Pål Farstad i fire nye år

Stortingsrepresentant Pål Farstad

Det valget som står foran oss nå er om vi fortsatt vil bruke Pål Farstad sin politiske kompetanse og personlighet til videre utvikling for Nordmøre. Vi trenger Pål Farstad i fire nye år på Stortinget, skriver Ragnhild Helseth, varaordfører og listekandidat til stortingsvalget 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Overbevise velgerne er vår jobb
Meningsmålingen for Møre og Romsdal som ble lagt frem i Tidens Krav (TK) torsdag 4. mai 2017, utført av InFact på
oppdrag av avisa, gir bekymring for oss Venstrefolk. Bekymringen gjelder selvsagt målingen, men verre er det at vi ikke har greid å få frem resultatene Venstre og Pål Farstad har greid å få til i inneværende stortingsperiode, og dermed overbevise velgerne om at vår region trenger Pål Farstad på Stortinget i fire nye år.

Venstre lekker
Avisa gjør også en analyse av målingene mellom de ulike partiene. Her kommer det frem at Venstre er det partiet
som taper flest velgere til de andre partiene, og da særlig til Senterpartiet. Dette er alvorlig for Venstre.

Det er med respekt vi registrerer den store oppslutningen Senterpartiet ligger an til å få. De har greid å holde oppmerksomheten på saker på en måte som velgerne liker.

Hvorfor ikke Venstre?
Hva er det så som gjør at de ikke liker Venstre? Er det vår posisjon på Stortinget der vi, sammen med KrF har en samarbeidsavtale med de to regjeringspartiene FrP og H? Er det resultatene av Venstre sine forhandlinger? Er det stortingsrepresentant Pål Farstad vi ikke er fornøydmed? Jeg stiller spørsmålet med ståsted Kristiansund og Nordmøre og tillater meg å gi noen svar selv.

Fremragende Pål Farstad
Spørsmålet om Pål Farstad kan raskt svares ut på vegne av mange: vår stortingsrepresentant har gjort en fremragende innsats. Han har gjennom løpende tett kontakt lokalt fulgt opp saker og fått gjennomslag. Det har han klart fordi han er dyktig og pågående, og fordi han sitter i posisjon til å påvirke.

Farstad sitter i Næringskomiteen. Her har han blant mange viktige saker fått gjennomslag for viktige saker i fiskeripolitikk, i landbruksforhandlinger, i arbeid for små- og mellomstore bedrifter, for reiseliv.

Venstre sin posisjon gjennom samarbeidsavtalen med regjeringspartiene har gjort det mulig å forhandle frem saker som Venstre brenner for. Det er den posisjonen Farstad til fulle behersker og har utnyttet til beste for befolkningen.

Venstres politikk er Pål Farstad sin politikk
Så er det partiet Venstre. TK skriver på lederplass 4.mai 2017 at -«Farstad har vært den politikeren på Mørebenken som etter vår oppfatning har betydd mest for Nordmøre, men det hjelper nok lite når det partiet han representerer har fremstått som et viljeløst haleheng til regjeringen i svært viktige saker for Nordmøre».

Viljeløst haleheng? Det er det motsatte som er tilfelle. Venstre har gjennom sin posisjon fått gjennomslag for viktige saker for nasjonen og for vår region.
For å ta landbrukspolitikken, der små og mellomstore gårdsbruk er av stor betydning for Nordmøre, her har Pål Farstad i sitt arbeid fått gjennomslag. Han har vært kåret av avisa Nationen som den mektigste i landbruksforhandlingene.
Han har sikret midler til NORSØK på Tingvoll, et av de viktigste kompetansesentra vi har på Nordmøre.

Næringspolitikk
Når det gjelder fiskeripolitikk så er nei til konsekvensutredning i Lofoten, Senja og Vesterålen og Mørefeltene vært en grunnpremiss i samarbeidsavtalen. Nå begynner FrP i valgkampen å rasle med sabelen hva gjelder Mørefeltene. Her har Pål Farstad allerede sagt nei høyt og tydelig, Mørefeltene er det viktigste gyteområde for sild som igjen er viktig mat for torsken.Farstad tar havets gjenvinnbare ressurser på største alvor til beste for kommende generasjoner.

Reiseliv er et satsingsområde for osspå Nordmøre. Pål Farstad er saksordfører for Reiselivsmeldingen som nå er under utarbeiding. Med tett kontakt lokalt har vi muligheten til å gi innspill tidlig i prosessentil han som sitter så sentralt og fører pennen.

