Venstres veivalg fram mot Stortingsvalget i 2017

Årsmøte i Vefsn Venstre 2017, Foto: Vefsn Venstre

Det er mye som skiller et sosialliberalt parti fra andre. Venstre ønsker en stat som aktivt bekjemper sosial urettferdighet i samfunnet. Samtidig ønsker vi å unngå at staten og utvalgte interesseorganisasjoner får for stor makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunnet.

Samfunnet forandrer seg stadig hurtigere, og det gjør det enda viktigere å klargjøre hvilke prinsipper som ligger til grunn for et sosialliberalt standpunkt.

Globaliseringen skaper behov for en politikk som er universell og ikke begrenset av landegrenser, og menneskeskapte trusler mot livsgrunnlaget på jorden gjør det tvingende nødvendig med en radikal miljøpolitikk.

Ønsket om frihet og retten til å mene ting kan aldri stoppes. Men balansen mellom frihet og trygghet utfordres av misbruk av teknologi, av frykten for politisk motivert terror, organisert kriminalitet, og på den annen side en stadig økende overvåking for å møte disse truslene.

Vår tids største utfordringer er knyttet til klima, migrasjon og fattigdom. Venstres 10 liberale prinsipper er det ideologiske fundamentet for vår politikk, og når de politiske utfordringene blir globale, må det sosialliberale samfunnssystemet følge etter. Dessverre ser vi økt nasjonalisme og proteksjonisme som et stadig vanligere svar på disse utfordringene.

Venstre søker globale løsninger der andre partier ønsker stengte grenser og isolasjon.

Som parti med en lang historie og stolte tradisjoner må vi motarbeide alle negative holdninger som skaper splid og splittelse.

Derfor vil det være helt utelukket å støtte eller være del av et regjeringssamarbeid med FrP etter valget i 2017.

Vefsn Venstre mener at Venstre bør gå til valg på at Norge skal få en regjering bestående av H, KrF og Venstre som vårt foretrukne regjeringsalternativ. Vi mener at en blågrønn regjering vil være en moderne og fremtidsrettet regjering som tar det grønne skifte på alvor, som setter kunnskap på dagsorden, og som vil bidra til å bygge felles verdier uavhengig av etnisitet eller religion. Samtidig lukker vi som sentrumsparti i utgangspunktet ikke dørene for andre partier dersom det kan sikres gjennomslag for mest mulig av Venstres politikk.

Årsmøte i Vefsn Venstre, 25.1.2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**