Program 2023

Arealbruk

Naturen er vår viktigste resurs og den må ivaretas på alle måter. Framtidig utbygging bør skje i sentrale områder og heller i høyden enn i bredden. Det gir bedre utnyttelse av infrastruktur, mindre transportbehov og bevarer mer av sårbar natur. Venstre tror at tiden for nye store hyttefelt er forbi.

Hemsedal Venstre vil

 • Gjennomføre en “planvask” ifm. revidering av arealplanen og oppdatere til dagens krav
 • Begrense spredt bolig og hyttebygging
 • Arbeidet med arealplanen må begynne med at kommunen legger klare føringer og prioriteringer for arealbruk, før innspillsrunden.
 • Alle terrenginngrep skal være så skånsomme som mulig. Bygninger og veier skal tilpasses eksisterende terreng og ikke motsatt.

Miljø og klima

Venstre vil gjøre Hemsedal til en miljø– og klimavinner. Som reiselivs- og landbrukskommune er vi avhengige av naturen. Et sterkt fokus på miljø, klima, og tradisjonelt naturvern er av største betydning for Hemsedal. Vi arbeider for å stoppe klimaendringene, for å bevare mangfoldet i naturen og for å gjøre det enklere å leve miljøvennlig.

Hemsedal Venstre vil:

 • Nordfjella bør få en formell vernestatus.
 • Utnytte husdyrgjødsel til biogass.
 • Tilrettelegge bedre for resirkulering at avfall.
 • Nye kommunale bygg må tilpasses fremtidens miljøkrav, og eksisterende bygningsmasse må bli mer miljøvennlig.

Landbruk

Landbruket har stor betydning for bygda og er en viktig næring. Den holder kulturlandskapet i hevd, gir bosetting i hele bygda, sikrer biologisk mangfold og matproduksjon. Landbruket er også viktig for fremtidens klima og vil møte nye krav og utfordringer. Det må vi være forberedt på.

Hemsedal Venstre vil:

 • Styrke og sikre landbruket ved å være i front for et klimavennlig landbruk i samarbeid med fagmiljøer og bondeorganisasjonene
 • Opprette et program for å lette generasjonsskifter og overdragelser av gårder
 • Gi konkret støtte til stølsdrift og utmarksbeiting slik at det kan bevares.

Næringsliv

Hemsedal er avhengig av flere faste arbeidsplasser, særlig kompetansearbeidsplasser. Dagens teknologi gjør at tjenester kan utøves like godt langt fra byer og sentra. Samtidig gjør vårt reiselivsprodukt oss attraktive for alle bedrifter.

Hemsedal Venstre vil:

 • Legge til rette for et mer mangfoldig næringsliv.
 • Støtte etablering av et kontorfellesskap med tilbud til hyttehemsedøler og de som kan jobbe digitalt og på distanse
 • Styrke bedriftene som utvider reiselivsproduktet.
 • Prioritere lokale kommunale innkjøp.

Reiseliv

En utvikling av reiselivsproduktet for sommerhalvåret er vesentlig for å skape helårsarbeidsplasser. Målet er en stor familiebasert turisme i og i samspill med naturen. Minst halvparten av turistveksten skal komme fra aktiv sommerturisme. Reiselivet må i framtiden i større grad stå på egne bein med mindre kommunal økonomisk støtte.

Naturen, bufe og ville dyr har en tålegrense for hvor mange gjester den tåler. En helhetlig plan og evaluering av turismen

Hemsedal Venstre vil:

 • Det er bedre å utvikle kvaliteten på reiselivsproduktet, enn å øke størrelsen.
 • Etablere en plan for besøksforvaltning.
 • Lage en strategisk plan der skiløyper, stier og sykkelstier klassifiseres og prioriteres.
 • Grunneiere som avstår grunn til sti- og løypeformål skal ha en erstatning.
 • Oppfordre til en reorganisering av HUS og HTTL slik at de blir bedre tilpasset dagens næringsliv og behov. Kommunen bør trekke seg ut av styrene i disse organisasjonene

Utvikling Tuv og Røggelia/Gummiskogen

Det er siste året presentert store og visjonære planer for utvikling av Tuv og Røggjelia/Gummiskogen. Det er bra og muligheten er mange, men det må gjøres etappevis med kløkt og respekt for naturen.

