Sluttbehandling av Lie- prosjektet

Lie, Foto: Signy Gjærum

I forbindelse med sluttbehandling av reguleringsplanen for Lie- prosjektet la Signy Gjærum (V) fram følgende forslag satt opp mot Hovedutvalgets innstilling – med slik begrunnelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Av hensyn til kirken foreslo jeg i pkt 1 at bebygd areal i L – en foran kirken reduseres slik at ubrutt , åpen sikt- og forbindelselinje fra kirken til Louisesgate blir opprettholdt. En slik føring burde ligget til grunn tvers gjennom planprosessen og det er et mysterium at slike føringer i forhold til kirken og også hensynet til Kverndalen ikke er bedre ivaretatt.

Den helt uvanlig lange fasaden mot øst er godt og vel 100 meter lang og i realiteten en ubrutt fasade selv med de fasadegrep det nå i sluttfasen er vist til . Sett fra Kverndalens nedre torg blir blir det 4 sokkeletasjer. Det bidrar ikke positivt til Kverndalen som har kvaliteter vi i noen år har vært litt blinde for. Det burde være mulig å bryte sokkeletasjene også – for å oppnå sikt – og forbindelseslinje mellom Kverndalen og Louises gate. Ideelt skulle sokkeletasjene vært brutt flere steder. Dette er tatt opp i pkt 2

Grunnforholdende er spesielle, de er krevende i seg selv og i særdeleshet sett i forhold til kirken. Vi vet at grunnvannstanden ikke under noen omstendighet må synke under treflåtene kirken står på, slik at det kommer luft til med påfølgende råteutvikling. Det må gjøres systematiske målinger av stabilitet og grunnvann både før, underveis og etter byggeprosessen.

Mitt pkt 3 peker tok opp anbefalinger fra geoteknisk rapport og forsterker dagens bestemmelser. Pkt 1 og 2 åpner for å finne løsninger som vil heve kvaliteten på prosjektet.

Forslaget

Hovedutvalget for teknisk sektor sin innstilling vedr Detaljregulering for et område øst for Louisesgate på Lietorvet, med tillegg av notat datert 3.01.17, vedtas med følgende endringer som blir å innarbeide i bestemmelsene.

1. Øst- vestgående del av prosjektet reduseres slik at ubrutt sikt- og forbindelseslinje fra kirken til Louisesgate opprettholdes.

2. Nord- sydgående del av prosjektet skal også hva gjelder de fire sokkeletasjene (sett fra Kverndalen) søkes brytes opp i retning øst/ vest for slik å ivareta sikt- og forbindelseslinje Kverndalen- Louisesgate.

3. Bestemmelsene forsterkes i tråd med anbefalinger lagt fram i geoteknisk rapport

2.1 REKKEFØLGEKRAV
3. Tiltak etter planen skal utføres på en slik måte at det ikke påføres skadelige rystelser og ikke oppstår endring av grunnvannstand ( erstatter: oppstår minst mulig rystelser, endringer av grunnvannstand) eller annen påvirkning på tilstøtende områder, spesielt hensyn skal tas til de spesielle grunnforhold rundt Skien kirke.

2.2 DOKUMENTASJONSKRAV
2. 2.3 Grunnforhold og krav om geotekniske vurderinger
(…) Når alle sikringskonstruksjoner er dimensjonert, skal områdestabiliteten dokumenteres med detaljerte stabilitetsberegninger og grunnvannsmålinger ( poretrykksmålinger )

Gjærum (V)

Forslaget fikk 4 stemmer, Venstres representanter ( 2) samt Rødt (1) og Uavh (1)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**