Rv52 må gå utenom alle bygdesentra og ta hensyn til alle i Hemsedal

Veialternativer RV52 Hemsedal
Hemsedal, Hemsedal venstre

Planutvalget i Hemsedal har bedt om innspill til planprosessen og arealbruk før revideringen av kommuneplanen, og formannskap skal avgi høringsuttalsetil KVU for Rv52.

Vegvesenet anbefaler «Tottentunnel» (rød på bildet)

Hemsedal Venstre kjemper ikke for å få RV52 gjennom dalen, men vi har sagt oss villige til å ta belastingen for storsamfunnet, om de gjør belastningen så liten som mulig. Venstre kjemper for å få lagt veien utenom bygdesentra. Vi har prøvd å få krav om «Tottentunnel» inn i flere høringsuttalelser, men blitt blankt avvist av det politiske flertallet hver gang. Venstre gikk også ut før valget og stilte som krav om at veien legges utenom bygdesentra FØR annen utbygging, om RV52 ble en realitet. Det ville vekselsvis være for dyrt, og derfor ville ødelegge for at Rv52 ville bli stamvei, eller det har vært påstått at den løsningen allerede lå i Vegvesenets planer.

Det er derfor gledelig at Vegvesenet som alternativ 1 har foreslått lang tunnel utenom Trøym og Tuv. Også de mente at det var det beste alternativet. Dessverre følger de fortsatt den eksisterende kommuneplanen med veien like ved Ulsåk og gjennom planlagte nye boligfelt. Vi bør nå samle kreftene om å få flyttet den, og en eventuell stamveg, vekk fra Ulsåk og Lio.

Dette alternativet tar mye dyrket mark og slik veien er lagt vil den gi store lysforurensning til alle langs Jolheimsmyra, gå rett igjennom fremtidige boligfelt og gi en tunnel med mye stigning.

Hovedveien over Jordheimsmyra? (Lilla på bildet)

Vegvesenet alternativ 2 må avvises. I det forslaget skal RV52 krysse over Jolheimsmyra i 20 meters bredde og ta mye matjord, samt rasere en av Hemsedals viktigste kulturminner; løene som står på rekke og rad. Videre, i tunnel fra Imre og ut på dagens vei etter Bekkedalen. Der må det bygges nytt kryss og nærmest all matjord mellom sentrum og Skiheisbrua vil gå tapt. Så fortsetter alternativ 2 fra Vegvesenet i en kort tunnel under Hollekolten, over elva, og skal følge fjellet på sørsiden av Hemsila, før den kommer inn på dagens Rv52 overfor den nye Venåsbrua. Dette alternativet vil gjøre situasjonen enda verre for nærmest alle i Hemsedal, kun de som bor på Skogajordet blir skånet. Veien skal så gå videre rett ved Rjukanefoss og påvirke mulighetene for en eventuell utbygging i Røgjelia (Gummiskogen).

At dette ikke er avvist i formannskapets høring må skyldes en forglemmelse, og det er mulig for formannskapet å ta inn det før høringsuttalelsen sendes!

Løsning for hele Hemsedal (Blå eller grønn)

Hemsedal Venstre ønsker en løsning for HELE Hemsedal, også Ulsåk, Tuv og Lio, og som samtidig tar hensyn til jordbruket og matjorda. Vi ønsker veien tar av ved Mythekrysset og fortsetter på sørsiden av Torsetåsen. Ved å la innslaget til «Tottentunnelen» i øst i Vesletotten ganske høyt, vil tunnelen ha svært liten stigning. I vest bør den komme ut ved Lauvdøla, med videreføring på sørsiden lengst mulig unna Lio.

Nedenfor er alternativene tegnet inn i Google Earth. Klikk på bildene for å få store bilder.

Veialternativer RV52 Hemsedal

Fra side 43 i KVU utarbeidet av Statens Vegvesen

Vegvesenets alternativer i KVU for RV52 gjennom Hemsedal
Vegvesenets alternativer i KVU for RV52 gjennom Hemsedal
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**