Hemsedal Venstre vil:

 • En eventuell utvikling må skje på naturens premisser og ta hensyn til Gummiskogens posisjon som identitetsbærer av skogbasert offpiste skikjøring i Hemsedal.
 • Prioriterer utvikling sentralt og ett sterkt sentrum.
 • Vi kan ikke ta stilling til utvikling av Røggjelia/Gummiskogen, før vi ser mer konkrete planer.

Sentrumsutvikling Trøym

Trøym er bygdas hjerte. Det er her det er mest handel og her reiselivet startet. Fyri og sentrumløypa binder skisentret sammen med Trøym og gir muligheter for utvikling av sentrum til beste for innbyggere, helårs næringsliv og turister. Prosjektet Smart fjellbygd vist at Trøym har mulighet til å bli en landsby med urbane kvaliteter i nærhet og i pakt med naturen.

Hemsedal Venstre vil:

 • Sikre regulering av tilstrekkelig offentlig arealer øst for Trøymsåni
 • Skape grunnlag for næringsutvikling og boligbygging i Trøym sentrum
 • Tillate noen fritidsenheter i sentrum vest for Trøymsåni
 • Skape grunnlag for økt handel, flere helårsbutikker og pulserende liv med restauranter og kafeer.

Åpenhet og inkludering

folkevalgte er ombud for bygdas befolkning og skal se til hele bygdas og alle innbyggeres beste. Økt åpenhet vil bidra til at borgerne får bedre innsyn i den politiske beslutningsprosessen og derigjennom økt tillit til at politiske beslutninger tas på rett grunnlag.

Hemsedal Venstre vil:

 • Jobbe for en stor åpenhet i alle kommunale og politiske prosesser.
 • Bedre de kommunale systemene for postjournalen og arkiv for å forenkle innsyn i dokumenter.
 • Det skal være stor takhøyde for kritikk av kommunens arbeid og prosesser. Kritiske stemmer skal bli godt ivaretatt.

Skole / Barnehage / SFO

Tillitsforhold mellom skole, barn og foreldre må styrkes, slik at alle barn og foreldre føler trygghet og det blir et stabilt godt lærings- og arbeidsmiljø.

Hemsedal Venstre vil:

 • Styrke skolehelsetjenesten
 • At det etableres barnehager i alle tre bygdesentrene og ønske private barnehager velkommen.
 • Flytte idrettsplassen til skolen når kunstgresset skal byttes

Boligbygging

Hemsedal har hatt en sterk befolkningsvekst og det forventes at den veksten fortsetter. Dette har skapt en press på boligmarkedet med høye priser.

Hemsedal Venstre vil:

 • I økt grad slippe til private bolig- og tomteutviklere.
 • Fortette i områder hvor det allerede er infrastruktur.
 • Utvikle rimelige tomter og leiligheter med lav inngangspris.
 • Begrense spredt boligbygging

Kommunereform

Som liten kommune har vi et stort demokratisk underskudd. Dels ved at mange av kommunens oppgaver settes bort til IKS eller andre vertskommuner, eller fordi det dannes uformelle nettverk og maktstrukturer. Kommunen har også vanskeligheter med å tilby hele stillinger og er sårbare ved sykdom eller når folk slutter.

Hemsedal Venstre vil:

 • Gjennomføre kommunestyrets vedtak fra 2015 og lage en grundig gjennomgang av alle interkommunale samarbeid.
 • Utrede muligheten for kommunesammenslåing med ei eller flere Hallingdalskommuner.

Seniorpolitikk

Venstre vil skape en trygg og verdig eldreomsorg. Eldre må i større grad ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Det trengs et mer fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov.

Hemsedal Venstre vil:

 • Sørge for alternative boformer.
 • Gi eldre mulighet til å bo hjemme om de ønsker det.
 • Gi de eldre gode mulighet til deltagelse i ulike aktiviteter.
 • Tilrettelegge for at de eldre skal kunne bidra med sine kunnskaper og erfaring.

Kultur og aktiviteter

Hemsedals befolkning er blant Norges friskeste. Et variert idretts- og fritidstilbud til innbyggerne er en viktig forutsetning for god livskvalitet i hverdagen.

Hemsedal Venstre vil:

 • Støtte eksisterende og nye kulturaktiviteter så de kan etableres som faste tilbud.
 • Legge forholdene til rette for utstrakt bruk av kultursalen
 • Kulturaktiviteter for barn skal gis prioritet.
 • Legge til rette for et idretts- og fritidstilbud for alle.