Politiske uttalelser fra fylkesårsmøtet

På fylkesårsmøtet 4.-5. februar ble det vedtatt fire felles uttalelser sammen med Nord-Trøndelag Venstre.

De fire politiske uttalelsene som ble vedtatt var:
Raskere og billigere buss og bane
Venstre vil sikre den sørsamiske befolkning sin rett til levende språk
Flytt Landbruksdirektoratet til Steinkjer
Venstre krever et kompetanseløft i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Raskere og billigere buss og bane

God samferdsel med gode kollektivløsninger er grunnleggende for at Trøndelag skal fungere som en samlet region.

Trønderbanen på strekningen Oppdal – Steinkjer må rustes opp og ha hyppige avganger for å være et reelt alternativ til bilen. Strekningen Trondheim – Steinkjer og Merkåkerbanen må elektrifiseres.

Det må legges dobbeltspor mellom Trondheim og Værnes med tunnelløsning fra Ranheim til Hommelvik. Dette vil regionen et raskt flytog med avganger hvert 15. minutt. Det må komme et knutepunkt for jernbane og buss på Ranheim.

I Trondheim har staten bevilget 41 millioner ekstra i belønningsmidler i 2017. Venstre vil senke prisen på månedskort med 100 kroner.

Øvrig kollektivtilbud som buss, ferje og hurtigbåt må også bli bedre, drives fossilfritt innen 2025, og være konkurransedyktige på pris.

Venstre vil sikre den sørsamiske befolkning sin rett til levende språk. Uttalelsen kan leses her.

Flytt Landbruksdirektoratet til Steinkjer

Å flytte statlige arbeidsplasser ut fra hovedstadsregionen er et aktivt tiltak for å redusere sentralisering av makt og myndighet, samtidig som det styrker distriktenes levedyktighet og påvirkning. Det er behov for varierte virksomheter for å beholde attraktive og livskraftige regioner. Norge har flere regionssentra som kan ta imot disse virksomhetene, og slike arbeidsplasser vil bidra til et mer variert arbeidsmarked lokalt. I tillegg vil statlige arbeidsplasser føre til at nye virksomheter vokser frem, og styrke utdannings- og forskningsmiljøene der etableringen finner sted.

Venstre mener Finanstilsynet og Landbruksdirektoratet er institusjoner som er aktuelle for etablering andre steder i landet. I Midt-Norge står landbruket og landbrukskompetansen sterkt, og Venstre mener Steinkjer vil være et naturlig sted for Landbruksdirektoratet.

Venstre krever et kompetanseløft i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Samhandlingsreformen ble iverksatt for vel 4 år siden for å få et bedre og et mer helhetlig tilbud i helse- og omsorgstjenesten.

I mange kommuner debatteres helse- og omsorgstilbudet heftig, og det er mangel på ressurser. Gjennomsnittsalderen i befolkningen øker, og i tillegg må kommunene i dag håndtere alvorlige diagnoser som kreft, rusbehandling og alvorlige psykiske lidelser. Det er nå færre sengeplasser for disse lidelsene i sykehusene.

Venstre vil at pasienter skal klare seg i sine egne hjem så langt som mulig, men i denne debatten må vi også huske at døgnet har 24 timer, og i en del tilfeller trengs det trygge omsorgs- og pleietilbud som ikke kan gis i egne hjem. Hensynet til brukerne og de pårørende må telle mer i prioriteringene enn de økonomiske forholdene

Hverdagsrehabilitering med utgangspunkt i egne hjem og innføring av velferdsteknologi er trukket inn i denne debatten. Aktiv og god hverdagsrehabilitering, behandling og oppfølging av alvorlig lidelser og bruk av velferdsteknologi krever at både bruker, pårørende aller mest pleie- og omsorgspersonalet har den nødvendige kompetanse til å gjennomføre og følge dette opp.

Venstre ser derfor et stort behov for å øke kompetansen i helse- og omsorgssektoren

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**