Regionsenter og samarbeid på Nordmøre viktigst

"Ragnhild Helseth"

Kristiansund må fremover prioritere sin oppgave som regionssenter og styrke samarbeidet mellom kommunene på Nordmøre, var Venstre sin holdning da sak om oppfølging av regionreform ble behandlet i Formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Ragnhild Helseth fremmet et alternativt forslag til rådmannens innstilling da Formannskapet i sitt møte 24.januar behandlet sak om regiontilknytting. Saken kom opp som videre oppfølging av Bystyrets vedtak om endret regiontilknytting.

Venstres forslag
Ragnhild fremmet følgende forslag:
-Formannskapet tar fylkestingets vedtak av 13.12.16 om at Møre og Romsdal bør bli en egen region til orientering.
Kristiansund vil fremover prioritere sin oppgave som regionssenter og styrke samarbeidet mellom kommunene på Nordmøre.
-Samtidig vil Kristiansund arbeide for at det kommer inn en merknad i forbindelse med stortingsbehandlingen av regionreformen der vi ber om at det gjøres en utredning om hvilke muligheter en eventuell sammenslåing mellom Møre og Romsdal og Trøndelag kan gi.

Forslaget fikk Venstre og Senterpartiet sine stemmer i Formannskapet.
Rådmannens innstilling alternativ 2 fikk flertall.

Rådmannens innstilling

Alternativ 1
Som følge av fylkestingets enstemmige vedtak 13. desember 2016 om at Møre og Roms-dal bør bestå som egen region, går Kristiansund videre i prosessen med å søke regiontil-knytning til Trøndelag i samsvar med bystyrets vedtak 8. november 2016 (PS 16/84) «Dersom Møre og Romsdal ikke vil inngå i en større region med Trøndelag, vil Kristiansund jobbe for at så mange som mulig av Nordmørskommunene inngår konkrete samtaler og forhandlinger med Trøndelag og snarest berede grunnlaget for en søknad om endret regiontilhørighet».

Alternativ 2
Formannskapet tar fylkestingets enstemmige vedtok 13. desember 2016 om at Møre og Romsdal bør bli en egen region til etterretning og avslutter prosessen med søknad om regiontilknytning til Trøndelag.
Hvis formannskapet vedtar alternativ 1 i innstillingen, tilrår rådmannen følgende:
1.1. Kristiansund vil i første omgang ta initiativ til en samordnet prosess sammen med Aure, Halsa, Smøla, Surnadal og Rindal som alle har gjort vedtak om ønsket regiontilknytning til Trøndelag.
1.2. Kristiansund kommune anbefaler at ordføreren i Kristiansund leder arbeidet i nært samarbeid med de aktuelle kommunene, og at rådmannen i Kristiansund sørger for tilstrekkelig saksbehandlingsressurs.
1.3. Forutsatt at fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag er positive til initiativet, anbefaler Kristiansund at det sendes felles søknad til kommunal- og moderniser-ingsdepartementet om at det snarest settes i gang en utredning om fylkesgrense-justering der Kristiansund, Aure, Halsa, Smøla, Surnadal og Rindal blir en del av den nye Trøndelagregionen.
1.4. Dersom den nasjonale prosessen rundt regionreformen gjør det aktuelt, vil Kristian-sund ta initiativ ovenfor Averøy, Gjemne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**