebygg.

Det har vært grundige utredninger og forslag på tomtevalg. Ulike alternativer har blitt forkastet på grunn av innsigelser og protester. Dette har vært en årelang prosess. Nå er det viktig å komme videre.

Det er på denne bakgrunn Venstre ønsker å finne en realistisk løsning. Vi er utålmodige og ser derfor på ulike alternativer. Våre tanker er at en kan tenke seg et samarbeid der en kan kombinere kirke med et livssynsåpent seremonirom. Dette må kunne løses arkitektonisk og slik at bare kirkerommet ev. vigsles.

En NOU fra 2013- Det livssynsåpne samfunn, sier noe om kommunenes ansvar for å etablere egnede seremonirom. Kirkeforliket oppfordrer til et forsterket kommunalt ansvar og tar sikte på lovfesting av ordningen.

Da arbeidskirken sto ferdig, var det både bank og postkontor i bygget. Den samme kreative tanken mener vi er aktuell nå, ved at en kombinere kirke og seremonibygg.

Det må være en god løsning i vår tid at en er åpen og raus, og at en med respekt for hverandre, kan finne løsninger i fellesskap.

Når rådmannen i sin innstilling avviste forhandlinger om kjøp av tomt, var det av økonomiske grunner.

Skillet kirke–stat indikerer ikke økte økonomiske rammer for realisering av nye kirkebygg.

Det er heller ikke så lett å finne plass til nye investeringer i kommunebudsjettet

Derfor kan det virke som om det ligger langt fram i tid å realisere både kirkebygg og seremonirom. Vi tror at en kombinasjon av dette, er veien å gå.

Flere steder i landet tenker en i de baner. I Spikkestad i Røyken kommune er det f.eks. tatt i bruk et nytt kirke- og kultursenter med kirkelige rom, livssynsåpent seremonirom, kulturlokale og kafé. Dette kunne det vært flott å få til på Fevik.

Arnt Gunnar Tønnesen,

gruppeleder for Venstre

Anne Mo Grimdalen

leder av Grimstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**