Oppdatering fra fylkestingsgruppa

Med et visst vemod behandlet Fylkestinget i Sør-Trøndelag sitt siste budsjett, i november. Budsjettet for 2018 vil nemlig bli behandlet av fellesnemnda for Trøndelag. I Fylkestingets møte var definitivt budsjettet en av de store sakene. I tillegg kom kontrollkomiteens forvaltningsrapport om miljøpakken, og sist men ikke minst ble handlingsplan for samferdsel behandlet.

Vi i opposisjonen (H, V. FrP) la ned et stort arbeid i utarbeidelse av budsjettforslag – til tross for en av Arbeiderpartiets medlemmers kommentar: «Hvorfor i all verden gjør dere det, det blir jo ikke vedtatt likevel».

Sjer deinn. Vi kunne jo sittet helt stille og bare stemt imot; men vi benyttet altså muligheten både til påpeke det vi mener er en uheldig utvikling i posisjonens framlegg, og til å tillate oss å komme med det vi mener er gode ideer.

Frykten er at de dukker opp som posisjonens forslag ved neste korsvei, men det må vi tåle.

I tillegg til at vi fortsetter å hamre på at det må gjøres mer for at flere elever i videregående skole skal velge yrkesfag og fullføre vgs., har vi vært opptatt av vedlikeholdet på våre veier.

Alle meldinger går ut på at veiene blir stadig dårligere, vi har ikke penger nok til å stanse forfallet.

Vi opplever det som svært alvorlig. Det går ut over trafikksikkerhet, det går ut over næringslivets muligheter til å få brakt sine produkter ut til kjøperne, og det går ut over tryggheten for alle som bor i distriktet for at de skal kunne ha trygg framkommelighet i framtiden.

Det vi da gjorde, var å se på hva Fylkeskommunen har av fonds det kunne være mulig å bruke av. Vi har et rentefond, der vi setter av penger som skulle vært brukt til renter gitt at renten var 4 %. Det er vel ingen som tror på en slik rente kommende år, vi mener det er bedre å vedlikeholde noe vei for de pengene framfor å la dem stå. Likedan har Fylkeskommunen vedtatt et krisefond i tilfelle det skal skje uhell på veinettet som trenger umiddelbar handling. Vi mener det må være bedre å hindre at slike uhell skjer ved å vedlikeholde før sammenbrudd.

I tillegg reduserte vi noe på Fylkeskommunens disposisjonsfond, også for å avhjelpe den kritiske situasjonen vi har på våre veier.

I tillegg til veisatsingen fikk vi også plass til å øke budsjettet for yrkesutdanning med fire millioner og øke kulturbudsjettet med to.

Det blir små midler i sammenligning med veisatsingen, men det ville kunne gjort mye for yrkesfagelevenes muligheter til å få god oppfølging, og vi kunne støttet mange kulturtiltak for to millioner. Kulturtiltakene vi foreslo å styrke var 500 000 mer til frivilligheten, 300 000 ekstra hver til Kosmorama og Tråante 2017, 200 000 pluss hver til Vang gravfeltet, biblioteksatsing og Litteraturhuset, samt 100 000 påplussing hver til Jødisk museum, Nidaros pilegrimsgård og Verdensarvsenter.

Når votering skjer pakkevis får vi altså ikke støtte for noen av våre forslag, vi gjorde imidlertid vårt for å argumentere for det vi mener er tiltak som vil tjene folk i fylket.

Når vi kom til handlingsplan for samferdsel ønsket vi å konkretisere veiutfordringene mer. Vi ønsket å presisere hvilke veistrekninger vi kunne hatt mulighet til å rehabilitere, og vi ønsket en oversikt over de mindre fylkesveiene det ikke er plass til i dagens finansiering. Det fikk vi heller ikke flertall for, men vi mener dette er saker vi må jobbe videre med, både å få en samlet konkret oversikt over de problemene vi har med veistandarden i fylket, og et forsøk på å se hva må til for å få til en akseptabel løsning.

Videre ønsker vi å jobbe videre med den videregående skolen, Mye er bra, men ennå er det elever som faller utenfor, som ikke fullfører eller som velger feil. Vi ønsker også å se på mulighetene for et friere skolevalg, nå er alle bundet til å søke på sin nærmeste skole, og det er ikke nødvendigvis det som tjener eleven mest.

Vanligvis går forvaltningsrapporter gjennom i fylkestinget uten videre debatt. Så ikke denne gangen. Tove, som leder kontrollutvalget, la fram Forvaltningsrapport om Miljøpakken og utvalgets forslag om bl.a. å uttrykke bekymring for manglende framdrift i prosjektene i Miljøpakken. Dessuten foreslo kontrollutvalget å be om at møtene i kontaktutvalget for Miljøpakken (der fylkeskommunen, Trondheim kommune og samferdselsetatene møtes) blir åpne møter.

Allerede samme kveld ringte Statens vegvesen til Trondheims ordfører og fortalte at slik blir det. Så nå kan alle som vil delta på Miljøpakkemøtene, inkludert media. Det nytter å stå på for åpenhet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**