Venstre vil sikre den sørsamiske befolkning sin rett til levende språk, kultur og tamreindrift

Årsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2017
Årsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2017, Foto: Marthe Strickert

Politisk uttalelse vedtatt av Nord-Trøndelag Venstre og Sør-Trøndelag Venstre på fylkesårsmøtet 5. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Den sørsamiske befolkningen er urbefolkningen i Trøndelag, og har preget samfunnet og naturen i vår region i mange år. De er i dag i en situasjon hvor deres språk, Sørsamisk, er et av de mest truede talespråk i verden. Norge har forpliktet seg til å sikre sørsamenes språk, kultur og næring, og det forplikter oss til å iverksette tiltak for at dette blir oppnådd. Trøndelag har her et stort regionalt ansvar, og det vil Nord-Trøndelag Venstre og Sør-Trøndelag Venstre følge opp politisk. På samme vis som Venstre har fulgt opp arbeidet med å realisere Samien Sitje på Snåsa, en satsning som vil få stor betydning for å ivareta og utvikle sørsamisk kultur.

Naturlige tiltak for å styrke arbeidet med å sikre sørsamisk som et levende språk, vil være å prioritere utdannelse av sørsamisk språklige lærere, førskolelærere og å opprettholde sameskolene. Samt å stimulere til å øke tilgjengeligheten av litteratur på sørsamisk, ved bibliotekene i Trøndelag.

Reindrifta som er sørsamenes kulturbærer, er helt avgjørende for at sørsamisk som levende språk skal kunne overleve. Næringa er truet på mange vis, blant annet på grunn av mange arealinngrep som beskjærer beiteområdene. Det er derfor av avgjørende betydning at arealinngrepene reduseres, slik at reindrifta får store nok arealer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**