Et skritt mot nøytrale seremonirom

Steffen Falkevik

Astrid Thea Ulvestad møtte i bystyret 02.02.17 og sendte på forhånd inn en interpellasjon til Ordføreren med et ønske om å fremskaffe nøytrale seremonirom i Ålesund. Ordføreren var positiv, og Venstre fikk med seg et enstemmig bystyre til å sette ned et slikt utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Astrid Ulvestad, 8. kandidat for Ålesund Venstre

Bystyret ber ordføreren sørge for at det snarest oppnevnes et utvalg for utarbeidelse av oversikt over egnede seremonirom i kommunal regi som alle kan bruke, spesielt tilpasset for gravferdsseremonier og for offentlige sorg- og minnemarkeringer. Utvalget gir også innstilling om eventuelle justeringer av eksisterende lokaler, om relevante servicetjenester fra kommunen ved bruk av lokalene og om framtidig bygging av flerbruksbygg som felles seremonihus for innbyggere som ikke kan bruke kirken til seremonier. I utvalget bør representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn være med.

Interpellasjonen kan du lese her:

Gravferdsloven ble revidert i 2012, og formålsparagrafen lyder nå slik: «§1: Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion og livssyn».

Etter at kunstforeningen flyttet fra kulturhuset, står det nå ledig lokaler som kan nyttes til gravferder for de som ikke tilhører kristne livssyn. Venstre ønsker at slik bruk vurderes.

Vi mener det snarest bør oppnevnes et utvalg for utarbeidelse av oversikt over egnede seremonirom i kommunal regi alle kan bruke, spesielt tilpasset for gravferdsseremonier og for offentlige sorg- og minnemarkeringer.

Utvalget gir også innstilling om eventuelle justeringer av eksisterende lokaler, om relevante servicetjenester fra kommunen ved bruk av lokalene, og om framtidig bygging av flerbruksbygg som felles seremonihus for innbyggere som ikke kan bruke kirker til seremonier.

Utvalget bør bestå av politisk oppnevnte og representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn i kommunen som kan representere brukere av seremonirommene, mener Venstre. Vil ordføreren se til at et slikt utvalg oppnevnes?

 

Ordfører svarte positivt til forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**