Høyere utdanning
Høyere utdanning er en fanesak for Pål Farstad og for Venstre. Og Farstad harvist gjennomslagsevne. Høgskolesenteret er blitt tilført midler gjennom stortingsperioden i stor grad takket være Venstres stortingsrepresentant. Campus Kristiansund er den andre store saken der Pål Farstad står i bresjen for å kjempe frem gjennomslag for realisering av et permanent høyskoletilbud i Kristiansund.

Kulturpolitikk
For lokal kulturpolitikk er det av største betydning å ha kontakt med Storting og regjering. Pål Farstad har vært en døråpner i hele perioden der vi har fått lagt frem saker. Viktigst for oss er realisering av nytt opera- og kulturhus og museum. Det førte til en enstemmig verbalformulering i statsbudsjettetfor 2017. Det var Venstres leder Trine Skei Grande, etter påtrykk fra Pål Farstad, som fikk inn verbalformulering der det blant annet står at en snarlig realisering av planene om nytt opera- og kulturhusi Kristiansund vil være av stor betydning for regionen. Vi ser med spenning frem til revidert statsbudsjett blir ferdigforhandlet til sommeren.

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival har i to runder fått bevilgninger på statsbudsjettet gjennom revidert, takket være Farstad. De midlene er av største betydning for videreføring av festivalen i denmellomfasen den er i overgang fra kommunalt prosjekt til å bli en egen kulturinstitusjonfor Kristiansund og Nordmøre.

Gjennomslag for Pål Farstad sitt arbeid
Noen vil peke på at det ikke er Pål Farstad de ikke liker, men Venstres politikk. Vel, Pål Farstad driver Venstres politikk. Det er gjennom sin posisjon som respektertog hardtarbeidende representant i Venstres stortingsgruppe han får gjennomslag.

Vetle Soleim, 3.kandidat på Høyres stortingsliste, sier i et intervju i TK, følgende: -«Nordmøre er en amatørregion på politisk påvirkning». Det er verdt å lytte til ham for vi kan bli så mye bedre. Men resultater
viser at vi i alle fall har greid å bruke Venstre sin representant slik at det har gitt resultater.
Det valget som står foran oss nå er om vi fortsatt vil bruke Pål Farstad sin politiske kompetanse og personlighet til videre utvikling for Nordmøre.

Borgerlig eller sosialistisk flertall til høsten?
Et hovedskille går på om velgerne ønsker en borgerlig regjering også i neste periode eller en regjering med ankerfeste i Arbeiderpartiet. Her ligger noen ideologiskevalg. Men også er det her i begge alternativer en mulighet for å trekke politikken mer mot sentrum. For Arbeiderpartiet er det Senterpartiet som utgjør sentrumsmagneten. Blir det sentrumspolitikk?

For de borgerlige er det Venstre som trekker politikken mot sentrum, men med en klar borgerlig profil på næringspolitikk. KrF har foreløpig stilt seg med ett bein i begge leirer. Gir valget det resultatet Venstre
ønsker, så vil regjeringen etter valget være blågrønn med Erna Solberg fra Høyre som statsminister og med Venstre og KrF som regjeringspartnere.

Sykehus
Vi har ikke oversett sykehussaken. Både Arbeiderpartiet og Høyre stemte for Nasjonal helse- og sykehusplan der sykehusstruktur ble slått fast hva angår Nordmøre og Romsdal. Det blir ett felles sykehus. Det oppfatter jeg at også Senterpartiet lokalt støtter. Rettssaken som Kristiansund sykehus har anlagt mot staten gjelder valg av tomt for det nye fellessykehuset. Hva utfallet der blir vet vi ikke før Lagmannsretten har behandlet saken.

Saker lokalt forankret løftes til Stortinget
Til sist: Jeg har gjennom tidligere verv som fylkesleder for Møre og Romsdal Venstre og som nåværende varaordfører i Kristiansund sett og erfart den betydningen det har å ha tett kontakt med Stortinget.
Forankring lokalt er av største betydning når saker skal avgjøres nasjonalt.

Kristiansund og Nordmøre trenger en representant på Stortinget som har denne forankringen og som vet å bruke den til beste for sine velgere. Kristiansund og Nordmøre trenger Pål Farstad på stortinget i fire nye år!

Ragnhild Helseth
varaordfører i Kristiansund
6.kandidat på Venstres stortingsliste 2017

Teksten i dette innlegget ble først publisert på nettsida til Tidens Krav 09.05.17, og sto på trykk som leserbrev i Tidens Krav 19.05.17

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**